Hotărârea nr. 126/2009

HCL 126 Privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General etapa II.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 126 din 26 martie 2009

privind completarea

Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General etapa II

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8253/DIII/09.03.2009, prin „Compartimentul Arhitect Sef” privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General etapa II si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2), art. 7 si art. 8, din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul ,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b” si „c”, alin. (4), litera ”d” si ”e”, alin. (5), litera ”c”, alin. (9), art. 45, alin. (2), litera „e” si art. 115, alin. (1), litera ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General etapa II Tîrgu-Mures , conform anexei , care face integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef si Serviciul public Administratia Domeniului Public .

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

A - la articolul 14.- ÎMPREJMUIRI , aferent reglementa corespunzătoare fiecărei unitati de referinta , completata cu un nou aliniat, cu urmatorul continut :

În cazul în care se solicita desfiintarea unor constructii amplasate la limita de proprietate cu domeniul public si privat , documentatia aferenta pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare va contine :

  • 1. - documentatia tehnica aferenta lucrarilor de desfiintare a constructiilor -D.T.A.D., întocmita conform prevederilor legale,

  • 2. - documentatia tehnica aferenta lucrarilor de organizare a executiei lucrarilor -D.T.O.E. întocmita conform prevederilor legale. Proiectul de organizarea executiei lucrarilor va contine si un proiect pentru o împrejmuire provizorie, careva asigura delimitarea fizica si vizuala între domeniului public si domeniul privat, prin folosirea de materiale opace, neutre din punct de vedere estetic, urmând ca acesta sa fie desfiintata la finalizarea lucrarilor de desfiintare si înlocuita cu o împrejmuire cu caracter definitiv.

  • 3.  - documentatia tehnica aferenta lucrarilor de construire - D.T.A.C., pentru executarea unei împrejmuiri cu caracter definitiv , la limita de proprietate între domeniul public si domeniul privat, întocmita în conformitate cu prevederile legale, cu încadrarea în Regulamentul local de urbanism aferent unitatii teritoriale de referinta. Aceasta documentatie se va prezenta în cazul în care, beneficiarul nu solicita si emiterea unei autorizatii de construire pentru o noua constructie pe amplasamentul eliberat .

B. - la articolul 11.    - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR aferent

reglementarilor corespunzatoare unitatii teritoriale de referinta CP- zona centrala situata în interiorul zonei de protecție a valorilor istorice si arhitectural urbanistice , la limita de proprietate cu domeniul public, completarea cu un nou aliniat, cu urmatorul continut :

În cazul în care se solicita executarea de lucrari de construire (inclusiv cele de reabilitare a fatadelor), documentatia aferenta pentru eliberarea autorizatiei de construire /desfiintare va contine :

  • 1. - documentatia tehnica aferenta lucrarilor de construire /desfiintare a constructiilor -D.T.A.C. /D.T.A.D , întocmita conform prevederilor legale,

  • 2. - documentatia tehnica aferenta lucrarilor de organizare a executiei lucrarilor -D.T.O.E. întocmita conform prevederilor legale . Proiectul de organizarea executiei lucrarilor va reprezenta si modul de amplasare a schelelor pe domeniul public, astfel încât sa nu se perturbe circulatia pietonala , de protejare a acestora prin acoperire cu materiale de protectie ( textile sau PVC ) , cu rol de reducere a impactului vizual negativ creat si de siguranta pentru circulatia pietonala. Proiectul de organizare a lucrarilor de executie a lucrarilor , va fi însotit de avizul Administratiei Domeniului Public