Hotărârea nr. 155/2009

HCL 155 Privind instiuirea unei taxe pentru transporturile agabaritice care tranziteaza Municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 155 din 30 aprilie 2009

privind instiuirea unei taxe pentru transporturile agabaritice care tranziteaza Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr._________din_______________2009, privind instiuirea unei taxe pentru

transporturile agabaritice care tranziteaza Municipiul Tîrgu Mures prezentata de Administratia Domeniului Public prin Serviciul de Coordonare a Transportului Public Rutier,

Vazând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (4), lit. „c”, art. 45, alin. (2), lit. „c” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba instituirea unei taxe pentru transporturile agabaritice care tranziteaza Municipiul Tîrgu Mures în cuantum de 1000 lei/zi/transport.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public - Serviciul de Coordonare a Transportului Public Rutier.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban