Hotărârea nr. 153/2009

HCL 153 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 228/2008 referitoare la impozitele si taxele locale pe anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 153

Din 30 aprilie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 228/2008 referitoare la impozitele si taxele locale pe anul 2009

Consiliul local municipal Tirgu Mures, intrunit in sedinta ordinara de lucru,

În temeiul Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, a H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal,

Vazand Expunerea de motive nr. 506 din 21.04.2009, prezentata de Direcția Economica, privind modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 228/2008 privind impozitele si taxele locale pe anul 2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. “d”, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea art. 5 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 228/2008, care va avea urmatorul cuprins:

“Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculeaza prin aplicarea cotei de 12% aplicata la valoarea de inventar a cladirilor, în cazail în care cladirile nu au fost dobândite sau nu au fost reevaluate în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referința. Cota de 12 % se aplica începând cu data de 01.07.2009. “

Totodata se modifica în mod corespunzator si pct. 2 din Anexa nr. 2 la Hotarârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures nr. 228/2008.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul Stabilire, Incasare Impozite si Taxe.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban