Hotărârea nr. 152/2009

HCL 152 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 2/29.01.2009 referitoare la instituirea taxei speciale "Taxa pentru activitati culturale, sportive ¦i sociale " pe anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 152

Din 30 aprilie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 2/29.01.2009 referitoare la instituirea taxei speciale “Taxa pentru activitati culturale, sportive si sociale ” pe anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 502 din 21.04.2009 a Primarului Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Directia economica, privind modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 2/29.01.2009 referitoare la instituirea taxei speciale “Taxa pentru activitati culturale, sportive si sociale” pe anul 2009,

În baza prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art. 45, alin. (2), lit. „c” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba termenul de depunere a declaratiei pentru stabilirea taxei pentru activitati culturale, sportive, sociale si de învatamânt pe anul 2009, pentru data de 15 aprilie 2010, când se depune declaratia anuala de impozit pe profit, cu modificarea în mod corespunzator a art. 3 si art. 4 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 2/29.01.2009.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul stabilire, încasare impozite si taxe.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban