Hotărârea nr. 154/2009

HCL 154 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 100/2009 referitoare la aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2009, administrate prin Serviciul public - Administratia domeniului public.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 154

Din 30 aprilie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 100/2009 referitoare la aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2009, administrate prin Serviciul public - Administrația domeniului public

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. ____ din __________ 2009 prezentata de Direcția

Economica, privind modificarea Hotarârea Consiliului local municipal nr. 100/2009, privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2009, administrate prin Serviciul public -Administratia domeniului public,

Conform prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si în conformitate cu art. 30, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale.

În baza alineatului (2) al art. 30 din Legea nr. 273/2006, cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru înfiintarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de întretinere si functionare ale acestor servicii.

Conform prevederilor art. 36, lit. „d” si art. 45 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - legea administratiei publice locale, republicata în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007,

Si ale art. 36, lit. „c”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administratiei publice locale, republicata în Monitorul Oficial nr. 123 din 20 februarie 2007,

H o t ar aste:

Art. 1. Se anuleaza punctul XXI din Anexa la Hotarârea Consiliului local municipal nr. 100/2009 - respectiv “Taxa de habitat” .

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotarâri se încredinteaza directiile si serviciile de specialitate din Municipiului Tîrgu Mures implicate în aplicarea prezentei.

Președinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban