Hotărârea nr. 151/2009

HCL 151 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mure¦ pentru anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 151

din 30 aprilie 2009

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 497 din 29.04.2009 prin Directia Economica, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2009,

Tinând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18 din 26.02.2009 publicata în M.O. nr. 121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit. „a”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009, astfel:

VENITURI

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Clasificatia aprobata incepand cu anul

2006, Ordinul MFP nr.1025/2005

BUGET

APROBAT 2009

BUGET RECTIFICAT 2009

Diferenta

(col.4-col.3)

0

1

2

3

4

5

VENITURI

430.286.376

433.486.376

+3.200.000

I

VENITURI CURENTE

339.351.721

342.551.721

+3.200.000

A

VENITURI FISCALE

318.150.349

321.350.349

+3.200.000

A1

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

136.941.488

138.941.488

+2.000.000

A13

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

600.000

2.600.000

+2.000.000

5,02

Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital

600.000

2.600.000

+2.000.000

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

600.000

2.600.000

+2.000.000

A3

7,02

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

45.745.000

46.945.000

+1.200.000

07.02.01

Impozit pe cladiri

41.455.000

41.455.000

0

07.02.02

Impozit pe terenuri

3.890.000

3.890.000

0

07.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

0

1.200.000

+1.200.000

07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

400.000

400.000

0

CHELTUIELI

DENUMIRE INDICATOR

BUGET APROBAT 2009

BUGET RECTIFICAT 2009

Diferența

(col.4-col.3)

1

2

3

4

T O T A L C H E L T U I E L I

430.286.376

433.486.376

+3.200.000

54.02.05.Fond de rezerva bugetara

7.363.184

7.888.184

+525.000

65.02.INVATAMANT

124.703.480

125.158.480

+455.000

ASISTENTA SOCIALA

0

455.000

+455.000

67.02.05.03.01.Sere

4.402.695

4.822.695

+420.000

BUNURI SI SERVICII mai putin reparații

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1.589.153

2.009.153

+420.000

70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

72.127.921

73.073.921

+946.000

70.02.03.Locuinte

19.259.725

20.205.725

+946.000

84.02.03.03.Strazi

53.744.196

55.544.196

+1.800.000

CHELTUIELI DE CAPITAL Prelungire Calea Sighisoarei

15.676.924

17.476.924

+1.800.000

Art. 2. Se aproba rectificarea bugetului veniturilor si cheltuielilor în afara bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009, astfel:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

BUGET 2009

BUGET RECTIFICAT 2009

Diferenta

(col.3-col.2)

1

2

3

4

TOTAL VENITURI

9.100.000

10.046.000

+946.000

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

2.000.000

2.946.000

+946.000

TOTAL CHELTUIELI

9.100.000

10.046.000

+946.000

70.11 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

2.750.000

3.696.000

+946.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.000.000

3.946.000

+1.946.000

70.10.02Locuinte , din care:

2.000.000

2.946.000

+946.000

Reabilitare si mansarsare bloc strada Voiniceni

+298.000

Bloc locuinte sociale cartier Rovinari

+648.000

70.10.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale-Cabana Platoul Cornesti

750.000

1.750.000

+1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

-

1.000.000

+1.000.000

84.11.TRANSPORTURI

2.000.000

1.000.000

-1.000.000

BUNURI SI SERVICII

2.000.000

1.000.000

-1.000.000

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate din cadrul Primariei si ceilalti ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Președinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban