Hotărârea nr. 138/2009

HCL 138 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren pentru construire locuinie unifamiliale, str. C-tin Hagi Stoian, fn" pentru lotizare teren in vederea construirii de locuinie individuale proprietari Florea Iuliana, Oprea Mirel Vasile, Filip Traian, Meruiiu Florian, Deac Marius Daniel, Rad Ioan, Oltean Miron, Florea Marian Ioan.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 138

din 26 martie 2009

privind aprobarea documentației ”Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren pentru construire locuințe unifamiliale, str. C-tin Hagi Stoian, fn”

pentru lotizare teren în vederea construirii de locuinte individuale proprietari Florea Iuliana, Oprea Mirel Vasile, Filip Traian, Merutiu Florian, Deac Marius Daniel, Rad Ioan, Oltean Miron, Florea Marian Ioan

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7620 din 24.02.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren pentru construire locuinte unifamiliale, str. C-tin Hagi Stoian, fn” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren pentru construire locuinte unifamiliale, str. C-tin Hagi Stoian, fn” studiu de amplasament pentru construire locuinte individuale pe loturile generate cu suprafete cuprinse între 877mp si 2262mp, proprietatea privata a lui a lui Florea Iuliana, Oprea Mirel Vasile, Filip Traian, Merutiu Floria, Deac Marius Daniel, Rad Ioan, Oltean Miron, Florea Marian Ioan, teren identificat ca cel înscris în cartile funciare 92447/N, 92805/N, 92954/N, 94405/N, 92445/N, 92446/N, 92444/N, 92443/N, având nr. cad. 1308/1/6, 1308/1/10/2, 1308/1/10/3/4, 2520, 1308/1/4, 1308/1/5, 1308/1/3, 1308/1/2 cu reglementarile cuprinse în proiectul 71/2006 întocmit de S.C. ”Pac Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, urbanist arh. Draga Camelia Pojan -proiect anexat care împreuna cu avizele prezente face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face în conditiile regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. ”Unirii” si prin prezentarea urmatoarelor: decizia privind scoaterea terenului din circuitul agricol, dovada donarii catre Statul Român a cotei de teren necesara modernizarii corpului de strada la profilul propus prin P.U.Z. si preluat în P.U.D., avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea acceselor auto si pietonale, acordurile autentificate ale proprietarilor terenurilor afectate de extinderea retelelor edilitare stradale necesare functionarii obiectivelor propuse si de realizarea drumurilor din zona la profilele aprobate.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbanism.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban