Hotărârea nr. 141/2009

HCL 141 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - conversie funciionala pariiala din zona agro - industriala in zona de locuit, extindere ¦i mansardare corpuri existente, construire blocuri de locuit PI4, str. Intre Movile, nr. 1"beneficiari S.C. "Dolemn Trade"S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 141

din 26 martie 2009

privind aprobarea documentației

”Plan Urbanistic de Detaliu - conversie funcționala parțiala din zona agro - industriala în zona de locuit, extindere si mansardare corpuri existente, construire blocuri de locuit P+4, str. Între Movile, nr. 1”beneficiari S.C. „Dolemn Trade”S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7810 din 06.03.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu -conversie functionala partiala din zona agro - industriala în zona de locuit, extindere si mansardare corpuri existente, construire blocuri de locuit P+4, str. Între Movile, nr. 1”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - conversie functionala partiala din zona agro - industriala în zona de locuit, extindere si mansardare corpuri existente, construire blocuri de locuit P+4, str. Între Movile, nr. 1” a terenului proprietatea privata a S.C. „Dolemn Trade” S.A., teren identificat ca cel înscris în cartea funciara nr. 91214/N - Tîrgu Mures, nr. top. 3606/2/2/2/1/2/1, 3606/b/2/2/1/2/1, nr. cad 820/1, cu reglementarile cuprinse în proiectul 6522,0/2009 întocmit de S.C. „Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, urbanist arh. Geza Keresztes - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face prin prezentarea: dovada donarii catre Statul Român a cotei de teren necesara modernizarii corpului de strada la profilul propus prin P.U.D., avizul Directiei Sanitar -Veterinare, declaratia proprietarului privind extinderea pe cheltuiala proprie a retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii obiectivelor propuse, acorduri autentificate proprietari imobile vecine. Se va amenaja un nr. de locuri de parcare cel putin egal cu nr. de apartamente propus si se vor asigura spatii verzi adaptate proportiei cartierului generat.

Art. 3.Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban