Hotărârea nr. 129/2009

HCL 129 Privind aprobarea rectificarii documentaiiei Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Podeni, fn" studiu de amplasament pentru construirea a doua locuinie unifamiliale aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 136/25.09.2008. proprietari Graur Petru Nicolae ¦i Graur Emil Gabriel

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 129

din 26 martie 2009

privind aprobarea rectificării documentației Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Podeni, fn” studiu de amplasament pentru construirea a doua locuințe unifamiliale aprobat prin Hotarârea Consiliului local nr. 136/25.09.2008 proprietari Graur Petru Nicolae si Graur Emil Gabriel

Consiliul local municipal Tîrgu Mures. întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7947(2631) din 23.02.2008 prin "Arhitect Sef”privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu -zona str. Podeni, fn” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba rectificarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Podeni, fn” studiu de amplasament pentru construirea a doua locuinte unifamiliale, aprobata prin Hotarârea Consiliului local nr. 136/25.09.2008 cu solutiile urbanistice si reglementarile cuprinse în proiectul nr. 10/2008 întocmit de S.C. ”Tektura” S.R.L. Tîrgu Mures completat cu memoriul întocmit de proiectantul documentatiei de urbanism, arh. Raus Adriana.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarâri modifica articolul referitor la modul de utilizare a terenului aferent planului urbanistic de detaliu aprobat initial pentru imobilele studiate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban