Hotărârea nr. 144/2009

HCL 144 Privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ¦edinielor ordinara ¦i extraordinara a A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tirgu Mure¦ din data de 27.03.2009

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 144 din 26 martie 2009

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu

sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședințelor ordinara si extraordinara a A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș din data de 27.03.2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Secretarului municipiului Tîrgu Mures nr. 140 din 26.03.2009 privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a sedintelor ordinara si extraordinara a A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mures din data de 27.03.2009,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se mandateaza reprezentantul A.G.A. al Municipiului Tîrgu Mures - dl. Todoran Liviu Emil Nicu, pentru aprobarea documentelor de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Compania Aquaserv S.A., dupa cum urmeaza:

  • - A.G.A. S.C. Compania Aquaserv S.A. - extraordinara din data de 27.03.2009, ora 10,00, pentru punctul „a” si „b” din convocator;

  • - A.G.A. S.C. Compania Aquaserv S.A. - ordinara din data de 27.03.2009, ora 11,00, pentru punctele „a”, „b” si „c” din convocator;

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârari se însarcineaza reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu Mures în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Președinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban