Hotărârea nr. 139/2009

HCL 139 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Negoiului, nr. 13" studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala proprietar S.C. "Theridian" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 139

din 26 martie 2009

privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic de Detaliu - str. Negoiului, nr. 13” studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala proprietar S.C. „Theridian„ S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7917 din 09.03.2009 prin "Arhitect Sef” pentru întocmire documentatie Plan Urbanistic de Detaliu - str. Negoiului, nr. 13” studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - str. Negoiului, nr. 13” studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala pe terenul în suprafata totala de 2249mp, proprietatea privata a S.C. „Theridan” S.R.L. (1/1), teren identificat ca cel înscris în cartea funciara nr. 8286 - Tîrgu Mures, având nr. top. 2959/1, 2960, 2961/1 cu reglementarile cuprinse în proiectul 5/2009 întocmit de S.C. ”Pac Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, arh. Draga Camelia Pojan - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face în conditiile Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului privind respectarea nivelului maxim de înaltime D+P+M si CUTmax de 0,30.

Pentru eliberarea autorizatiei de construire se vor prezenta: dovada demolarii constructiilor existente, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Horea”, avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea acceselor carosabile si pietonale, declaratia proprietarului din care sa rezulte ca doneaza Statului Român terenul necesar în situatia supralargirii corpului de strada.

Art. 3.Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban