Hotărârea nr. 133/2009

HCL 133 Privind aprobarea modificarii P.U.D. aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 160/2007 referitor la gabaritul drumului beneficiari: Fagara¦ Vasile, Moldovan Maria, Voidazan Toader,Voidazan Lavinia, Florea Ilie, Florea Cristina, Bala¦oiu Valerian, Hasegan Valentin, Hasegan Dorina, Astalu¦ Aurelia, Astalu¦ Grigore.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 133

Din 26 martie 2009

privind aprobarea modificării P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 160/2007 referitor la gabaritul drumului beneficiari: Fagaras Vasile, Moldovan Maria, Voidazan Toader,Voidazan Lavinia, Florea Ilie, Florea Cristina, Balasoiu Valerian, Hasegan Valentin, Hasegan Dorina, Astalus Aurelia, Astalus Grigore

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8188 din 06.03.2009 prin „Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei de modificare a Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotarârea Consiliului local nr. 160/2007 cu referire la gabaritul drumului si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25 alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu” aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 160/2007 privind mentinerea drumului identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 96235/N - Tîrgu Mures, nr. cad. 4006 în suprafata totala de 1209 mp cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în plansa nr. A3 elaborata de S.C. ”Arhiedil” S.R.L. Tîrgu Mures - urbanist arh. Keresztes Geza, anexata prezentei.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarâri modifica articolul referitor la organizarea circulatiei aferent documentatiei de urbanism aprobata initial pentru zona studiata. Celelalte prevederi ale P.U.D. - ului aprobat initial se mentin ca atare.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban