Hotărârea nr. 150/2009

HCL 150 Privind aprobarea contului anual de execuiie al bugetului local al municipiului Tirgu Mure¦ pe anul 2008

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 150

Din 30 aprilie 2009

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2008

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr 469din 16.04.2009 prin Directia Economica, privind contului anual de executie al bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2008,

Tinând seama de prevederile art. 57 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2008, nr. 388 din 31.12.2007 publicata în M.O. nr. 902/31.12.2007,

În temeiul prevederilor art. 36, aliniat (4), lit. „a” , art. 115, art. 45, alin. (1) si (2), lit. „a” si art. 115, alin. (1), lit. „b” Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba contul anual de executie al bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures pe anul 2008, la partea de venituri în suma de 281.621.871 RON conform anexei nr. 1 si la partea de cheltuieli în suma de 288.942.840 RON conform anexei nr. 2.

Art. 2. Se aproba contul anual de executie al bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la venituri în suma 15.101.937 RON conform anexei nr. 3 si la cheltuieli în suma de 13.259.033 RON conform anexei nr. 4.

Art. 3. Se aproba contul anual de executie al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local ,la venituri în suma de 24.170.634 RON conform anexei nr. 5, iar la cheltuieli, în suma de 16.553.649 RON conform anexei nr. 6.

Art. 4. Se aproba contul anual de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la venituri în suma de 198.264 RON conform anexei nr. 7, iar la cheltuieli în suma de 185.238 RON conform anexei nr. 8.

Art. 5. Se aproba contul anual de executie al bugetului împrumuturilor externe la cheltuieli în suma de 6.620.058 RON conform anexei nr. 9.

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 9 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban