Hotărârea nr. 130/2009

HCL 130 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Planul Urbanistic Zonal - modificare indici urbanistici reglementaii prin P.U.D. aprobat prin Hotarirea Consiliului local municipal nr. 59 din 31 iulie 2008". beneficiar Salvan Eusebiu - Danieln

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 130 din 26 martie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație

”Planul Urbanistic Zonal - modificare indici urbanistici reglementati prin P.U.D. aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 59 din 31 iulie 2008” beneficiar Salvan Eusebiu - Daniel

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7867 din 05.03.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie „Planul Urbanistic Zonal - modificare indici urbanistici reglementati prin P.U.D. aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 59 din 31 iulie 2008” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire Planul Urbanistic Zonal - modificare indici urbanistici reglementati prin P.U.D. aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 59 din 31 iulie 2008” beneficiar Salvan Eusebiu - Daniel.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 12/05.03.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. -modificare indici urbanistici reglementati prin P.U.D. aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 59 din 31 iulie 2008, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 12/05.03.2009 întocmit de directia Arhitect Sef prin Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 12 din 05.03.2009

Solicitant/Adresa:

SALVAN EUSEBIU - DANIEL, jud. Bistrita-Nasaud, loc. Viisoara, DN17, nr.62.

Nr. cerere:

7867/18.02.2009

Obiectiv/Adresa:

PUZ - modificare indici urbanistici reglementati prin PUD aprobat prin HCLM nr.59 din 31 iulie 2008, str. Luceafarului, 2A.

Zona este reglementata din punct de vedere urbanistic de PUD-ul aprobat prin HCLM nr.59/31.07.2008 prin care s-au stabilit conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unui bloc de locuinte în regim de înaltime D+P+4E, amplasat pe aliniamentul strazii Luceafarului, retras la minim 3,6m fata de limitele parcelei; Înaltimea maxima =20,0m; POTmax = 50%, CUTmax = 3,0.

Pentru derogare de la prevederile Planului Urbanistic de Detaliu privind coeficientul de utilizare a terenului se întocmeste Planul Urbanistic Zonal în scopul stabilirii reglementarilor urbanistice necesare mansardarii blocului de locuinte, conform urmatoarelor prevederi:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

-teritoriul delimitat de strazile G.Cosbuc-Luceafarului- Pacii- 22 Decembrie1989

  • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele reglementate prin PUD-ul aprobat pentru amplasarea cladirii

  • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POTmax=50%; CUTmax=3,42

  • - regim de înaltime maxD+P+4E+M(20,0m)

  • - aliniamentele conform PUD aprobat

  • - echipare tehnico edilitara

  • - asigurarea unui loc de parcare pentru fiecare apartament generat

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

26.03.2009 avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - modificare indici urbanistici reglementați prin PUD aprobat prin HCLM nr. 59 din 31 iulie 2008”.

ARHITECT SEF,

Întocmit, ing. Dumitru Luiza


arh. Mihet Florina Daniela