Hotărârea nr. 136/2009

HCL 136 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Marului, fn" studiu de amplasament pentru construirie locuinie individuale proprietari: Cucuiet Pavel, Cucuiet Lenuia, Zahan Petru Adrian, Zahan Ionela Mihaela, Morar Dorin, Morar Maria Claudia, Fagara¦ Dorin Petru, Fagara¦ Ramona Daniela.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 136

din 26 martie 2009

privind aprobarea documentației

”Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Marului, fn” studiu de amplasament pentru construirie locuinte individuale proprietari: Cucuiet Pavel, Cucuiet Lenuta, Zahan Petru Adrian, Zahan Ionela Mihaela, Morar Dorin, Morar Maria Claudia, Fagaras Dorin Petru, Fagaras Ramona Daniela

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8118 din 09.03.2009 prin "Arhitect Sef’ privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie „Plan Urbanistic de Detaliu studiu de amplasament construire locuinte unifamiliale-zona str. Marului, fn” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Marului, fn” studiu de amplasament pentru construire locuinte individuale pe loturile cu suprafete cuprinse între 982mp-1400mp proprietatea privata a lui Cucuiet Pavel, Cucuiet Lenuta, Zahan Petru Adrian, Zahan Ionela Mihaela, Morar Dorin, Morar Maria Claudia, Fagaras Dorin Petru, Fagaras Ramona Daniela, identificate ca fiind cele înscrise în CFnr. 95880/N, 95879/N, 95752/N, 95877/N, 95878/N cu nr. cad. 3962, 3961, 2096/1/1/2, 3959, 3960 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr. 9/2008 întocmit de S.C. ”Tektura” S.R.L. Tîrgu Mures, urbanist arh. Raus Adriana - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face în conditiile Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului privind instituirea zonei de restrictie de construire pe traseul drumurilor de legatura la trama stradala existenta necesara largirii ulterioare a strazilor la gabaritul recomandat si a respectarii prevederilor regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. ”Unirii”.

Pentru eliberarea autorizației de construire se vor prezenta: decizia privind scoaterea terenului din circuitul agricol, avizul S.C. "Compania Aquaserv” S.A. obtinut pentru fiecare obiectiv propus, declaratiile autentificate ale proprietarilor parcelelor mobilate din care sa rezulte ca doneaza Statului Român cotele de teren necesare realizarii drumului la profilul propus prin P.U.D., avizul Directiei Apelor Mures, avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea acceselor auto si pietonale, acordurile autentificate ale proprietarilor terenurilor afectate de extinderea retelelor edilitare stradale necesare functionarii obiectivelor propuse si a proprietarilor suprafetelor de teren asupra carora s-a propus prin PUD instituirea interdictiei de construire pentru modernizarea ulterioara a drumurilor.

Art. 3. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezenta documentatie de urbansim.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Președinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban