Hotărârea nr. 137/2009

HCL 137 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - extindere hala depozit, realizarea unei hale metalice pentru ¦colarizare, edificare rezervoare pentru apa incendiu - str. Budiului, nr. 68" beneficiar S.C. "Deszasz Constop" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 137

din 26 martie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - extindere hala depozit, realizarea unei hale metalice pentru școlarizare, edificare rezervoare pentru apa incendiu - str. Budiului, nr. 68” beneficiar S.C. ”Deszasz Constop” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8201 din 12.03.2009 prin "Arhitect Sef’ privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - extindere hala depozit, realizarea unei hale metalice pentru scolarizare, edificare rezervoare pentru apa incendiu, str. Budiului, nr. 68” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal - extindere hala depozit, realizarea unei hale metalice pentru scolarizare, edificare rezervoare pentru apa incendiu, str. Budiului, nr. 68” beneficiar S.C. ”Deszasz Constop” S.R.L., str. Budiului, nr. 68

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 16/05.03.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - extindere hala metalica, realizarea unei hale metalice pentru scolarizare, edificare rezervoare pentru apa incendiu, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 16/05.03.2009 întocmit de directia „Arhitect Sef” prin Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului Si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 16 din 05.03.2009

Solicitant/Adresa:    SC”Deszasz Constop” SRL, str. Budiului, nr.68

Nr. cerere:           8201/05.03.2009

Obiectiv/Adresa:     Extindere hala metalica, realizarea unei hale metalice pentru

scolarizare, edificare rezervoare pentru apa incendiu, str. Budiului, nr.68

UTR „AI2a” - subzona unitatilor predominant industriale.

Functiuni admise: activitati productive si de servicii cu profil nepoluant desfasurând activitatea în constructii industriale mici si mijlocii.

Functiuni interzise: amplasarea unitatilor de învatamânt si orice servicii de interes general în interiorul limitelor în care poluarea depaseste CMA.

Aliniamente: cladiri retrase fata de aliniament la distanta mai mare de 10,0m pe strazile de categoria a II-a si mai mare 6,0m pe strazile de categoria a III-a si min 6,0m fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor. Se interzice amplasarea cladirilor pe limita parcelei. Regim de înaltime max = 20,0 metri.POTmax=50%; CUTmax= sub 10mc/mp teren;

Asadar, Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul extinderii unei hale depozit, realizarea unei hale metalice pentru scolarizare si edificare rezervoare pt. apa incendiu, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - incinta actuala

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele aferente UTR caracteristic zonei

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POT pr= 57,24%; CUTpr= 0,64

  • - înaltimea maxima, 20,0m

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - extindere hala depozit, realizarea unei hale metalice pentru scolarizare, edificare rezervoare pentru apa incendiu -str. Budiului, nr. 68”.

ARHITECT SEF,

Întocmit, ing. Dumitru Luiza


arh. Mihet Florina Daniela