Hotărârea nr. 135/2009

HCL 135 Privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului Compartimentului Arhitect ¬ef in vederea obiinerii autorizaiiei de funciionare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere ¦i a comeriului promoiional in zona centrala a municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 135

din 26 martie 2009

privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului Compartimentului Arhitect Sef în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere si a comerțului promotional în zona centrala a municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8393 din 16.03.2009 prin Compartiment Arhitect Sef privind procedura de eliberare a acordului Compartimentului Arhitect Sef în vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere si a comertului promotional în zona centrala a municipiului Tîrgu Mures,

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 1 , art. 2, prevederile art. 35, alin. (1) din anexa nr. 1 si art. 36, alin. (2) din anexa nr. 1, din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”d”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba „Regulamentul privind eliberarea acordului Compartimentului Arhitect Sef în vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere si a comertului promotional în zona centrala a municipiului Tîrgu Mures, conform anexei ca parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Dupa data intrarii în vigoare a prezentului regulament, pentru emiterea acordului Compartimentului Arhitect Sef în vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere si a comertului promotional în zona centrala a municipiului Tîrgu Mures, solicitantii vor prezenta documentatia tehnica conform CAP IV-art6, alin2) din Regulament.

Art. 3. Prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 57/31.10.1996, se modifica si se completeaza în mod corespunzator.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin Compartimentul Arhitect Sef, Directia activitati social-culturale si patrimoniale prin Serviciul autorizari si control activitati economice si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA LA HCL NR.______din_______________2009

REGULAMENT

privind eliberarea acordului Compartimentului Arhitect Sef în vederea obținerii autorizației de functionare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere si a comertului promotional

în zona centrala a municipiului Tîrgu Mures

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Prezentul regulament completează Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General (PUG) aprobat prin HCL nr. 257 din 19.12.2002 si toate celelalte reglementari legislative în vigoare, inclusiv a Hotarârii Consiliului Local Tîrgu Mures nr. 87 din 27.03.2008 privind modificarea unor reglementari prin care s-au instituit avize si autorizatii de functionare pentru exercitarea unor activitati comerciale si de alimentatie publica pe raza municipiului Tîrgu Mures.

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

 • •  Legea nr. 50/1991*** republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • •  Legea nr. 350/2001*** republicata, privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 • •  HGR nr. 525/1996*** republicat, privind Regulamentul general de urbanism

 • •  Ordonanta Guvernului României nr.27 din 26 august 1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national si competentele Comisiei Nationale a Monumentelor, Ansamblurilor si Siturilor Istorice

 • •  Legii 422/2001*** republicata privind protejarea monumentelor istorice

Art. 2.

 • (1) Prezentul Regulament se aplica pe domeniul public si privat apartinând municipiului Tg.Mures, precum si pe domeniului privat al persoanelor fizice si juridice situat conform Planului Urbanistic General (PUG) în UTR CP - Zona centrala situata în interiorul perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural - urbanistice, în cazul amenajarii de terase sezoniere aferente unitatilor de alimentatie publica si comert promotional.

 • (2) Amplasamentele pentru amenajarea teraselor sezoniere si a comertului promotional pe întreg domeniul public si privat apartinând municipiului Tg.Mures se stabilesc cu respectarea urmatoarelor conditii:

 • - latimea trotuarului sa fie de cel putin 3,0m

 • - sa nu se ocupe mai mult de 1/2 din latimea trotuarului

CAP. II . AMENAJAREA TERASELOR SEZONIERE

Art. 3

Desfasurarea activitatii pe o suprafata cu destinatia de terasa sezoniera este conditionata de detinerea unui spatiu cu aceeasi destinatie, adiacent ca pozitionare, care sa asigure deservirea clientilor si accesul la grupuri sanitare.

Art. 4

 • (1) Este permisa doar asezarea de mese, scaune si umbrele.

 • (2) Este interzisa amplasarea în spatiul public a mobilierului pentru servire, inclusiv a automatelor de vânzare, a instalatiilor frigorifice sau de spalare.

 • (3) Zonele de terase pot fi prevăzute cu branșamente individuale contorizate separat pentru energie electrica.

 • (4) Aspectul mobilierului folosit va fi unitar si adaptat prin calitate vecinatatii. Este interzisa folosirea mobilierului cu stil istoricizant-decorativ sau turnat integral din material plastic. Elemente din material plastic sunt acceptate doar în combinatii cu lemn, împletituri naturale, aluminiu, fier forjat sau inox.

 • (5) Este interzisa asezarea covoarelor, a altor asemenea elemente suport din materiale plastice si a podestelor pentru asezarea mobilierului.

 • (6) Este interzisa amplasarea de folii si paravane.

 • (7) Împrejmuirea teraselor sezoniere nu este recomandata. În cazul în care se doreste, aceasta se poate face numai prin panouri transparente cu înaltime maxima de 1,00m sau prin jardiniere confectionate din materiale unitare cu celelalte elemente de mobilier propus. Înaltimea jardinierelor propriu-zise nu va depasi 0,50m si 1,20m cu tot cu vegetatie.

 • (8) Nu se accepta amplasarea de umbrele tip cort ci doar cu “picior”. Materialul de acoperire va fi monocrom, din pânza (eventual impermeabila). Sigla eventualilor sponsori, a numelui localului respectiv sau a altor însemne si denumiri nu va depasi 10% din suprafata totala desfasurata a unei umbrele. Pentru reclame (sigle, insemne, denumiri de local sau societate, produse) se vor achita taxele specifice pentru reclama si publicitate.

 • (9) Umbrelele se recomanda a acoperi maximum 75% din suprafata folosita pentru fiecare terasa, fara a depasi limitele zonei aferente terasei. In afara programului de functionare umbrelele vor fi închise si mobilierul depozitat grupat, în caz contrar societatea comerciala care gestioneaza terasa asumându-si responsabilitatea pentru situatia generata de deplasarea lor datorita conditiilor meteorologice neprielnice.

 • (10) Nu se permite depozitarea deseurilor rezultate în perimetrul teraselor ci doar în spatiile special amenajate ale unitatii de alimentatie publica.

 • (11) Este interzisa utilizarea instalatiilor de sonorizare în spatiul public.

 • (12) În situatia amenajarii mai multor terase învecinate, acestea vor fi corelate atât ca amplasare cât si ca aspect.

CAP. III . COMERȚUL PROMOTIONAL

Art. 5

 • (1) Comertul ambulant (ocazional) este interzis. Fac exceptie târgurile, expozitiile si alte manifestari ocazionale speciale - de flori, mestesugaresti etc. (având date prestabilite si aprobate de autoritatea publica locala) si comertul promotional în fata unitatii proprii.

 • (2) Mobilierul permis pentru amplasarea marfii va fi realizat conform art. 4 alin. 1,2,4,5,6 si 8.

CAP. IV. METODOLOGIA DE AVIZARE SI AUTORIZARE

Art. 6

 • (1) Avizul de functionare provizorie pentru terasele sezoniere si comertul promotional amenajate pe raza municipiului Tîrgu Mures, atât pe domeniul public si privat al municipiului cît si pe domeniul privat al persoanelor fizice si juridice, se elibereaza de catre Directia Activitati Social Culturale si Patrimoniale - Serviciul Autorizari si Control Activitati Economice din cadrul Primariei Municipiului Tîrgu Mures, cu acordul compartimentului Arhitect Sef si avizul Administratiei Domeniului Public (pentru terenurile situate pe domeniul public/privat al municipiului Târgu Mures).

 • (2) Pentru obtinerea acordului compartimentului Arhitect Sef, se va depune o documentatie în 3 exemplare cu urmatorul continut:

 • a) Dovada titlului asupra terenului ce urmeaza a se amenaja pentru terenurile proprietate privata (extras CF, contract închiriere, etc)

 • b) Plan de situatie care va contine propunerea de amenajare pozitionata prin cote, sc. 1:500 sau 1:200

 • c) Fotografii ale fațadelor unitatilor comerciale pentru care se amenajeaza terasa

 • d) Memoriu tehnic

 • e) Imagini sau schite cuprinzând forma, modelul, culoarea si materialul propus pentru mobilier, umbrele si împrejmuire

Acordul se elibereaza în cel mult 15 zile de la data înregistrarii cererii la Compartimentul Arhitect Sef, respectând prevederile prezentului regulament.

 • (3) Pentru obtinerea avizului Administrației Domeniului Public pentru ocuparea temporara a domeniului public /privat al municipiului, se depun urmatoarele documente:

 • a) Cerere tip

 • b) Un exemplar din documentatia vizata de Compartimentul Arhitect Sef

Avizul se elibereaza în cel mult 15 zile de la data înregistrarii cererii la Administratia Domeniului Public, respectând prevederile prezentului regulament.

 • (4)   Pentru terenurile situate pe domeniul public/privat al municipiului Târgu Mures, Administratia Domeniului Public va pune la dispozitia solicitantului planul de situatie pentru zona respectiva.

 • (5) Pentru ocuparea domeniului public/privat al municipiului Târgu Mures se percepe o taxa în cuantumul stabilit prin hotarâre a Consiliului Local.

 • (6)   Pentru terenurile proprietate privata a tertilor nu se solicita avizul Administratiei Domeniului Public.

Art.7

În situatia în care în anii urmatori se va solicita reamenajarea aceleiasi terase, fara modificari, pentru obtinerea acordului Compartimentului Arhitect Sef si a avizului Administratiei Domeniului Public se vor depune copii dupa documentatia avizata anterior, însotita de o cerere în care se va mentiona pastrarea amenajarilor din anul precedent.

CAP. V SANCTIUNI

Art.8

Nerespectarea conditiilor impuse prin avizele obtinute in baza prezentului regulament de catre solicitant duce la sanctionarea conform prevederilor legale in vigoare si la pierderea avizelor obtinute pentru anul in curs.

CAP. VI DISPOZITII FINALE

Art. 9

Odata cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament, în termen de 2 luni, detinatorii de copertine autorizate aferente teraselor vor proceda la efectuarea demersurilor pentru demontarea acestora.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela