Hotărârea nr. 125/2009

HCL 125 Privind completarea documentaiiilor pentru aprobarea unor acte administrative cu prezentarea acestora ¦i in format digital.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 125

din 26 martie 2009

privind completarea documentațiilor pentru

aprobarea unor acte administrative cu prezentarea acestora si în format digital

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 8253/DIII/09.03.2009 prin "Compartimentul Arhitect Sef " privind completarea documentatiilor pentru aprobarea unor acte administrative cu prezentarea acestora si în format digital , prezentata de Compartimentul Arhitect Sef si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile Ordinului nr.643/2006 al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor cadastrale, prevederile art. 45, alin. (6), din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 75, din Ordinul nr. 1430/2005 al Ministrului Transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b” si „c”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), litera ”c”, alin. (8), art. 45, alin. (2), litera „e” si art. 115, alin. (1), litera ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba ca la documentatiile solicitate în prezent pentru obtinerea urmatoarelor unor acte administrative emise de autoritatea publica executiva sa fie depuse documentatiile si în format digital dupa cum urmeaza :

 • A. - Documentatia ce se va depune în format digital pentru aprobarea documentatiilor de urbanism P.U.D., P.U.Z. trebuie sa contina :

 • > Plan de încadrare în zona sc. 1: 2000-1:5000.

 • > Plan de situatie cu reprezentarea teritoriului care se propune a fi reglementat prin documentatiile de urbanism, a imobilelor limitrofe lotului propus pentru mobilare scara 1:500, 1:1000, în cazul solicitarii avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire P.U.Z.

 • > Plan cu situatia existenta.

 • > Plansa cu reglementarile urbanistice.

 • > Plansa cu reglementarile cu echiparile edilitare.

 • > Plansa cu proprietatea asupra terenurilor .

 • > Memoriu de prezentare a lucrarii .

 • B. - Documentatia ce se va depune în format digital pentru obtinerea certificatului de urbanism pentru dezmembrari, parcelari, comasari, etc. trebuie sa contina :

 • > Plan de încadrare în zona sc. 1: 2000-1:5000.

 • > Plan de amplasament si delimitarea a imobilului cu propunerea de dezmembrare , parcelare, comasare, etc. dupa caz sau plan de situatie , dupa, caz .

 • > Tabelul de miscare parcelara, inventarul de coordonate .

 • C. - Documentatia ce se va depune se va depune în format digital la finalizarea lucrarilor autorizate, odata cu procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor , trebuie sa contina :

 • > Plan de încadrare în zona sc. 1: 2000 - 1:5000 .

 • > Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cu reprezentarea reliefului, , la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz.

Art. 2. Definirea straturilor de informatii grafice si text si a modului de prezentare în format digital a documentatiilor este cea prezentata în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarâri vor intra în vigoare la 30 zile de la data aducerii la cunostinta publica în conditiile legii.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Președinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

În vederea organizării eficiente a datelor, planurile digitale vor fi structurate pe categorii de elemente ( straturi de informatii grafice ), care vor fi stocate fiecare pe câte un strat propriu, diferentiate , dupa caz , pentru :

 • > definirea structurii pentru documentatia de urbanism ,

 • > definirea structurii pentru documentatia aferenta certificatului de urbanism pentru dezmembrari, parcelari, comasari, etc.,

 • > definirea structurii pentru documentatia la finalizarea lucrarilor autorizate, odata cu procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor autorizatiei de construire

Întocmirea planurilor se va realiza în sistemul de Proiectie Stereografic 1970 si în plan de referinta Marea Negra1975 - Stereo 70, în format digital CAD sau GIS cuprinzând elemente grafice si elemente asociate partii grafice, astfel :

 • > Elemente grafice - fisiere în format :

 • - .dxf , .dwg ( AutoDesk ) sau

 • - .shx ( Esrl ) sau

 • - .dgn ( Bentley ) sau

 • - date MISSQL, Access cu metadate generate cu produse GIS din gama GeoMedia, sau ArcInfo sau MapInfo

 • > Elementele asociate partii grafice - fisiere în format :

 • - .doc , .xls pentru elementele text

Definirea straturilor si a modului de reprezentare prezentat în anexa nr.1 , face parte integranta din prezenta hotarâre.

Nr. crt.

Denumire strat

Descriere continut strat

Tip de reprezentare grafica

Observatii

1.

Strat 1

Limita zonei studiate

Arie

Reprezinta aria care delimiteaza zonele studiate

2.

Strat 2

Limita administrativa

Arie

Reprezinta limita administrativa existenta

3.

Strat 3

Limita intravilan

Arie

Reprezinta limita administrativa existenta si propusa

4.

Strat 4

Limita cartiere

Arie

Reprezinta limita cartierelor

5.

Strat 5

Limita zona / subzona functionala

Arie

Pentru     reprezentarea     zonificarii

functionale se vor respecta prevederile HG 525/1996, GM 009/2000-PUD, GM 010/2000-PUZ,

6.

Strat 6

Tip de zona/subzona functionala

text

Pentru     reprezentarea     zonificarii

functionale se vor respecta prevederile HG 525/1996, GM 009/2000-PUD, GM 010/2000-PUZ, textul va fi amplasat în interiorul zonei care delimiteaza zona

7.

Strat 7

Limita unitatilor teritoriale de referinta -

UTR

Arie

Toate unitatile teritoriale de referinta au asociat un regulament local de urbanism. Un UTR nu poate fi traversat de o zona de protectie , ci zona de protectie contine mai multe UTR.

8.

Strat 8

Limita zonelor protejate

arie

Se va reprezenta distinct fiecare strat aferent zonei protejate definite , dupa caz.

Ex. : 1-sanitara, captari de apa, 2-sanitara , platforma de gunoi, 3- sanitara, cimitire, 4- constructii tehnico-edilitare, 5-culoare tehnice de retea de apa-canalizare, tehnic, gaze naturale , retele de energie electrica , 6- retele de termoficare, 7-retelele telefonie, 8.- culoar tehnic retea de cai ferate, 9- culoar tehnic retea de drumuri, zona cu destinatie speciala

9.

Strat 9

Tipul de zona protejata

text

Definire valori aferente zonelor protejate, conform zonelor mentionate la stratul 8

10.

Strat 10

Retea supraterana de apa potabila

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de aductiune, 2 - retea de distributie

11.

Strat 11

Retea supraterana de apa industriala

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de aductiune, 2 - retea de distributie

12.

Strat 12

Retea supraterana de canalizare

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de distributie , 2 - canale colectoare

13.

Strat 13

Retea supraterana de termoficare

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de transport, 2- retea de distributie

14.

Strat 14

Retea supraterana de telefonie

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de cabluri , 2- retea de fibra optica

15

Strat 15

Retea supraterana electrica

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de înalta tensiune, 2- retea de medie tensiune , 3-retea de joasa tensiune

16.

Strat 16

Retea supraterana de gaze

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1-retea de repartitie, 2- retea de distributie

17.

Strat 17

Canale cablu

Linie

(polylinie)

Se vor reprezenta limitele exterioare ale canalului de cabluri

18.

Strat 18

Retea subterana de telefonie

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de cabluri , 2- retea de fibra optica

19.

Strat 19

Retea subterana de gaze

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de repartitie, 2- retea de distributie

20.

Strat 20

Retea subterana de canalizare

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori :1- retea de distributie, 2- canale colectoare

21.

Strat 21

Retea subterana de apa

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de aductiune , 2- retea de distributie

22.

Strat 22

Retea subterana de apa industriala

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de aductiune, 2 - retea de distributie

23.

Strat 23

Retea subterana de termoficare

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de transport, 2- retea de distributie

24.

Strat 24

Retele electrice subterane LES

Linie

(polylinie)

Nomenclator de valori : 1- retea de transport, 2- retea de distributie

25.

Strat 25

Constructii tehnico -edilitare

Punct

Nomenclator de valori pentru GIS :

 • - captari apa de suprafata sau izvoare,

 • - captari de apa subterana

 • - gospodarie apa

 • - rezervor înmagazinare apa potabila

 • - statie pompare apa potabila

 • - statie pompare apa uzata

 • - statie epurare apa uzata

 • - centrala termica de zona

 • - centrala termica de cvartal

 • - centrala individuala

 • - punct termic

 • - statie reglare masura predare

 • - statie reglare masura

 • - post trafo cabina zidarie sau anvelopa de beton

 • - post trafo cabina metalica

 • - post trafo aerian

 • - centrala telefonica automata

 • - centrala telefonica manuala

 • - relee radio-tele emisie si receptie

26.

Strat 26

Tip functional constructie tehnico-edilitara

Text

Definire    text     abreviat     aferent

constructiilor tehnico-edilitare, ex. : CTA- centrala telefonica automata

UD - centrala telefonica tip unitate de distributie

PTA - post de transformare energie electrica aerian

PTZ - post de transformare energie electrica în cabina zidarie sau anvelopa de beton

PTM - post de transformare energie electrica în cabina metalica

CET - centrala termica

CTZ - centrala termica zonala

PT - punct termic

PTZ -punct termic de zona

RA - rezervor de înmagazinare apa potabila

SRM -statie de reglare masura

27.

Strat 27

Denumire constructii tehnico-edilitare

Text

Textul se va insera în interiorul ariei constructiei tehnico-edilitare

28.

Strat 28

Retea cai ferate

Linie (polilinie)

29.

Strat 29

Retea drumuri/artere existente /propuse -carosabil

Arie

Se reprezinta suprafata ocupata de carosabilul arterei

30.

Strat 30

Denumire cale de comunicatie rutiera

Text

Text reprezentând denumirea caii de comunicatie rutiera(A-autostrada, DN -drum national, DJ -drum judetean , DC -drum comunal, DE- drum de exploatare, DF -drum forestier ) plasat între liniile care definesc parte acarosabila

31.

Strat 31

Limita trotuare

arie

Se reprezinta suprafata ocupata de trotuar

32.

Strat 32

Pastile /refugii

Arie

Se reprezinta suprafata ocupata de pastile /refugii

33.

Strat 33

Spatii verzi artera

Arie

Se reprezinta suprafata ocupata de spatiile verzi din artera( carosabil sau trotuar )

34.

Strat 34

Tip de spatiu verde

Text

Nomenclator de valori :1-median, 2 pe trotuar

35.

Strat 35

Hidrografie

Arie

Se reprezinta suprafata ocupata de hidrografie

36.

Strat 36

Denumire hidrografie

Text

Text aferent denumirii hidrografice, plasat în interiorul ariei

37.

Strat 37

Vegetatie

Arie

Se reprezinta suprafetele ocupate cu vegetatie, spatii verzi

38.

Strat 24

Denumire vegetatie

Text)

Text reprezentând denumirea vegetatiei, inserat în interiorul ariei

39.

Strat 25

Împrejmuire

Linie (polilinie)

Se reprezinta portiunea de gard cu specificarea materialului.

Pentru datele CAD, linia creata pentru evidentierea materialului din care este realizata împrejmuirea :

 • -  B- gard de beton

 • -  L- gard de lemn

 • -  M- gard de metal

 • -  S- gard de plasa de sârma

 • -  Sg- sârma ghimpata

Datele GIS vor avea atributul tip asociat conform nomenclator de valori

40.

Strat 40

Parcari

Arie

41.

Strat 41

Sens de circulatie

Se va reprezenta la linie cu sens (sageata va putea fi asociata ca simbol)

42.

Strat 42

Semafoare

punct

43.

Strat 43

Intersectie

punct

Propusa spre modernizare

44.

Strat 44

Parcele

Arie

Se reprezinta suprafata de teren rezultata în urma lotizarii

45.

Strat 45

Categoria de folosinta a parcelelor

Text

Conform nomenclator de valori

46.

Strat 46

Numerotare

Text

47.

Strat 47

Constructii

Arie

Suprafata constructiei propuse

48.

Strat 48

Denumire constructii

Arie

Denumiri constructii propuse

49.

Strat 49

Obiective de utilitate publica

Punct

Se plaseaza ca punct cu simbol asociat pentru obiectivele de utilitate publica

50.

Strat 50

Cod obiectiv

Text

51.

Strat 51

Areal soluri pe tipuri de resurse

Arie

52.

Strat 52

Cod sursa

Text

Codificarea dupa tipul de resursa

53.

Strat 53

Foraj

Punct

Punctul de foraj cu coordonate x, y, z + fisier de coordonate

54.

Strat 54

Adâncime foraj

Text

Text asociat adâncimii forajului , care va fi însotit de fisier xls sau baza de date cu descriere adâncime culcus, acoperis strat, tip strat(conform nomenclator de valori posibile straturi stratigrafice )

55.

Strat 55

Coloana stratigrafica

Fisier

Document scanat în format .pdf sau rastru

56.

Strat 56

Suprafete incluse în intravilan

Arie

Se vor reprezenta distinct suprafetele propuse pentru includere în limita de intravilan

57.

Strat 57

Stâlpi

Punct

Punctul de insertie al stâlpului cu coordonate x, y, z + reprezentare diferita în functie de tipul de utilitate