Hotărârea nr. 132/2009

HCL 132 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - construire casa de locuit, str. Cimpului, nr. 33" proprietari Lazar Csaba ¦i Lazar Edit.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 132

din 26 martie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - construire casa de locuit, str. Câmpului, nr. 33” proprietari Lazar Csaba si Lazar Edit

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8126 din 10.03.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie „Plan Urbanistic Zonal - construire casa de locuit, str. Câmpului, nr. 33” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism”Plan Urbanistic Zonal - construire casa de locuit, str. Câmpului, nr. 33” proprietari Lazar Csaba si Lazar Edit, str. Rovinari, nr.18.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 15/05.03.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - construire casa de locuit, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 15/05.03.2009 întocmit de directia „Arhitect Sef” prin Serviciul de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 14 din 05.03.2009

Solicitant/Adresa:      Lazar Csaba, str. Rovinari, nr.18

Nr. cerere:            8126/03.03.2009

Obiectiv/Adresa:       Casa de locuit, str. Rovinari, nr.18

Imobilul propus pentru mobilare este cuprins în zona reglementata din punct de vedere urbanistic de catre PUG aprobat prin HCLM nr.257/19.12.2002 si PUD aprobat prin HCLM nr. 67/2004.

Conform PUG: lotul studiat este cuprins în UTR„LL” - subzona locuintelor individuale si colective mici, în regim de construire izolat sau grupat, cu regim de înaltime P, P+1, realizate pe baza unor lotizari prestabilite.

Este admisa construirea de cladiri cu functiunea de locuinte.

Aliniamente: Se mentin retragerile din planurile initiale de lotizare la min 3,0m fata de limitele laterale ale parcelelor si la min 5,0m fata de cele posterioare.

POTmax = 30%, CUTmax=0,6(P+1) si 0,9(P+2)

Conform PUD: zona spatii verzi.

În zona spatiilor verzi: functiuni admise- conform legilor si normelor în vigoare; amplasarea cladirilor fata de aliniamente, înaltimea maxima admisibila, POTmax si CUTmax se stabilesc conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Pentru reconformarea zonei în sensul de trecere de la zona spatiilor plantate la zona locuintelor individuale cu regim mic de înaltime, propunem întocmire Plan Urbanistic Zonal în vederea stabilirii reglementarilor urbanistice necesare construirii unei case de locuit P+M, conform urmatoarelor:

  • •   Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - teritoriul studiat prin PUD aprobat initial prin HCLM nr.67/2004

  • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - conversie functionala din zona spatiilor verzi în zona locuintelor individuale cu regim mic de înaltime(LL)

  • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POTmax = 30%; CUTmax=0,6(P+1) si 0,9(P+2E)

  • - înaltime maxima la coama 8,50m(P+M)

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - construire casa de locuit, str. Câmpului, nr. 33”.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela

Întocmit, ing. Dumitru Luiza