Hotărârea nr. 15/2009

HCL 15 Privind aprobarea scoaterii din funciiune in vederea casarii ¦i valorificarii mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea sistemului de producere a energiei termice la Centralele termice: Liceul Economic, ¬c. Gen. 12 Libertaiii ¦i Tudor Vladimirescu nr. 2 .

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 15

Din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casarii si valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea sistemului de producere a energiei termice la Centralele termice: Liceul Economic, Sc. Gen. 12 Libertatii si Tudor Vladimirescu nr. 2

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006

  • -  Legii nr. 15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale- art. 17, 21-23

  • -  Ordonantei Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

  • -  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

  • -   Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36 alin. 2 pct. a,c si d, alin 6 lit. a, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. _____ din

________________2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic , cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1 la referatul nr. 14332/18.11.2008 si Anexa nr. 1 la referatul nr. 15492/15.12.2008, care fac parte integranta din prezenta hotarâre, cu o valoare de inventar de 1.969 lei, amortizata integral, aflate în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures si în gestiunea S.C. Energomur S.A., în vederea valorificarii acestora.

Art. 2. Se aproba casarea si valorificarea, în conditiile legii, a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 2 la referatul nr. 14332/18.11.2008 si Anexa nr. 2 la referatul nr. 15492/15.12.2008, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, dupa deducerea cheltuielilor aferente cu casarea (respectiv demontarea, dezmembrarea, transportul, etc.) se fac venit la bugetul local.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Anexa nr. 1 la referatul nr. 14332/18.11.2008

SC. ENERGOMUR S.A.. COMPARTIMENTUL GESTIONARE ACTIVE

VIZAT

DIRECTOR TEHNIC ing. Bota Zoltan


L I S T A

mijloacelor fixe amortizate integral propuse a fi scoase din funcțiune

domeniul privat al CONSILIULUI LOCAL

Nr crt.

Denumirea mijlocului fix

Cod clasificare

Numar inventar

Anul punerii in funct.

Sectia/ gestiunea

Valoare de inventar

Valoare amortizata 31/10/08

Locul unde se afla

1

Pompa centrifuga Cerna

2.1.17.1.1.1.

342741

1980

C43

57

57.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

2

Pompa Cerna 200

2.1.17.1.1.1.

342974

1986

C43

61

61.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

3

Pompa Cerna 200

2.1.17.1.1.1.

342975

1986

C43

61

61.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

4

Electropompa

2.1.17.1.1.1.

342720

1984

C43

38

38.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

5

Electropompa

2.1.17.1.1.1.

342721

1984

C43

38

38.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

6

Pompa centrifuga

2.1.17.1.1.1.

340256

1967

C43

0.50

0.50

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

7

Pompa centrifuga

2.1.17.1.1.1.

340257

1967

C43

0.50

0.50

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

8

Electropompa

2.1.17.1.1.1.

342135

1982

C43

23

23.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

9

Pompa centrifuga

2.1.17.1.1.1.

341910

1982

C43

27

27.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

10

Pompa centrifuga

2.1.17.1.1.1.

341911

1982

C43

27

27.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

11

Recipient hidrofor

2.1.17.4.b.

344071

1992

C43

124

124.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

12

Recipient hidrofor

2.1.17.4.b.

344072

1992

C43

124

124.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

13

Recipient hidrofor

2.1.17.4.b.

344073

1992

C43

124

124.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

14

Recipient hidrofor

2.1.17.4.b.

34916

1996

C43

1

1.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

15

Recipient hidrofor

2.1.17.4.b.

34917

1996

C43

1

1.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

16

Recipient hidrofor

2.1.17.4.b.

34918

1996

C43

1

1.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

TOTAL

708

708.00

SEF COMPARTIMENT G.A., sing. Racz Marioara

SC. ENERGOMUR S.A.. COMPARTIMENTUL GESTIONARE ACTIVE


Anexa nr. 2 la referatul nr. 14332/18.11.2008

VIZAT DIRECTOR TEHNIC ing. Bota Zoltan


L I S T A

mijloacelor fixe amortizate integral propuse a fi scoase din funcțiune si propuse în vederea valorificarii domeniul privat al CONSILIULUI LOCAL

Nr crt.

Denumirea mijlocului fix

Cod clasificare

Numar inventar

Anul punerii in funct.

Sectia/ gestiunea

Valoare de inventar

Valoare amortizata 31/10/08

Cantitatea si tipul deseului

1

Pompa centrifuga Cerna

Cerna 200

2.1.17.1.1.1.

342741

1980

C43

57

57.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 35 kg

2

Pompa Cerna 200

Cerna 200

2.1.17.1.1.1.

342974

1986

C43

61

61.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 35 kg

3

Pompa Cerna 200

Cerna 200

2.1.17.1.1.1.

342975

1986

C43

61

61.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 35 kg

4

Electropompa

Cerna 200

2.1.17.1.1.1.

342720

1984

C43

38

38.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 35 kg

5

Electropompa

Cerna 200

2.1.17.1.1.1.

342721

1984

C43

38

38.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 35 kg

6

Pompa centrifuga

Lotru 125

2.1.17.1.1.1.

340256

1967

C43

0.50

0.50

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 20 kg

7

Pompa centrifuga

Lotru 125

2.1.17.1.1.1.

340257

1967

C43

0.50

0.50

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 20 kg

8

Electropompa

Lotru 125

2.1.17.1.1.1.

342135

1982

C43

23

23.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 20 kg

9

Pompa centrifuga Cris 150

2.1.17.1.1.1.

341910

1982

C43

27

27.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 25 kg

10

Pompa centrifuga Cris 150

2.1.17.1.1.1.

341911

1982

C43

27

27.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu deseu fonta - 25 kg

11

Recipient hidrofor capacitate 5000 l

2.1.17.4.b.

344071

1992

C43

124

124.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

deseu fier - 674 kg

12

Recipient hidrofor capacitate 5000 l

2.1.17.4.b.

344072

1992

C43

124

124.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

deseu fier - 674 kg

13

Recipient hidrofor capacitate 5000 l

2.1.17.4.b.

344073

1992

C43

124

124.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

deseu fier - 674 kg

14

Recipient hidrofor capacitate 5000 l

2.1.17.4.b.

34916

1996

C43

1

1.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

deseu fier - 674 kg

15

Recipient hidrofor capacitate 5000 l

2.1.17.4.b.

34917

1996

C43

1

1.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

deseu fier - 674 kg

16

Recipient hidrofor capacitate 5000 l

2.1.17.4.b.

34918

1996

C43

1

1.00

CT.nr. 2 Tudor Vladimirescu

deseu fier - 674 kg

TOTAL

708

708.00

SEF COMPARTIMENT G.A., sing. Racz Marioara

Anexa nr. 1 la referatul nr. 15492/15.12.2008 SC. ENERGOMUR S.A..

COMPARTIMENTUL GESTIONARE ACTIVE                                                 VIZAT

DIRECTOR TEHNIC ing. Bota Zoltan

L I S T A

mijloacelor fixe amortizate integral propuse a fi scoase din funcțiune domeniul privat al CONSILIULUI LOCAL

Nr crt.

Denumirea mijlocului fix

Cod clasificare

Numar inventar

Anul punerii in fund

Sectia/ gestiunea

Valoare de inventar

Valoare amortizata 30/11/08

Locul unde se afla

1

Recipient hidrofor(vas expansiune)

2.1.17.4.b.

344123

1992

C20

209.00

209.00

CT.Liceul Economic

2

Instalații aferente

1.9.3.

21613

1962

C20

1.00

1.00

CT.Liceul Economic

3

Boiler orizontal

2.1.6.1.1.a.

30025

1991

C20

164.00

164.00

CT.Liceul Economic

4

Boiler orizontal

2.1.6.1.1.a.

30026

1991

C20

164.00

164.00

CT.Liceul Economic

5

Cazan PAG 15

2.1.16.1.

3274

1963

C20

4.00

4.00

CT.Liceul Economic

6

Cazan PAG 15

2.1.16.1.

3724

1962

C20

2.50

2.50

CT.Liceul Economic

7

Cazan PAG 15

2.1.16.1.

3723

1962

C20

2.50

2.50

CT.Liceul Economic

8

Pompa acc

2.1.17.1.1.1.

340288

1963

C20

1.00

1.00

CT.Liceul Economic

9

Pompa încalzire

2.1.17.1.1.1.

341427

1962

C20

0.50

0.50

CT.Liceul Economic

10

Pompa încalzire

2.1.17.1.1.1.

341428

1962

C20

0.50

0.50

CT.Liceul Economic

11

Pompa recirculatie

2.1.17.1.1.1.

341430

1962

C20

1.00

1.00

CT.Liceul Economic

12

Pompa adaos

2.1.17.1.1.1.

34849

1971

C20

2.00

2.00

CT.Liceul Economic

13

Electrocompresor ECR 350

2.1.16.4.1.

30076

1994

C20

296.00

296.00

CT.Liceul Economic

14

Instalatii aferente

1.9.3.

21176

1966

C53

401.00

401.00

CT. Sc. Gen.12 Libertatii

15

Electrocompresor ECR 350

2.1.16.4.1.

3232

1966

C53

1.00

1.00

CT. Sc. Gen.12 Libertatii

16

Cazan PAG

2.1.16.1.

3233

1966

C53

4.50

4.50

CT. Sc. Gen.12 Libertatii

17

Cazan PAG

2.1.16.1.

3234

1966

C53

4.50

4.50

CT. Sc. Gen.12 Libertatii

18

Recipient 3000L

2.1.16.1.

340137

1966

C53

1.00

1.00

CT. Sc. Gen.12 Libertatii

19

Pompa centrifuga încalz. nr. 1

2.1.17.1.1.1.

340142

1966

C53

0.50

0.50

CT. Sc. Gen.12 Libertatii

20

Pompa centrifuga încalz. nr. 2

2.1.17.1.1.1.

340143

1966

C53

0.50

0.50

CT. Sc. Gen.12 Libertatii

TOTAL

1,261

1,261.00

SEF COMPARTIMENT G.A.,

sing. Racz Marioara

Anexa nr. 2 la referatul nr. 15492/15.12.2008 SC. ENERGOMUR S.A..

COMPARTIMENTUL GESTIONARE ACTIVE                                                 VIZAT

DIRECTOR TEHNIC ing. Bota Zoltan

L I S T A

mijloacelor fixe amortizate integral propuse a fi scoase din funcțiune domeniul privat al CONSILIULUI LOCAL

Nr crt.

Denumirea mijlocului fix

Cod clasificare

Numar inventar

Anul punerii in funct.

Sectia/ gestiunea

Valoare de inventar

Valoare amortizata 30/11/08

Cantitatea si tipul deseului

1

Recipient hidrofor(vas expansiune) capacitate 5000 l

2.1.17.4.b.

344123

1992

C20

209.00

209.00

CT.Liceul Economic deseu fier - 674 kg

2

Instalatii aferente teava Dn 89 - 4 ml

1.9.3.

21613

1962

C20

1.00

1.00

CT.Liceul Economic deseu fier - 40 kg

teava Dn 57 - 6 ml

3

Boiler orizontal capacitate 2000 l

2.1.6.1.1.a.

30025

1991

C20

164.00

164.00

CT.Liceul Economic deseu fier - 320 kg

4

Boiler orizontal capacitate 2000 l

2.1.6.1.1.a.

30026

1991

C20

164.00

164.00

CT.Liceul Economic deseu fier - 320 kg

5

Cazan PAG 15

0,6 Gcal/h

2.1.16.1.

3274

1963

C20

4.00

4.00

CT.Liceul Economic deseu fier - 1500 kg

6

Cazan PAG 15

0,6 Gcal/h

2.1.16.1.

3724

1962

C20

2.50

2.50

CT.Liceul Economic deseu fier - 1500 kg

7

Cazan PAG 15

0,6 Gcal/h

2.1.16.1.

3723

1962

C20

2.50

2.50

CT.Liceul Economic deseu fier - 1500 kg

8

Pompa acc

Cris 150

2.1.17.1.1.1.

340288

1963

C20

1.00

1.00

CT.Liceul Economic deseu fonta - 25 kg

9

Pompa încalzire

Lotru 125

2.1.17.1.1.1.

341427

1962

C20

0.50

0.50

CT.Liceul Economic deseu fonta - 20 kg

10

Pompa încalzire

Lotru 125

2.1.17.1.1.1.

341428

1962

C20

0.50

0.50

CT.Liceul Economic deseu fonta - 20 kg

11

Pompa recirculatie

Cris 65

2.1.17.1.1.1.

341430

1962

C20

1.00

1.00

CT.Liceul Economic deseu fonta - 15 kg

12

Pompa adaos

Lotru 65

2.1.17.1.1.1.

34849

1971

C20

2.00

2.00

CT.Liceul Economic deseu fonta - 15 kg

13

Electrocompresor ECR 350

2.1.16.4.1.

30076

1994

C20

296.00

296.00

CT.Liceul Economic deseu fier - 30 kg

14

Instalatii aferente teava Dn76 - 6 ml teava 2" - 4 ml

1.9.3.

21176

1966

C53

401.00

401.00

CT. Sc. Gen.12 Libertatii deseu fier - 35 kg

15

Electrocompresor ECR 350

2.1.16.4.1.

3232

1966

C53

1.00

1.00

CT. Sc. Gen.12 Libertatii deseu fier - 30 kg

16

Cazan PAG 20

0,8 Gcal/h

2.1.16.1.

3233

1966

C53

4.50

4.50

CT. Sc. Gen.12 Libertatii deseu fier - 1800 kg

17

Cazan PAG 9

0,25 Gcal/h

2.1.16.1.

3234

1966

C53

4.50

4.50

CT. Sc. Gen.12 Libertatii deseu fier - 600 kg

18

Recipient 3000L capacitate 3000 l

2.1.16.1.

340137

1966

C53

1.00

1.00

CT. Sc. Gen.12 Libertatii deseu fier - 420 kg

19

Pompa centrifuga încalz. nr. 1

2.1.17.1.1.1.

340142

1966

C53

0.50

0.50

CT. Sc. Gen.12 Libertatii

Cris 100

deseu fonta - 19 kg

20

Pompa centrifuga încalz. nr. 2

Cris 100

2.1.17.1.1.1.

340143

1966

C53

0.50

0.50

CT. Sc. Gen.12 Libertatii deseu fonta - 19 kg

TOTAL

1,261

1,261.00

SEF COMPARTIM

ENT G.A.,

sing. Racz Marioara