Hotărârea nr. 131/2009

HCL 131 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - cladire administrativa, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 80-82" beneficiar S.C. "QUALITY CONSTRUCT" S.R.L.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 131

din 26 martie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - clădire administrativa, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 80-82” beneficiar S.C. ”QUALITY CONSTRUCT” S.R.L.

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8186 din 10.03.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - construire cladire administrativa, str. Gh. Doja, nr. 80 - 82” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal - construire cladire administrativa, str. Gh. Doja, nr. 80 - 82” beneficiar S.C. ”QUALITY CONSTRUCT” S.R.L., str. Gh. Doja, nr. 147.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 15/05.03.2009 emis pentru întocmire PUZ - construire cladire administrativa, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 15/05.03.2009 întocmit de directia „Arhitect Sef”prin Serviciul de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 15 din 05.03.2009

Solicitant/Adresa:      SC „Quality Construct” SA, str. Gh. Doja, nr.147

Nr. cerere:            8186/05.03.2009

Obiectiv/Adresa:       cladire administrativa S+P+E+M, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 80-82

UTR „CP3” - zona centrala cuprinzând cladiri situate în interiorul razei de protectie,de 100m de la monumente sau ansambluri protejate cu urmatoarele reglementari:

Se admit functiuni publice: echipamente publice - administratie, justitie, cultura, învatamânt, sanatate, servicii profesionale - personale, tehnice, servicii financiar - bancare, servicii de consultanta.

Se admite conversia locuintelor în alte functiuni numai în cazul mentinerii unei ponderi a acestora de minim 30% din aria construita desfasurata.

Aliniamente: cladirile se retrag fata de aliniament la o distanta de minim 4,0m, fata de limitele laterale ale parcelelor la min 3,0m iar fata de limita posterioara se vor retrage la minim 5,0. In cazul fronturilor discontinue este obligatorie alipirea de calcanul cladirii situate pe limita de proprietate si retragerea fata de cealalta limita de proprietate cu jumatate din înaltime dar nu mai putin de 3,0m.

POTmax=50%; CUTmax=1,5; Inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente.

Pentru derogare de la prevederile PUG privind regimul de construire în raport cu limitele de proprietate, POT si CUT, propunem întocmire Plan Urbanistic Zonal în vederea stabilirii reglementarilor urbanistice necesare construirii unei cladiri administrative, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - cel delimitat de strazile: B-dul 1 Decembrie 1918 - B.N.Antal - Narciselor - pasajul Mimozelor

  • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele reglementate de UTR aferent zonei

  • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POT = 75%; CUTmax poate fi marit cu maxim 20%, de la 1,5 la 1,8

  • - înaltime maxima, 12m( S+P+E+M)

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico edilitara

In urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

...............avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - construire cladire de locuit, b-dul 1 Decembrie, nr. 80-82”.

ARHITECT SEF, arh. Mihet Florina Daniela

Intocmit,

ing. Dumitru Luiza