Hotărârea nr. 123/2009

HCL 123 Privind aprobarea avizului de oportunitate pentru intocmire documentaiie "Planul Urbanistic Zonal - construire corpuri noi de laboratoare, garaje ¦i modernizare staiie tratare apa, str. Barajului, nr. 11" Beneficiar SNGN "ROMGAZ" S.A., str. Salcimilor, nr. 23.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 123

din 26 martie 2009

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație ”Planul Urbanistic Zonal - construire corpuri noi de laboratoare, garaje si modernizare statie tratare apa, str. Barajului, nr. 11”

Beneficiar SNGN ”ROMGAZ” S.A., str. Salcâmilor, nr. 23

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 7650 din 05.03.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentatie „Plan Urbanistic Zonal - construire corpuri noi de laboratoare, garaje si modernizare statie tratare apa, str. Barajului, nr. 11” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „Plan Urbanistic Zonal - construire corpuri noi de laboratoare, garaje si modernizare statie tratare apa, str. Barajului, nr. 11” beneficiar SNGN „ROMGAZ” S.A.

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 9/05.03.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. - construire corpuri noi de laboratoare, garaje si modernizare statie tratare apa, se stabileste teritoriul care urmeaza sa fie reglementat, categoriile functionale ale dezvoltarii si reglementarile urbanistice ce vor fi stabilite ca urmare a studilor preliminare.

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unitatea teritoriala de referinta cuprinsa în studiu.

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 9/05.03.2009 întocmit de directia Arhitect Sef prin Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

ROMÂNIA

JUDEȚUL MURES

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

PRIMAR

ARHITECT SEF

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Gestiune Date Urbane

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE Nr. 9 din 05.03.2009

Solicitant/Adresa:

SNGN ROMGAZ SA, str. Salcâmilor, nr. 23

Nr. cerere:

7650/09.02.2009

Obiectiv/Adresa:     construire corpuri noi de laboratoare, garaje si modernizare statie de

tratare a apei, str. Barajului, nr. 11.

Reglementari existente:UTR”V5”si UTR„V4”- culoare de protecție fata de infrastructura tehnica si spatii verzi pentru protecția cursurilor de apa si zonelor umede, pentru care regulamentul de urbanism aferent prevede:

Functiuni admise: conform legilor si normelor în vigoare.

Functiuni interzise: se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii în spatiile de protectie fata de infrastructura tehnica reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a energiei electrice si gazelor.

Aliniamente, POTmax, CUTmax, Regim de înaltime maxim: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Pentru derogare de la prevederile PUG se întocmeste Planul Urbanistic Zonal în scopul stabilirii reglementarilor urbanistice necesare construirii de corpuri noi de laboratoare, garaje si modernizare statie tratare apa, conform urmatoarelor:

  • •  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ:

  • - incinta propusa pentru mobilare

  • •  Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti:

  • - se propune un nou UTR adaptat noii functiuni-trecerea de la zona spatiilor plantate la zona industriala(AI)

  • •  Reglementari obligatorii, dotari de interes public necesare

  • - POTmax 50%, CUTmax= max10mc/mp teren

  • - regimul de înaltime max S+P+2E

  • - aliniamentele se vor stabili prin PUZ

  • - echipare tehnico-edilitara

În urma analizarii solicitarii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr......din ............... avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ-

construire corpuri noi de laboratoare, garaje si modernizare statie tratare apa, str. Barajului, nr.11”.

ARHITECT SEF,

Întocmit, ing. Dumitru Luiza


arh. Mihet Florina Daniela