Hotărârea nr. 149/2009

HCL 149 Privind acceptarea donaiiei unei clopotniie din partea ora¦ului Zalaegerszeg - Ungaria.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 149 din 26 martie 2009

privind acceptarea donației unei clopotnițe din partea orașului Zalaegerszeg - Ungaria

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere oferta de donație transmisa viceprimarului Csegzi Sandor de catre reprezentanții orașului Zalaegerszeg - Ungaria, din 16 martie 2009, prin care ofera municipiului Tîrgu Mureș o clopotnita traditionala din Gocsej,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” si “c”, alin. (4), lit. „d”, alin. (5), lit. „c”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. “b” si art. 121, alin. (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se accepta oferta de donatie a orasului Zalaegerszeg - Ungaria privind o clopotnita traditionala din Gocsej si se dispune înscrierea acesteia în inventarul domeniului public al municipiului Tîrgu Mures, în conditiile legii.

Art. 2. Amplasarea clopotnitei se va dispune ulterior, în conditiile legii.

Art. 3. De executarea prezentei hotarâri raspunde Administratia domeniului public, Directia economica si Compartimentul Arhitect sef.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban