Hotărârea nr. 13/2009

HCL 13 Privind modificarea contractului de delegare de gestiune din 28 februarie 2006 incheiat cu S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 13

Din 29 ianuarie 2009

privind modificarea contractului de delegare de gestiune din 28 februarie 2006 încheiat cu S.C. Energomur S.A

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006

  • -  Legii nr. 15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale- art. 17, 21-23

  • -  Ordonantei Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

  • -  Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

  • -  Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36 alin. 2 pct. a,c si d, alin 6 lit. a, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. _____ din

____________________2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006, încheiat cu SC Energomur SA, respectiv a listei de inventar a mijloacelor fixe existente în patrimoniul privat al Consiliului Local date în gestiune la operator, prin radierea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1, care fac parte integranta din prezenta.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

S.C. ENERGOMUR S.A. Compartiment gestinare active Nr.............../................

ANEXA NR. 1

Casari mijloace fixe în perioada 01 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2008 aparținând domeniului privat al Consiliului Local

Nr. crt.

Denumirea mijlocului fix

Nr. inventar

Gestiunea

Valoare

Hotarârea Consiliului Local

Observatii

1

Cazan apa calda Cimac

30167/D

C45

413

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 9 Tudor Vladimirescu

2

Pompa Sadu

341285

C61

5,5

HCL nr. 348/2007

Formatia 202

3

Retele termice exterioare

21113

C50

1306

HCL nr. 349/2007

CT. 2 D. Pietros

4

Retele termice exterioare

22040

C09

489

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

5

Retele termice exterioare

22440

C08

986

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

6

Retele termice exterioare

21142

C42

466

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

7

Retele termice exterioare

22690

C11

2771

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

8

Retele termice exterioare

21116

C50

5794

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 2 D. Pietros

9

Retele termice exterioare

21119

C51

984

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 D. Pietros

10.

Retele termice exterioare

22285

C08

2564

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

11

Retele termice exterioare

21928

C42

1599

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 1 Tudor Vladimirescu

12

Retele termice exterioare

21933

C08

198

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

13

Retele termice exterioare

22445

C08

262

HCL nr. 286/2006

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

14

Retele termice exterioare

22042

C09

9

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

15

Retele termice exterioare

22304

C10

378

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

16

Retele termice exterioare

23680

C12

2163

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu

17

Retele termice exterioare

23302

C27

4853

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

18

Retele termice exterioare

21123

C02

67

HCL nr. 165/2008

CT. 2 Mureseni

19

Retele termice exterioare

22039

C09

136

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

20

Retele termice exterioare

23573

C45

576

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 9 Tudor Vladimirescu

21

Retele termice exterioare

22328

C10

132

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

22

Retele termice exterioare

22438

C10

52

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

23

Retele termice exterioare

22951

C10

153

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

24

Retele termice exterioare

22039

C09

435

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

25

Retele termice exterioare

22042

C09

35

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

26

Retele termice exterioare

22039

C09

245

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

27

Retele termice exterioare

21123

C02

100

HCL nr. 165/2008

CT. 2 Mureseni

28

Retele termice exterioare

22039

C09

136

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

29

Retele termice exterioare

22040

C09

470

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

30

Retele termice exterioare

22042

C09

9

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

31

Retele termice exterioare

22328

C10

106

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

32

Retele termice exterioare

23160

C12

108

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu

33

Retele termice exterioare

21559

C13

424

HCL nr. 165/2008

CT. Caramidarie

34

Retele termice exterioare

21141

C14

47

HCL nr. 165/2008

CT. Secuilor Martiri

35

Retele termice exterioare

21141

C14

59

HCL nr. 165/2008

CT. Secuilor Martiri

36

Retele termice exterioare

21610

C16

151

HCL nr. 165/2008

CT. Pacii

37

Retele termice exterioare

21108

C18

37

HCL nr. 165/2008

CT. Cornisa

38

Retele termice exterioare

22970

C18

344

HCL nr. 165/2008

CT. Cornisa

39

Retele termice exterioare

21128

C19

4048

HCL nr. 165/2008

CT. M Viteazul

40

Retele termice exterioare

21041

C25

97

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 2 Al. Carpati

41

Retele termice exterioare

23046

C27

993

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

42

Retele termice exterioare

23303

C27

768

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

43

Retele termice exterioare

22695

C38

365

HCL nr. 165/2008

CT. B.N. Antal

44

Retele termice exterioare

23159

C40

294

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 10 Tudor Vladimirescu

45

Retele termice exterioare

23574

C40

1362

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 10 Tudor Vladimirescu

46

Retele termice exterioare

21145

C43

86

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

47

Retele termice exterioare

22041

C44

32

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

48

Retele termice exterioare

23222

C44

22

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

49

Retele termice exterioare

23222

C44

139

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

50

Retele termice exterioare

21109

C49

66

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 1 D. Pietros

51

Retele termice exterioare

21938

C49

107

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 1 D. Pietros

52

Retele termice exterioare

21113

C50

178

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 2 D. Pietros

53

Retele termice exterioare

21113

C50

134

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 2 D. Pietros

54

Retele termice exterioare

21119

C52

53

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 4 D. Pietros

55

Retele termice exterioare

22042

C09

38

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

56

Retele termice exterioare

22304

C10

429

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

57

Retele termice exterioare

22793

C12

741

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu

58

Retele termice exterioare

21140

C14

54

HCL nr. 165/2008

CT. Secuilor Martiri

59

Retele termice exterioare

23302

C27

2.520

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

60

Retele termice exterioare

23303

C27

4.454

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

61

Retele termice exterioare

24167

C27

22

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

62

Retele termice exterioare

22329

C44

61

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

63

Retele termice exterioare

23011

C45

1.832

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 9 Tudor Vladimirescu

64

Retele termice exterioare

22889

C12

814

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu

65

Retele termice exterioare

24101

C17

84

HCL nr. 165/2008

CT. Republicii

66

Retele termice exterioare

21108

C18

40

HCL nr. 165/2008

CT. Cornisa

67

Retele termice exterioare

21108

C18

145

HCL nr. 165/2008

CT. Cornisa

68

Retele termice exterioare

22970

C18

717

HCL nr. 165/2008

CT. Cornisa

69

Retele termice exterioare

23040

C27

2.833

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

70

Retele termice exterioare

23043

C27

2.959

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

71

Retele termice exterioare

23246

C27

1.301

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

72

Retele termice exterioare

23246

C27

5.202

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

73

Retele termice exterioare

23682

C27

391

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

74

Retele termice exterioare

23684

C27

765

HCL nr. 165/2008

CT. Unirii

75

Retele termice exterioare

22942

C40

3.584

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 10 Tudor Vladimirescu

76

Retele termice exterioare

23159

C40

587

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 10 Tudor Vladimirescu

77

Retele termice exterioare

23159

C40

782

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 10 Tudor Vladimirescu

78

Retele termice exterioare

23574

C40

9.080

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 10 Tudor Vladimirescu

79

Retele termice exterioare

23011

C45

2.710

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 9 Tudor Vladimirescu

80

Retele termice exterioare

21119

C52

100

HCL nr. 165/2008

CT. nr. 4 D. Pietros

81

Statie de dedurizare

24210

C43

150

HCL nr. 164/2008

CT. nr. 2 Tudor Vladimirescu

82

Cazan Cimac

3969

C21

29.500

HCL nr. 164/2008

CT. nr. 11 Tudor Vladimirescu

83

Retele termice exterioare

24019

C27

983

HCL nr. 286/2006

CT. Unirii

84

Retele termice exterioare

23684

C27

2.142

HCL nr. 286/2006

CT. Unirii

85

Retele termice exterioare

24013

C27

170

HCL nr. 286/2006

CT. Unirii

86

Retele termice exterioare

22304

C10

782

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

87

Retele termice exterioare

22438

C10

52

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

88

Retele termice exterioare

21937

C44

999

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

89

Retele termice exterioare

23222

C44

327

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

90

Retele termice exterioare

22041

C44

325

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

91

Retele termice exterioare

22042

C09

225

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

92

Retele termice exterioare

22039

C09

8.243

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

93

Retele termice exterioare

22286

C10

2.322

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

94

Retele termice exterioare

22328

C10

410

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

95

Retele termice exterioare

23222

C44

414

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

96

Retele termice exterioare

22328

C10

635

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

97

Retele termice exterioare

22951

C10

1.024

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

98

Retele termice exterioare

22042

C09

80

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

99

Retele termice exterioare

23222

C44

387

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

100

Retele termice exterioare

21937

C44

207

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

101

Retele termice exterioare

22285

C08

943

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

102

Retele termice exterioare

22951

C10

1.222

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

103

Retele termice exterioare

23410

C45

2.210

HCL nr. 2372007

CT. nr. 9 Tudor Vladimirescu

104

Retele termice exterioare

22446

C10

714

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

105

Retele termice exterioare

22328

C10

741

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

106

Retele termice exterioare

22286

C10

1.480

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

107

Retele termice exterioare

21937

C44

517

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

108

Retele termice exterioare

21937

C44

578

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

109

Retele termice exterioare

21119

C52

422

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 4 D. Pietros

110

Retele termice exterioare

21116

C51

5.716

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 D. Pietros

111

Retele termice exterioare

21117

C51

15.509

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 D. Pietros

112

Rezervor de acumulare

24258

C22

323

HCL nr. 41/2004

CT. Unirii

113

Rezervor de acumulare

24259

C22

323

HCL nr. 41/2004

CT. Unirii

114

Rezervor metalic

344157

C22

72

HCL nr. 41/2004

CT. Unirii

115

Rezervor metalic

344158

C22

72

HCL nr. 41/2004

CT. Unirii

116

Rezervor metalic

343105

C22

550

HCL nr. 41/2004

CT. Unirii

117

Mijloace depozitare apa

30159/A

C12

9

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu

118

Mijloace depozitare apa

30159/B

C12

9

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu

119

Mijloace depozitare apa

30159/C

C12

8

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu

120

Mijloace depozitare apa

30159/D

C12

8

HCL nr. 284/2006

CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu

121

Retele termice exterioare

23008

C11

871

HCL nr. 286/2006

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

122

Retele termice exterioare

22285

C08

428

HCL nr. 286/2006

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

123

Retele termice exterioare

22285

C08

728

HCL nr. 286/2006

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

124

Retele termice exterioare

22891

C11

587

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

125

Retele termice exterioare

22891

C11

1.325

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

126

Retele termice exterioare

23008

C11

896

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

127

Retele termice exterioare

22446

C10

786

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

128

Retele termice exterioare

22446

C10

536

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

129

Retele termice exterioare

22285

C08

2.891

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

130

Retele termice exterioare

22285

C08

1.394

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

131

Retele termice exterioare

22285

C08

492

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

132

Retele termice exterioare

22040

C09

2.366

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

133

Retele termice exterioare

22287

C09

1.586

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

134

Retele termice exterioare

21116

C51

1.243

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 D. Pietros

135

Retele termice exterioare

21117

C51

3.963

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 3 D. Pietros

136

Retele termice exterioare

22039

C09

1.171

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

137

Retele termice exterioare

22039

C09

1.142

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

138

Retele termice exterioare

23414

C11

651

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

139

Instalatii aferente

21030

C31

6.000

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

140

Instalatii electrice

21032

C31

117

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

141

Instalatii aferente hidrofor

21034

C31

6.000

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

142

Instalatii aferente hidrofor

21036

C31

10.000

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

143

Instalatii sanitare

21033

C31

3

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

144

Vas acumulare

340065

C31

1

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

145

Tablou de distributie

45351

C31

1

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

146

Contoare apa si energie

44296

C31

23

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

147

Canal de fum

13423

C31

32.500

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

148

Instalatii termice

13424

C31

50.000

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

149

Instalatii gaz

13425

C31

30.000

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

150

Instalatii de încalzire

13501

C31

2.625

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

151

Instalatii electrice

13502

C31

36.984

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

152

Mijloace depozitare apa

30155

C61

104.

HCL nr. 13/2008

Formatia 202

153

Retele termice exterioare

24147

C31

1.316

HCL nr. 14/2008

CT. Bartok Bela

154

Retele termice exterioare

22960

C31

3.694

HCL nr. 14/2008

CT. Bartok Bela

155

Retele termice exterioare

22962

C31

1.021

HCL nr. 14/2008

CT. Bartok Bela

156

Retele termice exterioare

21299

C31

410

HCL nr. 14/2008

CT. Bartok Bela

157

Retele termice exterioare

21109

C49

350

HCL nr. 14/2008

CT. nr. 1 D. Pietros

158

Retele termice exterioare

21113

C50

312

HCL nr. 14/2008

CT. nr. 2 D. Pietros

159

Retele termice exterioare

22040

C09

1.132

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 5 Tudor Vladimirescu

160

Retele termice exterioare

22446

C10

1.197

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

161

Retele termice exterioare

22690

C11

265

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

162

Retele termice exterioare

23009

C11

990

HCL nr. 349/2007

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

163

Retele termice exterioare

22326

C11

897

HCL nr. 237/2007

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

164

Retele termice exterioare

21609

C16

721

HCL nr. 237/2007

CT. Pacii

165

Contor trifazat

450451

C08

11

HCL nr. 319/2005

CT. nr. 3 Tudor Vladimirescu

166

Contor trifazat

450452

C44

11

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 4 Tudor Vladimirescu

167

Contor trifazat

450454

C10

11

HCL nr. 283/2006

CT. nr. 6 Tudor Vladimirescu

168

Recipient hidrofor

30286

C31

13

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

169

Recipient hidrofor

340053

C31

1

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

170

Recipient hidrofor

34792

C31

1

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

171

Electrocompresor

3963

C31

112

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

172

Electrocompresor

30023

C31

238

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

173

Recipient hidrofor

344120

C31

209

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

174

Pompa CR 65

341905

C31

13

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

175

Pompa CR 50

343798

C31

37

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

176

Pompa CR 50

343799

C31

33

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

177

Pompa CR 50

343800

C31

37

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

178

Pompa CR 50

343982

C31

5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

179

Pompa AN

344148

C31

4

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

180

Pompa centrifuga

34812

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

181

Pompa centrifuga

34813

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

182

Pompa centrifuga

34817

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

183

Pompa centrifuga

34818

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

184

Pompa ACV

30287

C31

15

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

185

Pompa Sadu

342250

C31

8

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

186

Pompa Cerna

34793

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

187

Pompa Cerna

34794

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

188

Pompa

34796

C31

3

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

189

Pompa

34797

C31

2

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

190

Pompa

34798

C31

2

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

191

Pompa

34799

C31

2

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

192

Pompa centrifuga

34804

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

193

Pompa centrifuga

34805

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

194

Pompa centrifuga

34806

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

195

Pompa centrifuga

34807

C31

0,5

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

196

Pompa încalzire

30161/G

C31

3

HCL nr. 13/2008

CT. Bartok Bela

197

Pompe centrifuge - 10 buc.

30156

C61

125

HCL nr. 13/2008

Formatia 202

198

Pompa Sadu 65

344067

C31

103

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

199

Pompa Sadu 65

344066

C31

103

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

200

Pompa Sadu 65

344105

C31

147

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

201

Pompa Sadu 65

344106

C31

147

HCL nr. 237/2007

CT. Bartok Bela

202

Retele termice exterioare

21113

C50

7.577

HCL nr. 154/2008

CT. nr. 2 D. Pietros

203

Retele termice exterioare

24151

C12

866

HCL nr. 155/2008

CT. nr. 8 Tudor Vladimirescu

204

Retele termice exterioare

21609

C16

451

HCL nr. 155/2008

CT. Pacii

205

Cladire CT. Bartok Bela

21500

C31

353.766

HCL nr. 272/2007

Predare la primarie

206

Retele termice exterioare

22796

C11

1.073

HCL nr. 155/2008

CT. nr. 7 Tudor Vladimirescu

207

Retele termice exterioare

23915

C40

1.629

HCL nr. 155/2008

CT. nr.10 Tudor Vladimirescu

208

Retele termice exterioare

21609

C16

3.752

HCL nr. 155/2008

CT. Pacii

Director tehnic, ing. Bota Zoltan


Sef compartiment, sing. Racz Marioara