Hotărârea nr. 122/2009

HCL 122 Privind achiziiionarea in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ a suprafeiei de 2.877 mp de la Hogyne Soos Ana.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 122 din 26 martie 2009

privind achiziționarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a suprafeței de 2.877 mp de la Hogyne Soos Ana

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Hotărârea Consiliului local nr. 23/29.01.2009 privind achiziționarea suplimentara de teren necesara extinderii Cimitirului Municipal Livezeni,

Vazând procesul verbal încheiat cu ocazia întâlnirii având ca obiect negocierea pretului de vânzare cumparare a unei suprafete de 2.877 mp necesar în vederea extinderii Cimitirului Municipal Livezeni,

Vazând expunerea de motive nr. 90.567 din 17.03.2009, prezentata de catre Servciului Public de Utilitati Municipale achizitionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures a suprafetei de 2.877 mp de la Hogyne Soos Ana,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „g”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba achizitionarea în proprietatea municipiului Tîrgu Mures a suprafetei de 2.877 mp teren din cel înscris în parcela cadastrala nr. 3403/2 de la Nogyne Soos Ana, la pretul de 55 €/mp, conform procesului verbal de negociere a pretului de vânzare-cumparare, anexat care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures sa efectueze demersurile legale pentru achizitionarea terenului prin contract de vânzare-cumparare autentic cu evidentierea corespunzatoare în cartea funciara.

Art. 3. Se aproba extinderea Cimitirului Municipal Livezeni cu suprafata de 2.877 mp teren adiacent Cimitirului Municipal Livezeni, numai urmare a identificarii unei surse suplimentare de venit.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban