Hotărârea nr. 140/2009

HCL 140 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gurghiului, fn" pentru lotizare teren in vederea construirii de locuinie individuale proprietari Frincean Victor Marius ¦i Birsan Dumitru.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 140

din 26 martie 2009

privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic de Detaliu - str. Gurghiului, fn” pentru lotizare teren în vederea construirii de locuinte individuale proprietari Frâncean Victor Marius si Bârsan Dumitru

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8117 din 05.03.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie Planul Urbanistic Zonal - lotizare teren pentru construire locuinte unifamiliale -str. Gurghiului, f.nr.” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Planul Urbanistic de Detaliu - str. Gurghiului, fn” pentru lotizare terenuri în vederea construirii de locuinte individuale, proprietate privata a lui Frâncean Victor Marius si Bârsan Dumitru, terenuri identificat ca cele înscris în cartile funciare CF 94406/N, 94897/N, 94898/N, 94899/N, 94901/N, având nr. cad. 2510, 2947/1, 2947/2, 2947/3, 2947/5, cu reglementarile cuprinse în proiectul 32/1/2008 întocmit de S.C. „Ara Arhitects” S.R.L. Tîrgu Mures, urbanist arh. Adriana Raus - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Pentru eliberarea autorizatiei de construire se vor prezenta: decizia privind scoaterea terenului din circuitul agricol, dovada donarii catre Statul Român a cotelor de teren necesare modernizarii si realizarii drumurilor la profilele propuse prin P.U.D., avizul Agentiei de Protectie a Mediului, avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea circulatiilor carosabile si pietonale, acordurile autentificate ale proprietarilor terenurilor afectate de extinderea retelelor edilitare stradale necesare functionarii obiectivelor propuse si de supralargirea corpului de strada, declaratia autentificata a titularilor privind extinderea pe cheltuiala proprie a retelelor de utilitati necesare functionarii obiectivelor propuse.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbansim.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban