Hotărârea nr. 134/2009

HCL 134 Privind aprobarea amplasarii statuii Cardinalului Iuliu Hossu in Piaia Bulgarilor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 134

din 26 martie 2009

privind aprobarea amplasarii statuii Cardinalului Iuliu Hossu în Piata Bulgarilor

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8007 din 23.02.2009 prin „Arhitect Sef” privind aprobarea amplasarii statuii Cardinalului Iuliu Hossu în Piata Bulgarilor si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba amplasarea statuii Cardinalului Iuliu Hossu în Tîrgu Mures, Piata Bulgarilor, teren apartinând domeniului public, conform plan de situatie anexat prezentei.

Art. 2. Pentru emiterea autorizatiei de construire se va prezenta documentatia tehnica întocmita conform legii, cu toate avizele si acordurile necesare, însotita de avizul consultativ al comisei de organizare si dezvoltare urbanistica din cadrul Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban