Hotărârea nr. 142/2009

HCL 142 Privind aprobarea in principiu a achiziiionarii din proprietatea lui Benedek Istvan ¦i soiia Benedek Erzsebet in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ a terenului in suprafaia de 225 mp situat in Tirgu Mure¦, str. Rasaritului, f.n.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 142

din 26 martie 2009

privind aprobarea în principiu a achiziționării din proprietatea lui Benedek Istvan si sotia Benedek Erzsebet în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafața de 225 mp situat în Tîrgu Mures, str. Rasaritului, f.n.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 195 din 19.03.2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul Juridic, privind aprobarea în principiu a achizitionarii din proprietatea lui Benedek Istvan si sotia Benedek Erzsebet în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 225 mp situat în Tîrgu Mures, str. Rasaritului, f.n.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. „b”, alin. (5), lit. „a”, „b”, alin. (6), lit. „a” - pct. 17 si art. 115, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba în principiu achizitionarea din proprietatea lui Benedek Istvan si sotia Benedek Erzsebet în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 225 mp situat în Tîrgu Mures, str. Rasaritului, f.n. identificat prin CF nr. nr. 1057/II/I Tîrgu Mures, nr. top. 2649/2/4 si CF nr. 91178/N nr. top. 2532/6/1/1/1, în vederea modernizarii strazii conform Hotarârii Consiliului local nr. 84/27.03.2008.

Art. 2. Pretul de achizitie se va negocia de catre Comisia de negociere constituita în baza Hotarârii Consiliului local nr. 45/31.07.2008.

Art. 3. Rezultatele negocierii si cuantumul pretului de achizitie se vor supune aprobarii Consiliului local municipal Tîrgu Mures.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se încredinteaza Primarului municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul Concesionari, Vânzari, Închirieri si Respectarea Disciplinei Contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban