Hotărârea nr. 124/2009

HCL 124 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Planul Urbanistic Zonal - construire cladire DIPI8E pentru invaiamint universitar ¦i extindere corp cladire existent - str. Livezeni, nr. 69", beneficiar Universitatea "Petru Maior"

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 124

din 26 martie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație ”Planul Urbanistic Zonal - construire cladire D+P+8E pentru învatamânt universitar si extindere corp cladire existent - str. Livezeni, nr. 69” beneficiar Universitatea „Petru Maior”

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mures nr. 7663 din 05.03.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie „Planul Urbanistic Zonal - construire cladirepentru învatamânt universitar si extindere corp cladire existent - str. Livezeni, nr. 69” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal - construire cladire pentru învatamânt universitar si extindere corp cladire existent - str. Livezeni, nr. 69” beneficiar Universitatea „Petru Maior”.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 10/05.03.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. în vederea construirii unei cladiri cu functiunea de spatii de învatamânt si extinderea cladirii existente se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studiilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia toate unitatile teritoriale de referinta cuprinse în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 10/05.03.2009 întocmit de directia Arhitect Sef prin Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 10 din 05.03.2009

Solicitant/Adresa:    UNIVERSITATEA”PETRU MAIOR”, str. N.Iorga, nr. 1

Nr. cerere:           7663/05.03.2009

Obiectiv/Adresa:     Construire cladire în regim de înaltime D+P+8E pentru învatamânt

universitar si extindere corp cladire existent, str. Livezeni nr.69.

UTR”AI3a”- subzona unitatilor ce se mentin, cu următoarele reglementari.

Functiuni admise: unitati industriale mici si mijlocii productive si de servicii dispersate, situate în vecinatatea unor arii predominant rezidentiale, compatibile cu caracterul ariilor rezidentiale vecine.

Functiuni interzise:se interzice amplasarea unitatilor de învatamânt si orice alte servicii de interes general.

Aliniamente retragerile fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor respecta o distanta minima de 6,0m. Regimul de înaltime max: nu va depasi înaltimea maxima admisibila în unitatile de referita înconjuratoare. POTmax= conform PUZ, dar nu peste 50%, CUTmax=sa nu depaseasca 4,5mc/mp.

Planul Urbanistic Zonal se întocmeste în scopul stabilirii reglementarilor urbanistice necesare extinderii si construirii de cladiri destinate învatamântului universitar, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - teritoriul aferent UTR „AI3a”

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - se propune conversie functionala: trecerea de la zona activitatilor productive dispersate la zona dispersata care grupeaza functiuni complexe de importanta de importanta supramunicipala si municipala respectiv de la UTR”AI3” la UTR”CB”

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POTmax 65%, CUTmax=3,45

  • - regim de înaltime D+P+3E/D+P+8E

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - amenajare spatii de parcare aferente zonelor functionale propuse

  • - echipare tehnico edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din

...............avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - construire cladire pentru învatamânt universitar si extindere corp cladire existent - str. Livezeni, nr.69”.

ARHITECT SEF,                                      Întocmit,

arh. Mihet Florina Daniela                                   ing. Dumitru Luiza