Hotărârea nr. 128/2009

HCL 128 Privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru intocmire documentaiie de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - construire centru de servicii de intreiinere auto, str. Predeal nr. 67", beneficiar S.C. "Autocomplet" S.R.L., str. Gh. Doja, nr. 40.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 128 din 26 martie 2009

privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - construire centru de servicii de întretinere auto, str. Predeal nr. 67”, beneficiar S.C. „Autocomplet” S.R.L., str. Gh. Doja, nr. 40

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8155 din 09.03.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentatie de urbansim „Plan Urbanistic Zonal - construire centru de servicii de întretinere auto, str. Predeal, nr. 67” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Planul Urbanistic Zonal - construire centru de servicii de întretinere auto, str. Predeal, nr. 67” beneficiar S.C. „Autocomplet” S.R.L.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 11/05.03.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - construire corpuri noi de laboratoare, garaje si modernizare statie tratare apa, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 11/05.03.2009 întocmit de directia Arhitect Sef prin Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

Nr. 11 din 05.03.2009

Solicitant/Adresa:      SC „Autocomplet” SRL, str. Gh. Doja, nr. 40

Nr. cerere:            8155/03.03.2009

Obiectiv/Adresa:       construire centru de servicii de întretinere auto, str. Predeal nr.67.

Reglementari existente: UTR„ CA” - zona centrala situata în afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural - urbanistice.

Functiuni admise: functiuni de interes general, culte, servicii manageriale, tehnice, profesionale si financiar bancare, telecomunicatii, hoteluri, restaurante, comert, servicii personale si colective.

Caracteristici parcela construibila - pentru servicii publice terenul minim construibil 1000mp si front la strada min 30,0m, pentru alte tipuri de cladiri lotul minim construibil este de 500mp si frontul la strada de minim 15m.

Functiuni interzise: orice lucrari care modifica traseele protejate ale strazilor, activitati productive poluante,constructii provizorii de orice natura, depozitare en-gros,activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice,depozitare de materaile refolosibile,orice lucrari care diminueaza spatiile publice plantate.

Aliniamente: cladirile se amplaseaza pe aliniament sau pot fi retrase la o distanta de minim 3,0m, retrase la min 4,0m fata de limitele laterale si la min 5,0m fata de limita posterioare a parcelei. Înaltimea maxima a cladirii nu va depasi distanta dintre aliniamente.

POTmax = conform PUZ, dar nu peste 65%, CUTmax = 2,4 (conform PUZ).

Pentru derogare de la prevederile PUG privind caracteristicile parcelei construibile si

regimul de construire în raport cu limitele de proprietate se va întocmi Planul Urbanistic Zonal în scopul stabilirii reglementarilor urbanistice necesare construirii unui centru de servicii de întretinere auto, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - cvartalul delimitat de strazile: Tudor Vladimirescu - Izvorul Rece - Predeal - Budai Nagy Antal.

  • •   Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - cele reglementate de UTR aferent zonei

  • •   Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POTmax conform PUZ dar nu mai mare de 65%, CUTmax=conform PUZ dar nu mai mare de 2,4.

  • - regimul de înaltime max P+E

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ cu studierea posibilitatii realizarii unui

front continuu la strada T.Vladimirescu

  • - echipare tehnico-edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - construire centru de servicii de întretinere auto, str. Predeal nr.67”.

ARHITECT SEF,                                     Întocmit,

arh. Mihet Florina Daniela                           ing.Dumitru Luiza