Hotărârea nr. 14/2009

HCL 14 Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Consiliului Local a cladirii Punct Termic situata in Tirgu Mure¦, str. Aurel Filimon, nr. 15.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 14

Din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local a

clădirii Punct Termic situata în Tîrgu Mures, str. Aurel Filimon, nr. 15

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006

  • -  Legii nr. 15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale- art. 17, 21-23

  • -  Ordonantei Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

  • -  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

  • -  Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36 alin. 2 pct. a,c si d, alin 6 lit. a, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. ______ din

________________ 2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures a mijlocului fix: Cladirea Punctului termic Aurel Filimon cu nr. de inventar 24146 si o valoare de inventar de 9.059 lei.

Art. 2. Se aproba modificarea denumirii mijlocului fix din Punct termic Aurel Filimon în Centrala termica Aurel Filimon.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban