Hotărârea nr. 120/2009

HCL 120 Privind aprobarea organizarii licitaiiei in vederea concesionarii lucrarilor publice pentru obiectivul investiiional "Parcare supraterana in cartierul Tudor, str. Sirguiniei din Municipiul Tirgu Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 120 din 26 martie 2009

privind aprobarea organizării licitației în vederea concesionarii lucrărilor publice pentru obiectivul investitional “Parcare supraterana în cartierul Tudor, str. Sârguintei din Municipiul Tîrgu Mures “

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 437 din 17 03.2009, referitoare la aprobarea organizarii licitatiei în vederea atribuirii contractului de concesiune de lucrari privind realizarea obiectivului investitional “Parcare supraterana în cartierul Tudor, str. Sârguintei din Municipiul Tîrgu Mures“ si a documentatiei aferente organizarii licitatiei,

În baza Hotarârii Consiliului local municipal nr. 170/09.05.2006 privind aprobarea demararii studiului de prefezabilitate pentru “Edificarea de parcari supraetajate pe domeniul public/privat al Municipiului Tîrgu Mures în zona centrala delimitata de str. Enescu - str. Horea - P-Ta Trandafirilor si în zona cartierul Tudor delimitata de str. Apicultorilor - str. Sârguintei.

În temeiul Legii nr. 213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

În baza art. 13, alin. (2) din Cap. II din Legea nr. 50/1991 republicata , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. În conformitate cu prevederile art. 8 din CAP II, art. 15 si art. 16, alin. (1), lit. „b” din CAP III din H.G.R. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute de O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a” si “b”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba organizarea licitatiei în vederea concesionarii lucrarilor publice pentru obiectivul investitional “Parcare supraterana în cartierul Tudor - str. Sârguintei din Municipiul Tîrgu Mures“.

Art. 2. Se aproba Studiul de fundamentare, Caietul de sarcini si forma si continutul cadru al modelului de Contract de concesiune pentru obiectivul investitional “Parcare supraterana cartierul Tudor, str. Sârguintei din Municipiul Tîrgu Mures“, anexe la prezenta hotarâre.

Art. 3. Durata maxima a concesiunii pentru obiectivul investitional “Parcare supraterana în str. Horea din Municipiul Tîrgu Mures “ va fi de 40 de ani.

Art. 4. Se desemneaza ca membrii în comisia de licitatie urmatorii consilieri, urmând ca reprezentantii executivului sa fie desemnati prin dispozitia Primarului Municipiului Tîrgu Mures:

 • 1. Farcas Ioan

 • 2. Balint Stefan

 • 3. Bakos Levente

 • 4. Buda Stelian Bogdan


 • - consilier local

 • - consilier local

 • - consilier local

 • - consilier local


 • - membru;

 • - membru;

 • - membru înlocuitor;

 • - membru înlocuitor.


Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Primaria municipiului Tîrgu-Mures

Concesionarea lucrărilor publice privind realizarea obiectivului PARCARE SUPRAETAJATA în zona str. Sârguintei cartierul Tudor.

Aprobat prin H.C.L. nr __/__________

Tîrgu-Mures

2009

_______ RON

CUPRINS

SECȚIUNEA I - Fisa de date a achiziției

SECȚIUNEA II - Caiet de sarcini

SECȚIUNEA III - Formulare:

SECȚIUNEA IV - Model contract de prestare servicii:

SECȚIUNEA I FISA DE DATE A ACHIZIȚIEI

 • 1.1. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire : Primaria Municipiului Tg. Mures

Adresa : P- ta Victoriei nr. 3 , Tg. Mures , jud. Mures

Telefon/fax - 0265-268330

E-mail : primaria@tirgumures.ro

 • 1.2.   Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante - autoritate publica locala si achizitioneaza în nume propriu

Alte informatii si sau clarificari pot fi obtinute la adresa mai sus mentionata si prin fax la nr. 0365801856

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari _________2009

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari ______2009

Institutia responsabila pentru solutionarea contestatiilor :

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor , str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti,cod postal 030084 telefon 021-3104641, fax 021-3104642, E-mail office@cnsc.ro.

 • I. 3.Sursa de finantare : Bugetul Consiliului Local al Municipiului Tg. Mures

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II .1 ) Descriere

Concesionarea lucrarilor privind proiectarea, avizarea, executia, operarea si întretinerea obiectivului „Parcare supraetajata în zona Tudor - str. Sârguintei”

Cod CPV: 45213312-3   - lucrari de constructii de parcari cu etaje

98351000-8  - servicii de gestionare a parcarilor de autovehicule

 • II. 2) Locul de prestare a lucrarii

Municipiul Tg. Mures, cartier Tudor, str. Sârguintei

 • 11.3) Procedura se finalizeaza prin - contract de concesiune de lucrari

 • 11.4) Durata contractului - 40 de ani

 • 11.5) Contractul nu este divizat pe loturi

Nu se accepta oferte alternative

III: PROCEDURA

 • III.1 ) Procedura selectata - licitatie publica deschisa

 • III.2) Etapa finala de licitatie electronica - Nu

 • III.3 ) Legislatie aplicata :

 • 1) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata în M. Of. nr. 418/15.05.2006

 • 2) H.G.R 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute de OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • 3) H.C.L. nr. 170/9 mai 2006 privind aprobarea demararii studiului de prefezabilitate pentru „Edificarea de parcari supraetajate pe domeniul public/privat al municipiului Tîrgu Mures în zona Cartier Tudor-delimitata de str. Apicultorilor - str. Sârguintei”

 • 4) Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare

 • IV. CRITERII DE CALIFICARE

IV .1. Documente care dovedesc eligibilitatea

 • a) Declaratie pe propria răspundere completata în conformitate cu Formularul 3 din secțiunea III;

 • b) Certificate constatatoare ( Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice ) privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat ( bugetul general consolidat ), inclusiv cele locale ( formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care candidatul/ofertantul este rezident ).

 • c) - Certificare ISO 9001:2001 în domeniul managementului proiectelor.

 • d) - Certificare ISO 14001:2001 privind managementul mediului .

 • e) - Certificare OH SAS 18001 privind sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale în munca în domeniul constructiilor civile si industriale .

 • IV.2. Documente care dovedesc înregistrarea

Pentru persoane juridice române:

 • a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului

Pentru persoane juridice straine:

 • b) Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoanajuridica, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident.

 • IV.3. Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara

 • a) Fisa de informatii generale (Formularul 1 din sectiunea III)

 • b) Fise de informatii privind experienta similara :

 • - finalizarea în ultimii trei ani cel putin a unui contract de proiectare a unui parcaj cu un numar de minim 200 locuri . Cerinta de finalizare se refera la punerea în practica a proiectului.

 • - finalizarea în totalitate sau a unor faze specifice, în ultimi 5 ani a cel putin unui contract de lucrari având ca obiect lucrari de constructii civile sau industriale cu valoare egala sau mai mare decât 8.553.400 lei, reprezentând 2.000.000 euro. Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului în executarea lucrarilor prezentate ca experienta similara. Ofertantul va prezenta o copie dupa contractul adus ca referinta si o declaratie în original de la partenerii de asociere ( daca este cazul ) pentru autenticitatea procentului de participare. (Formularul B3 din sectiunea III)

 • c) Recomandari din partea altor beneficiari :- concedentul stabileste ca si cerinta minima obligatorie prezentarea a cel putin doua recomandari din partea altor beneficiari / clienti - (FormularB3a din sectiunea III.)

 • d) Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.

 • e) Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.

Declaratia trebuie sa fie insotita de CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului.

 • f) Obligatii contractuale, in desfasurare, fata de alti beneficiari/clienti

[X] solicitat          [] nesolicitat

 • g) Bilantul contabil la 31.12.2008 , vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara

[X] solicitat [] nesolicitat

 • h) Situatia financiara :

Cerinta minima :

- realizarea unei cifre medii anuale de afaceri pe ultimii trei ani egala sau mai mare de

38.490.300 lei - echivalent 9.000.000 Euro. (curs euro la 16.03.2009)

 • V. PREZENTAREA OFERTEI

 • V.1 ) Limba de redactare a ofertei - limba româna

 • V.2) Perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile

V.3 ) Cuantumul garanției de participare - 100.000 lei.

V.4) Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 60 de zile

V.5) Modul de constituire a garantiei de participare:

 • a) Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, in conformitate cu Formularul 5 din Secțiunea III Formulare. Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania.

 • b) Ordin de plata in contul autoritatii contractante RO92TREZ4765006XXX000221

Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la deschidere.

Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii :

 • a)     isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia ;

 • b)     oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de concesionare de lucari in perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de concesionare de lucrari.

Garantia pentru participare, constituita de ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind castigatoare, se returneaza de catre autoritatea contractanta imediat dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

V.6) Modul de prezentare a documentelor privind eligibilitatea - într-un plic separat , inscriptionat corespunzator, vor fi introduse în original sau în copie legalizata urmatoarele documente:

 • a) fisa cu informatii privind ofertantul (Formularul 1 din Secțiunea III Formulare)

 • b) declaratie de participare la licitatia deschisa semnata de ofertant (Formularul 2 din Secțiunea III Formulare ), fara ingrosari, stersaturi sau modificari;

 • c) declaratie pe propria raspundere completata în conformitate cu (Formularul3 din secțiunea III)

 • d) certificate constatatoare valabile la data deschiderii ofertelor, privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata, datorate catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, eliberate de autoritatile/institutiile competente.

 • e) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului în vederea participarii la licitatie.

Pentru persoanele juridice straine - autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care dovedesc o forma de înregistrare ca persoanajuridica, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident.

 • f) bilantul contabil la 31.12.2008 , vizat si înregistrat la organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.

Pentru persoanele juridice străine se solicita ultimul bilant contabil înregistrat la autoritatea competenta din tara respectiva.

 • g) Actele doveditoare privind constituirea garantiei de participare la licitatie

V.7 )Modul de prezentare a propunerii tehnice - oferta tehnica trebuie sa contina toate documentele pe care candidatul le considera necesare si edificatoare pentru ca în urma analizarii acestora sa se poata acorda punctajul , conform criteriilor de punctaj si a algoritmului de calcul. Solutia tehnica va avea in vedere rezolvarea problemelor cuprinse in cadrul studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si a caietului de sarcini din prezenta documentatie În afara acestor documente, oferta tehnica va contine în mod obligatoriu urmatoarele :

 • a) studiu din care sa rezulte eficienta solutiei propuse. Acest studiu va evidentia beneficiile solutiei alese asupra sistemului de parcari publice din punct de vedere al confortului utilizatorilor, sigurantei traficului, usurintei utilizarii, eficientei economico-financiare, al costurilor comunitare, al intretinerii si exploatarii sistemului în regim de parcare publica cu plata precum si privind estetica si ecologia mediului ambiant.

 • b) certificate si agremente pentru produsele si echipamentele propuse

 • c) graficul de desfasurare a lucrarilor de investitii

 • d) descrierea modului de desfasurare a lucrarilor si gestionarea locurilor de parcare dupa finalizarea investitiei

 • e) contractele cu care se face dovada îndeplinirii conditiei minime cu privire la experienta similara .

 • f) recomandari din partea altor beneficiari / clienti.

 • g) dovada privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.

 • h) declaratie privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.

 • i) Obligatii contractuale, in desfasurare, fata de alti beneficiari/clienti

NOTA - lipsa oricarui document în baza caruia se face dovada îndeplinirii unui criteriu de punctaj va duce la depunctarea candidatului prin acordarea de 0 puncte pentru criteriul respectiv , aceste documente neputând fi solicitate ulterior de catre comisia de analiza si evaluare a ofertelor.

V.8 ) Modul de prezentare a propunerii financiare

Concurentii trebuie sa prezinte o evaluare financiara pentru materializarea solutiei propuse precum si conditiile de finantare pe total solutie propusa. Valoarea finala a solutiei financiare va fi exprimata in lei si in Euro, fara TVA.

Ofertantul va prezenta montajul financiar al contractului, si documente doveditoare pentru finantare. Oferta trebuie sa contina detaliat toate conditiile prevazute in caietul de sarcini si alte obligatii pe care ofertantul si le asuma in cazul in care va castiga licitatia, precum si date financiare referitoare la:

 • a) nivelul investitiilor pe care se obliga sa le realizeze in perioada executarii parcarii supraetajate

 • b) preturile si/sau tarifele pe care ofertantul îti propune sa le practice în vederea administrarii parcarii ;

 • c) redeventa pe care se obliga sa o achite autoritatii administratiei publice locale.Aceasta va fii de 10 % din veniturile realizate din exploatarea obiectivului în primii 20 ani ai concesiunii, urmând ca în urmatorii 20 de ani concesionarul sa achite redeventa ofertata dar care trebuie sa nu fie mai mica de 10 %.

V.9) Data pentru care se determina echivalenta leu-euro - cursul oficial comunicat de B.N.R. din _______2009

V. 10 ) Prezentarea ofertelor :

a) adresa la care se depune oferta - Primaria Municipiului Tg. Mures , P-ta Victoriei nr. 3 , cam 12.

 • b) Data limita pentru depunerea candidaturilor - ___________ora ______

 • c) Numarul de exemplare în copie - 1

 • d) Modul de prezentare a ofertelor -

d.1) Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.

d.2) Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele privind eligibilitatea se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator.

d.3) Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE ________, ORA _____".

 • e) Modificarea si retragerea ofertei - ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de si modifica oferta dupa expirarea datei limita de depunere a ofertelor sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare la licitatie.

 • f) Oferte întârziate - nu se accepta oferte întârziate

 • g) Oferta comuna - mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna: acestea vor completa Formularul 6 din Sectiunea III Formulare.

 • V. 11) Ofertele se vor deschide la - sediul primariei Municipiului Tg. Mures, P-ta Victoriei nr.3 , cam

45 , la data de ____________, ora _____.

 • VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

Anterior evaluarii, comisia de evaluare va examina ofertele si va stabili in ce mod fiecare dintre acestea corespund cerintelor de fond din documentele licitatiei

Criteriul de atribuire a contractului - oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic

Clasificarea ofertelor - punctajul final se face in ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si financiar, respectand ponderile indicate in continuare

Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor depuse pe baza criteriilor de punctaj prezentate mai jos si în conformitate cu numarul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.

1. Nivelul sumelor pe care concesionarul se obliga sa le utilizeze în realizarea obiectivului concesiunii ____________________________________________________________20 puncte

.2. Numarul de locuri de parcare pe care ofertantul se angajeaza sa le realizeze

______________________________________________________________________30 puncte

3. Solutia concreta de rezolvare a acceselor de intrare- iesire în parcaj ___________30 puncte

4 Redeventa ofertata pentru perioada urmatoare expirarii perioadei de 20 ani (X % din venit) ______________________________________________________________________ 20 puncte

TOTAL________________________________________100 puncte

Valoarea maxima de puncte pentru criteriile de selectie descrise la punctele 1,2 si 4 se atribuie celei mai bune oferte prezentate în acest sens. Pentru ofertele mai mici punctajul pentru fiecare criteriu se va calcula cu regula de trei simpla, dupa cum urmeaza:

O max


O min


y puncte y = (O min x Pm)/O max, unde

Pm - punctajul maxim corespunzător criteriului de evaluare

y - punctajul corespunzator unei oferte mai mici

O max - oferta cea mai buna potrivit criteriului de evaluare

O min - oferta pentru care se calculeaza punctajul

Pentru criteriul descris la punctul 4 se va acorda punctajul maxim ofertantului care va prezenta cea mai buna solutie privind realizarea accesului intrare - iesire în parcaj , cu influente minore în perturbarea traficului auto din zona si asupra confortului locuitorilot riverani.

 • VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

VII.2 Garantia de buna executie

 • a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari : - 5 % din valoarea investitiilor propuse.

 • b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari : - prin scrisoare de garantie bancara sau prin virament în contul autoritatii contractante.

SECȚIUNEA II CAIET DE SARCINI

 • 1. INFORMAȚII GENERALE

 • 2. INFORMAȚII PRIVIND OBIECTIVUL INVESTITIONAL

 • 3. DERULAREA INVESTITIEI. ETAPE SI CONDITII

 • 4. DISTRIBUTIA RISCURILOR DE PROIECT

 • 5. DURATA CONCESIUNII

 • 6. CONDITII FINANCIARE SI ASIGURARI

 • 7. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

 • 8. CONTRACTUL DE CONCESIUNE

 • 9. CONTROLUL CONCEDENTULUI ASUPRA CONCESIUNII

 • 10. DISPOZITII FINALE

CAIET DE SARCINI

CONCESIONAREA LUCRĂRILOR PUBLICE PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI PARCARE SUPRAETAJATA IN CARTIERUL TUDOR STR. SÂRGUINTEI

 • 1. INFORMATII GENERALE

1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTA/CONCEDENT

Denumire : Municipiul Tg. Mures

Adresa : P- ta Victoriei nr. 3 , Tg. Mures , jud. Mures Telefon/fax - 0265-268330, int. 274; 0365 - 801856 E-mail : licitatie@tirgumures.ro

1.2. AMPLASAMENTUL LUCRARILOR

Municipiul TG. MURES, zona centrala - str. Horia, conform planului de situatie anexat.

 • 2. INFORMATII PRIVIND OBIECTIVUL INVESTITIONAL - obiectivul investitional se va realiza avându-se în vedere suprafata de teren studiata , si va respecta ca propunere solutiile minime prezentate de autoritatea contractanta .

Ofertantii , dupa studierea zonei pot prezenta si sustine documentat propriile propuneri de rezolvare a obiectivului autoritatii contractante , cu respectarea cerintelor minime cu privire la numarul de locuri de parcare pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le realizeze si tinând cont de reglementarile urbanistice si arhitecturale ale zonei centrale , de nivelul traficului auto si pietonal .

2.1. OBIECTUL CONCESIONARII DE LUCRARI PUBLICE

Primaria Municipiului Tg. Mures doreste încheierea unui contract de concesiune cu un operator economic având ca obiect concesionarea lucrarilor privind: proiectarea, avizarea, executia, operarea si întretinerea obiectivului „PARCARE SUPRAETAJATA CARTIERUL TUDOR , STR. SÂRGUINTEI DIN MUNICIPIUL TG. MURES” si concesionarea terenului pe care se va realiza obiectivului investitional.

2.2 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Datorita cresterii semnificative a parcului auto, atât în proprietatea persoanelor fizice cât si a persoanelor juridice, Municipiul Tg. Mures se confrunta cu o deficienta majora la ora actuala, cu perspective îngrijoratoare, privind asigurarea si managementul locurilor de parcare în general în toate zonele orasului

Aceasta aglomerare si solicitare de locuri de parcare în zona luata în discutie este determinata de activitatea socio-economica concentrata în zona centrala, determinata de: sedii de firme, banci, magazine alimentare si nealimentare , riverani, etc.

În aceste conditii se impune identificarea si aplicarea unei solutii eficiente de asigurare a unor spatii de parcare necesare si suficiente în aceasta zona.

Pentru soluționarea acestei deficiente de locuri de parcare se considera oportuna realizarea unei parcari supraterane, supraetajate în regim de înaltime P+5 care sa satisfaca necesitatea de locuri de parcare din zona.

Considerentele de ordin tehnico-economic care stau la baza acestei optiuni sunt urmatoarele:

 • - în zona, din motive arhitecturale, a lipsei de teren disponibil, a traficului rutier si pietonal, a supraaglomerarii se impune solutia realizarii unui parcaj pe regimul de înaltime de P+5 .

 • - parcarea supraterana în regim de înaltime P+5 se poate realiza în conditii optime fara a agresa sub nici o forma regimul arhitectural al zonei si poate asigura parcaje suficiente pentru descongestionarea zonei adiacente.

 • - se considera ca o astfel de investitie constituie un pol de atractie si oportunitate pentru finantarea din capital privat.

 • - este prima etapa necesara pentru decongestionarea zonei B-lor 1 Decembrie 1918 si Pandurilor partial sau total de circulatia de tranzit a autovehiculelor

2.3. TEMA LUCRĂRILOR, CONTINUT SI FAZE PROCEDURALE

a. Cerintele concedentului privind „PARCARE SUPRAETAJATA CARTIERUL TUDOR , STR. SÂRGUINTEI DIN MUNICIPIUL TG. MURES”.

 • - concesionarea lucrarilor privind proiectarea, avizarea, executia, operarea si întretinerea obiectivului PARCARE SUPRAETAJATA CARTIERUL TUDOR , STR. SÂRGUINTEI DIN MUNICIPIUL TG. MURES în conditii de eficienta tehnico-economica si arhitecturala.

 • b. Cerinte generale pentru concesionarul lucrarilor - Prezentarea unei solutii tehnice de realizare a unei parcari supraterane în regim de înaltime P+5, în conditii de eficienta economica, fara a neglija aspectele de ordin estetic si functional si tinând cont de reglementarile urbanistice din zona.

 • - Angajarea si asigurarea proiectarii obiectivului cu respectarea procedurilor legale de promovare pe faze: PUD (PUZ), SF, PT, CS, DE - autorizare.

 • - Angajarea si asigurarea executiei lucrarilor obiectivului investitional cu finantare lucrarilor din capital propriu sau din surse atrase de catre acesta.

 • - Asigurarea operarii si întretinerii obiectivului pe întreaga durata a concesionarii.

 • 2.4. NATURA LUCRARILOR - lucrari de constructii destinate activitatii de servicii de parcare, operare si întretinere a acestora.

2.5. TEMEI LEGAL. LEGISLATIE APLICATA

Atribuirea contractului de achizitie publica se aplica în conformitate cu procedurile de achizitie publica privind concesionarea lucrarilor publice si prevederilor urmatoarelor acte normative:

 • - ORDONANȚA DE URGENTA nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

 • - HOTĂRÂRE nr. 1.337/ 2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

 • - ORDIN nr. 155 /2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica,

 • - HOTĂRÂRE nr. 71/ 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

2.6. ACTIVELE SI SUPRAFAȚA AMPLASAMENTULUI CE FAC OBIECTUL CONCESIUNII

 • 2.6.1. Obiectul concesiunii îl constituie transmiterea dreptului si a obligatiei de proiectare, executie si exploatare a obiectivului PARCARE SUPRAETAJATA CARTIERUL TUDOR , STR. SÂRGUINTEI DIN MUNICIPIUL TG. MURES pe o perioada de maxim 40 de ani, în schimbul unei redevente anuale si asumarea riscurilor economice aferente în totalitate de catre concesionar, în conformitate cu cerintele concendentului.

2.6.2. Regimul bunurilor care fac obiectul concesiunii

În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:

 • a. Bunurile de retur, care revin de plin drept, gratuite si libere de orice sarcini concendentului la încetarea contractului de concesiune.

Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii, astfel:- terenul, proprietate publica/privata a Municipiului Tg. Mures , în suprafata de 1900 mp,

 • - obiectivul realizat: . Prin obiectiv realizat se întelege PARCARE SUPRAETAJATA CARTIERUL TUDOR , STR. SÂRGUINTEI DIN MUNICIPIUL TG. MURES, în stare functionala de exploatare cu toate utilitatile si instalatiile aferente.

 • b. Bunurile proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata contractului de concesionare si care ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii: masini, utilaje, instalatii care s-au utilizat la constructia, exploatarea si întretinerea obiectivului realizat si a caror retragere nu afecteaza exploatarea si functionarea în continuare, potrivit destinatiei, a parcarii realizate. De asemenea intra în aceasta categorie bunurile realizate de catre concesionar , conform propunerii sale din cadrul licitatiei , altele decât parcajul supraetajat cu toate utilitatile si instalatiile aferente , cai de acces etc necesare functionarii si exploatarii acestuia.

 • 3. DERULAREA INVESTITIEI. ETAPE SI CONDITII

3.1. Descrierea proiectului. Scopul concesionarii - Se propune concesionarea lucrarilor privind: proiectarea, avizarea, executia, operarea si întretinerea obiectivului investitional PARCARE SUPRAETAJATA CARTIERUL TUDOR , STR. SÂRGUINTEI DIN MUNICIPIUL TG. MURES

Scopul principal al proiectului de concesiune propus este descongestionarea zonei de afluența peste capacitatea actuala de preluare a autovehiculelor prin crearea unei parcari supraetajate moderne, eficienta din punct de vedere economic si cu asigurarea normelor de protectie a mediului si patrimoniului cultural.

3.2. Date tehnice si condiții de implementare a proiectului

3.2.1. Amplasamentul propus spre concesionare

Terenul oferit spre concesionare, în suprafata de 3259 mp în vederea realizarii parcarii supraetajate , este identificat conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului -ANEXA 1- la prezentul caiet de sarcini si ANEXA 2 - Plan de încadrare în zona, scara 1 : 1000.

Pe terenul care face obiectul concesiunii se afla la ora actuala o cetrala termica dezafectata apartinând Municipiului Tg. Mures care este propusa spre demolare si un grupaj de 37 de garaje.Pe durata realizarii investitiei concesionarul va pune la dispozitia proprietarilor garajelor care urmeaza a fii demolate tichete abonament pentru parcarea masinilor în zona centrala.

Pâna la data demararii lucrarilor de executie a obiectivului, concedentul va realiza pe cheltuiala proprie lucrarile de eliberare a amplasamentului.

 • - Ofertantilor li se va preda si Certificatul de Urbanism pentru locatia propusa.

3.2.2. Conditii minime , actuale cu privire la parcarea supraterana propusa a fi realizata . Aceste conditii corespund SPF-ului întocmit de concedent , însa ele pot fii modificate ca urmare a propunerilor si solutiilor tehnice proprii concesionarului.

 • - regim P+5

 • - suprafata totala construita: Sc= 3259 mp care ca include urmatoarele:

 • - suprafata totala desfasurata , cca 19.555 mp care va inclide urmatoarele :

 • - numar total de locuri pe nivel - 82 de locuri

 • - numar total de locuri- 492 locuri

3.2.3. Amplasamentul cailor de acces -- acces rutier constituit din 2 zone circulare cu 1-2 fire , intrare 1 banda cca 3,5 m si iesire 1 banda de cca. 3,5 m.

3.2.5. Conditii tehnico-functionale

 • - numarul total de parcari: minim 492 locuri,

 • - caile de acces pietonal vor fi prevazute cu rampe si /sau instalatii de facilitare a accesului persoanelor cu handicap,

 • -  se vor asigura lifturi pentru transportul persoanelor la fiecare nivel al parcajului.

 • - la nivelul 1 al parcarii, cu accesul auto cel mai facil [intrare/iesire] vor fi rezervate un numar minim de locuri de parcare pentru autoturismele persoanelor cu handicap., conform legislatiei în vigoare cu privire la protectia persoanelor cu handicap.

 • - cel putin la nivelul 1 vor fi amenajate toalete publice dimensionate si dotate conform normelor europene, inclusiv pentru accesul persoanelor cu handicap,

 • - întregul obiectiv investitional se va construi si exploata cu respectarea tuturor cerintelor de calitate în constructii, normelor PSI, normelor de sanatate si igiena publica, normelor de protectie a mediului si patrimoniul cultural.

 • - obiectivul va fii dotat cu instalatii electronice de semnalizare, control acces cu bariere si cartele, acces dirijat electronic spre locul de parcare etc.

 • - în derularea proiectului investitional toate cheltuielile privind finalizarea obiectivului vor fi suportate de concesionar, inclusiv asigurarea tuturor utilitatilor [apa, canal, gaz, energie electrica, telefonie, etc.], mutari, relocari, suplimentari de capacitati ale utilitatilor, refacerea si readucerea la starea initiala a suprafetelor supraterane afectate.

 • - concesionarul va întocmii studiul preliminar si propunerea modificarii circulatiei în zona afectata de parcarea supraterana, supraetajata si strazile adiacente.

 • - în propunerea prezentata ofertantul va putea include realizarea spatii cu destinatie comerciala , de prestari servicii sau de locuit , si care vor reprezenta max. de 20 % din suprafata totala OBIECTIVULUI.

.2.6. Derularea proiectului investitional „PARCARE SUPRAETAJATA CARTIERUL TUDOR , STR. SÂRGUINTEI DIN MUNICIPIUL TG. MURES” se va desfasura în trei etape:

Etapa I - elaborarea, avizarea, aprobarea documentatiilor tehnice: Planuri urbanistice [PUD-PUZ ], Studiu de fezabilitate [Sf], Proiect tehnic [PT], Caiet de sarcini [CS], Detalii de executie [DDE].

Termen: max. 6 luni [cca 180 zile calendaristice].

Etapa II - întocmirea si depunerea documentatiei necesare, inclusiv a studiilor si a avizelor, în vederea obtinerii autorizatiei de contruire .

Termen: max. 3 luni [cca 120 zile calendaristice] de la data aprobarii PUD si a SF-ului de catre Consiliul Local al Municipiului Tg. Mures.

Etapa III - executia lucrarilor - începere, derulare, receptie la terminarea lucrarilor.

Termen: max. 24 luni [cca 730 zile calendaristice] de la emiterea autorizatiei de construire dar nu mai târziu de 36 de luni de la încheierea contractului

- Concesionarul are obligatia de a începe lucrarile în termenele mai sus stabilite prin.Din motive întemeiate si justificate, termenul de începere a lucrarilor de construire a parcarii se poate prelungi cu acordul scris al concedentului, dar fara ca aceasta masura sa duca la modificarea termenului de finalizare a acestor lucrari. Nerespectarea termenului de începere a lucrarilor de construire a parcarii, determina rezilierea de drept a contractului de concesiune si pierderea garantiei de buna executie a contractului.

- Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute în graficele de executie, se considera date contractuale.

 • -  Concesionarul va prezenta, la cererea concedentului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit în ordinea tehnologica de executie. În cazul în care, dupa opinia concedentului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea concedentului, concesionarul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe concesionar de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • -  În cazul în care concesionarul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu îsi îndeplineste îndatoririle prevazute prin contract , concedentul este îndreptatit sa-i fixeze concesionarului un termen pâna la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

 • -  Concedentul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini. Partile contractante au obligatia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea concedentului.

3.2.7. Conținutul si forma de prezentare a propunerii tehnice.

- În vederea analizarii solutiilor tehnice si estimarea costurilor de construire a parcarii supraterane candidatii vor elabora si prezenta:

 • -  Memoriu tehnic care va prezenta si argumenta solutia propusa, avantaje si dezavantaje, detaliere solutie constructiva, inclusiv solutii pertinente pentru asigurarea rezistentei tehnice si stabilitatii constructiilor adiacente atât pe timpul executiei cât si pe timpul exploatarii, materiale propuse a fi utilizate, relatiile de trafic auto si pietonal, organizare spatii comerciale, refacerea zonei supraterane afectate inclusiv zonele verzi, impactul asupra mediului.

 • -  Tinând cont de faptul ca amplasamentul este prevazut în zona centrala istorica a municipiului, la stabilirea duratei de executie a investitiei se va tine cont de obligativitatea rezultata din necesitatea cercetarilor arheologice preliminare în zona.

 • - Studiu de solutie: - studiul de rentabilitate preliminara (compatibila cu solutia finala aprobata odata cu aprobarea SF), pe durata concesionarii, pentru a demonstra asigurarea redeventei propuse la preturi de utilizare al parcarii, accesibile populatiei.

 • - Planuri, sectiuni, scheme explicative care sa sustina si sa argumenteze solutia

propusa, bilantul suprafetelor, accese auto, accese pietonale, suprafete spatii comerciale sau cu alta destinatie , toalete, parcari (inclusiv nr. locuri), solutie de racordare la arterele existente (intrare auto:str._______iesire auto: str.________)

 • - 3 simulari 3D color,

 • - Grafic de esalonare a lucrarilor - proiectare si executie,

 • - Deviz general estimativ - conform H.G. nr. 28/2008.

Documentele scrise si grafice se vor prezenta pe suport de hârtie si în format electronic CD - ROM.

4. DISTRIBUȚIA RISCURILOR DE PROIECT

În derularea contractului de concesiune a obiectivului investitional „Parcaj suprateran str. Horea ” modul de distribuire a riscurilor se va asigura astfel:

 • - Concesionarul primeste dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor executate ce fac obiectul prezentului contract de concesiune, preluând în totalitate riscurile realizarii si exploatarii lucrarilor respective pe întreaga durata de valabilitate a contractului

 • - Concesionarul îsi asuma riscul de responsabilitate, constând în respectarea parametrilor de performanta si calitate a constructiei pe întreaga durata de viata a acesteia.

 • - Concesionarul îsi asuma riscul de piata, constând în neîntrebuintarea de catre utilizatorii finali ai rezultatelor lucrarilor executate si a serviciilor puse la dispozitia acestora în conditiile în care parametrii de performanta si calitate au fost integral respectati.

 • - Concesionarul îsi asuma riscurile legate de proiectarea, executia si exploatarea parcarii subterane, care se pot ivi pe parcursul derularii contractului de concesiune.

 • -  Concedentul va asigura conform procedurilor legale aprobarea documentatiilor de proiectare, eliberarea autorizatiilor de construire cu conditia depunerii de catre concesionar a documentatiilor tehnice corespunzatoare si la termenele prevazute prin graficul de esalonare.

 • - Concedentul se obliga sa puna la dispozitia concesionarului terenul aferent executarii obiectivului investitional, cu documentatia tehnico-juridica avizata si sa asigure devierea circulatiei pentru a asigura conditii optime de executare a lucrarilor

 • - Concedentul nu are dreptul ca pe parcursul îndeplinirii prezentului contract de concesiune de lucrari publice, sa accepte sau sa solicite modificari ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilitatilor concesionarului prin redistribuirea riscurilor concendentului.

5. DURATA CONCESIUNII

 • 5.1. Durata concesiunii este de 40 de ani de la încheierea contractului de concesionare.

 • 5.2. Durata concesiunii exclude durata de proiectare si executie a lucrarilor care va fi de maxim 36 luni de luni.

 • 6. CONDITII FINANCIARE SI ASIGURĂRI

6.1. Redeventa

În primii 20 de ani ai concesiunii redeventa ce se va plati concedentului va fi de 10 % din venitul rezultat din exploatarea investitiei pe perioada unui an fiscal si se va platii în termen de 10 zile de la depunerea bilantului contabil spre vizare la Directia Generala a Finantelor Publice.

Pentru urmatorii 20 de ani , concesionarul va platii concedentului redeventa ofertata în cadrul procedurii de atribuire a contractului si care va fii mai mare de 10 % din venitul rezultat din exploatarea investitiei .

Redeventa se va plati, numai dupa punerea în functiune a obiectivului în termele stabilite de concedent.

Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligații da dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantumul prevazut înlegislatia fiscala de la daa perceperii acestora. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei neachitate la scadenta atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

6.2. Garanția de buna execuție

In termen de 90 zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie a contractului de concesiune sau sa vireze în contul concedentului suma de _______ ron

reprezentand un procent de 5% din valoarea investitiei.

Nedepunerea în termen a sumei, în cuantumul stabilit, cu titlu de garantie de buna executie a prezentului proiect investitional va atrage anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune si pierderea garantiei de participare.

Restituirea garantiei de buna executie catre concesionar se va face astfel:

 • - 70% din garantia de buna executie se va restitui în baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor cu confirmarea concedentului.

 • - 30% din garantia de buna executie se va restitui în baza procesului verbal de receptie finala a lucrarilor cu confirmarea concedentului. Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 100.000 ron iar costul documentatiei de licitatie este de 200 lei RON .

Garantia de participare la licitatie se supune conditionarilor stabilite OUG nr.34/2006 si HGR nr. 925/2006

6.3. Asigurarea bunurilor

Pe toata durata derularii contractului de concesionare, concesionarul are obligatia de a încheia polite de asigurare cel putin pentru riscurile standard a obiectivului investitional, urmând ca eventualele despagubiri sa revina concedentului la nivelul sumei stabilite ca redeventa anuala.

7. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR

Bunurile concesionate ramân proprietatea publica a Municipiului Tg. Mures .

Concesionarului i se transmite dreptul de folosinta si exploatare a rezultatului lucrarilor executate ce fac obiectul contractului de concesiune.

În derularea contractului de concesiune regimul bunurilor utilizate si exploatate de catre concesionar sunt precizate la punctul 2.6.2 din prezentul caiet de sarcini.

8. CONTRACTUL DE CONCESIUNE

Forma si continutul contractului de concesiune a obiectivului investitional PARCARE SUPRAETAJATA CARTIERUL TUDOR , STR. SÂRGUINTEI DIN MUNICIPIUL TG. MURES este prezentat în SECȚIUNEA IV si face parte integranta din caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

9. CONTROLUL CONCEDENTULUI ASUPRA CONCESIUNII

Controlul respectării criteriilor de performanta si calitate, prevăzute în caietul de sarcini, de catre concesionar si a obligatiilor asumate de catre acesta prin contractul de concesiune, se va face de catre reprezentantii concedentului, pe toata durata concesiunii, cu respectarea prevederilor contractuale.

Concesionarul va înainta concedentului pâna la 31 martie a fiecarui an, un Raport tehnico-financiar privind starea tehnica a constructiei si realizarile financiare pe anul precedent.

10. DISPOZIȚII FINALE

Solutionarea litigiilor aparute în legatura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea si încetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Plângerea prealabila se adreseaza autoritatii publice în termen de 30 zile de la data comunicarii actului contestat.

Actiunea în justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Mures . Termenul pentru introducerea actiunii este de 6 luni de la:

 • -  data primirii raspunsului la plângerea prealabila sau, dupa caz, data comunicarii refuzului, considerat nejustificat, de solutionare a cererii .

 • - data expirarii termenului legal de solutionare a cererii, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului;

 • - data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii, în cazul contractelor administrative.

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusa si peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului.

Împotriva hotarârii tribunalului, se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, conform prevederilor legale.

SECȚIUNEA III

FORMULARE

Contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

FORMULARUL 1

OFERTANTUL

(denumirea)

INFORMATII GENERALE

 • 1. Denumirea:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

 • 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________/(numarul, data si locul de

inmatriculare/inregistrare).

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii: _______/(in conformitate cu prevederile din statutul

propriu).

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________/(adrese complete,

telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare).

 • 8. Principala piata a afacerilor:

 • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

  Cifra de afaceri anuala

  Cifra de afaceri anuala

  Anul

  la 31 decembrie                  la 31 decembrie

  (mii lei)                         (echivalent euro)

1.

2.

3.

Media anuala:

Ofertant,

(semnatura autorizatate)

FORMULARUL 2

OFERTANT

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

Urmare a anunțul publicitar aparut în _____________________din data de

Prin prezenta,

Noi,____________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

ne manifestam intentia ferma de participare la licitația publica deschisa pentru concesionare lucrărilor publice privind realizarea obiectivului parcare supraetajata in zona centrala - str. Horia din Municipiul Tg. Mures, organizata în sedinta publice la data ................... ora

.................... la sediul Primariei municipiului Tirgu Mures.

Am luat cunostinta de conditiile de participare la licitatie, conditiile respingerii ofertei, de pierdere a garantiei de participare la licitatie, prevazute în documentatia aferenta licitatiei si ne asumam responsabilitatea pierderii lor în conditiile stabilite.

Oferta noastra este valabila pentru o perioada de 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

La locul, data si ora indicata de dumneavoastra pentru deschiderea plicului exterior si a plicului interior din partea noastra va participa un reprezentant autorizat sa ne reprezinte si sa semneze actele încheiate cu aceasta ocazie.

Data ____________ Ofertant

L.S

(denumirea)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 • 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________

/(denumirea si sediul ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, următoarele:

 • - societatea menționata nu este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de catre tribunal, nu au inceput aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendata si nu este in orice situatie analoaga provenind dintr-o procedura similara prevazuta in legislatia si reglementarile in vigoare;

 • - societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia in una din situatiile prevazute la paragraful anterior;

 • - societatea sau angajatii acesteia nu sunt vinovati de grave greseli profesionale sau contractuale, in contracte de achizitii publice sau delegare a gestiunii;

 • - toate documentele si informatiile prezentate în licitatia pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a parcarilor publice cu plata din municipiului Tirgu Mures prin contract de concesiune sunt adevarate.

 • 2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

 • 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei Tirgu Mures cu sediul în Tirgu Mures, P-ta Victoriei, nr.3 cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

 • 4. Prezenta declaratie este valabila 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Data completarii _________________

Ofertant,

(semnatura autorizata)

(denumirea si sediul)

OFERTA FINANCIARA privind redeventa ofertata

Domnilor,

 • 1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............../(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa platim concedentului un procent de 10 % din veniturile care vor fii realizate de societatea noastra urmare a atribuiriii contractuluide concesiune privind proiectarea , execuția administrarea si exploatarea unui paraj auto pe sr. Horea în Municipiul Tg. Mures .

 • 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem

lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexat in .........../(perioada in litere si in cifre) luni

calendaristice.

 • 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .........../(durata

in litere si in cifre) zile, respectiv pana la data de ........../(ziua/luna/anul), si ea va ramane

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 • 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de concesiune de lucrari aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

 • 5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

 • 6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data ......./........./........

................./(semnatura),

in calitate de ............, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

.............../(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR 5

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări.

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului de achizitie publica) noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii) (adresa bancii) ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

 • a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

 • c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 6

ACORD DE ASOCIERE1- PARTENERIAT

in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrari

ACORD DE ASOCIERE2

Prezentul acord de asociere , numit în continuare Acord, a fost redactat si semnat în data de...../......., localitatea

Între

Numele complet al firmei/companiei.......................cu sediul ... , telefon ., fax.............,

postai............................................., înmatriculat la Registrul Comertului cu nr

unic de înregistrare......................, Atribut fiscal , Cont bancar.........., deschis

la.........., reprezentat de ....având functia de ..

Si

Numele complet al firmei/companiei..................cu sediul ...., telefon. , fax.............,

postal.........................................., înmatriculat la Registrul Comertului cu nr

unic de înregistrare .................., Atribut fiscal , Cont bancar........., deschis

la.........., reprezentat de ....având functia de ..

.......(se va completa si pentru al treilea partener, daca va fi cazul)

(firmele/companiile asociate sunt denumite „Parti", respectiv „Parte")

In conditiile în care Partile intentioneaza sa încheie prezentul Acord, în vederea îndeplinirii obligatiilor

contractule; si

Tinând cont de obligatiile asumate prin prezentul Acord, Partile convin urmatoarele:

Obiectul Acordului

Obiectivul Acordului este de a reglementa principiile pe baza carora se vor stabili relatiile de colaborare între Parti, cu scopul de a pregati documentatia Ofertei si a participa la Licitatie, precum si de a realiza documentatia tehnica a proiectelor din cadrul Subprogramului "Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte, finantabile prin Programul Operational Regional 2007-2013", finantat din bugetul Ministerului Integrarii Europene, având calitatea de Autoritate Contractanta.

Prevederile acestui Acord se refera exclusiv la activitatile pe care Partile si le-au asumat pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale stabilite prin contractul de furnizare de servicii încheiat cu Ministerul Integrarii Europene.

Obligatiile Partilor

 • A. Partile îsi vor desemna prin Acord urmatoarele:

 • 1.  firma/compania principala care va răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale;

2 Acest document nu reprezintă un subcontract. Subcontractorii nu sunt asociații (subcontractarea nu este permisa între Partile Acordului).

 • 2.  persoana care în baza unei împuterniciri legalizate la notariat va avea dreptul sa semneze Contractul si

documentele aferente, pe parcursul derularii acestuia;

 • 3.  repartizarea obligatiilor parteneriale (activitatile care vor fi întreprinse de fiecare partener în cursul derularii

contractului), conform tabelului anexat.

Firma/compania

Calitatea în cadrul

Repartizare activitati

 • B. Partile îsi vor asuma suportarea cheltuielilor necesare realizarii obligatiilor contractuale stabilite prin contractul semnat cu

Autoritatea Contractanta.

 • C. Plati

Asociatul principal îsi va deschide un cont separat pentru încasarea contravalorii contractului.

Toate platile pentru activitatile efectuate pe parcursul derularii contractului vor fi facute pe baza de facturi emise de catre partenerul principal.

Durata de valabilitate a Acordului

Fiecare parte are obligatia de a-si pastra calitatea de Parte în Acord pe întreaga perioada de derulare a contractului, încheiat cu Ministerul Integrarii Europene, la care se adauga o durata de 5 ani de la data finalizarii contractului fara a pretinde costuri suplimentare.

Proprietatea asupra documentatiei tehnice elaborate

Documentatia tehnica elaborata va fi predata în original beneficiarului proiectului, urmând ca fiecarei Parti sa-i revina câte 1 copie. Documentatia va fi pastrata de fiecare Parte pentru o perioada de 5 ani, de la data finalizarii contractului.

Dispozitii Finale

Acordul se va elabora numai în limba româna.

Eventualele dispute rezultate din prezentul acord sau în legatura cu acesta, pe care Partile nu le pot solutiona pe cale

amiabila, vor fi solutionate de instantele competente.

Acordul se supune legislatiei românesti în vigoare.

Acordul va fi întocmit în exemplare , câte unul pentru fiecare parte si unul pentru Autoritatea Contractanta.

FORMULARUL B3

CANDIDATUL / OFERTANTUL

(denumirea / numele )

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului : Numarul si data contractului :

 • 2. Denumirea / numele beneficiarului / clientului : Adresa beneficiarului / clientului : Tara :

 • 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului : ( se bifeaza optiunea corespunzatoare )

- contractant unic sau asociat conducator 9 lider de asociatie )

- contractant asociat

- subcontractant

4. Valoarea contractului

Valoarea contractului

Exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul

Exprimata     in

echivalent EURO

a) inițiala (la data semnarii contractului )

b) finala ( la data finalizarii contractului )

 • 5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare.

 • 6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul / candidatul isi sustine experienta similara.

Candidat / ofertant, ( semnatura autorizata )

NOTA : Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

FORMULARUL B3A

RECOMANDARI PRIVIND CALITATEA BENEFICIARUL LUCRARII / SERVICIILOR EXECUTATE / PRESTATE

( DENUMIREA, ADRESA, TELEFONUL )

RECOMANDARE

In legatura cu participarea...............................................................

( denumirea persoanei fizice / juridice ) cu sediul in ............................................., strada ...................................., nr.

......., la proceduri de atribuire a contractului de concesiune( achiziție ) de lucrariprivind................................, ca urmare a a colaborarii si derularii unor contracte

de executie de lucrari / servicii, suntem in masura de a face cunocute urmatoarele :

Numita societate a derulat cu persoana fizica / juridica mai sus mentionata urmatoarele lucrari / servicii :

Denumirea lucrarii / serviciilor :...........................................................

Contract - nr. / data :.........................................................

Data inceperii lucrarilor / serviciilor :.....................................................

Data terminarii lucrarilor / serviciilor :....................................................

Observații :...............................................................................

Apreciem calificativul lucrarilor executate / serviciilor prestate, din punctul de vedere al calitatii, ca fiind :

FOARTE BUN       BUN     SATISFACATOR      NESATISFACATOR

Alte precizari :...........................................................................................

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,

CONTRACT DE CONCESIUNE

a obiectivului investitional: „PARCARE CARTIERUL TUDOR , STR. SÂRGUINTEI DIN MUNICIPIUL TG. MURES”

În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, al H.G.R. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii prevazute de O.U.G. nr.34/2006,

I. Partile contractante

Municipiul Tg. Mures, P-ta Victoriei nr. 3, telefon/fax 0265-268330, cod fiscal 4322823, cont trezorerie RO03TREZ47624510220XXXXX, reprezentat prin dr. Dorin Florea - primar si ec. Kiss Imola -director economic, în calitate de concedent beneficiar si

S.C..................................., persoana juridica , cu sediul principal în....................,

reprezentat prin ............., având functia de......................, / persoana fizica (domiciliul,

buletinul/cartea de identitate)........................, în calitate de concesionar, pe de alta parte,

au convenit încheierea prezentului contract de concesiune,

II. Definitii

Art.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

 • 1.1 amplasamentul lucrarii - locul unde concesionarul executa lucrarea, respectiv terenul dobândit sau ce urmeaza a fi dobândit de catre concedent si predat concesionarului în vederea aducerii la îndeplinire a contractului de concesiune;

 • 1.2 autorizatie de construire - înseamna autorizatia de construire ce urmeaza a fi emisa la solicitarea concesionarului pentru obiectivul concesionat.

 • 1.3 contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

 • 1.4 concedent si concesionar - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • 1.5 data intrarii în vigoare a contractului de concesiune: data semnarii contractului

 • 1.6 forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

III. Obiectul contractului de concesiune

Art. 2.(1) Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea terenului si a lucrărilor privind proiectarea, avizarea, executia, operarea si întretinerea obiectivului „ Parcare supraetajata în cartierul Tudor , str, Sârguintei din Municipiul Tg. Mures ” , în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si ofertei depuse de concesionar.

 • (2) Descrierea obiectului concesiunii este realizata în caietul de sarcini, anexa la prezentul contract, care face parte integranta din prezentul contract si pe care concesionarul îl accepta integral.

 • (3) Scopul principal al contractului este sa asigure, pe baza unei gestionari optime, efectuarea la un nivel corespunzator a activitatilor, la preturi accesibile pentru utilizatorii finali, precum si întretinerea si exploatarea bunurilor de retur încredintate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activitati.

 • (4) Nivelul de performanta si de calitate al activitatilor pe care concesionarul urmeaza sa le efectueze sunt cele prevazute în caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.

 • (5) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:

a. bunurile de retur, care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii, astfel:

- terenul, proprietate publica a municipiului Tg. Mures în suprafata de 3259 mp.;

- obiectivul realizat: „Parcare supraetajata în cartierul Tudor , str, Sârguintei din Municipiul Tg. Mures” care la data încetarii contractului de concesiune devine proprietate publica a municipiului Tg. Mures .

b. bunurile proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii si care ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii: masini, utilaje, instalatii care s-au utilizat la constructia, exploatarea si întretinerea obiectivului realizat si a caror retragere nu afecteaza exploatarea si functionarea în continuare, potrivit destinatiei, a parcarii realizate. De asemenea intra în aceasta categorie bunurile realizate de catre concesionar , conform propunerii sale din cadrul licitatiei , altele decât parcajul supraetajat cu toate utilitatile si instalatiile aferente , cai de acces etc necesare functionarii si exploatarii acestuia.

IV. Modul de distribuire a riscului exploatării rezultatului lucrărilor:

Art.3. (1) Concesionarul primește dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate ce fac obiectul prezentului contract de concesiune, preluând în totalitate riscurile realizarii si exploatarii lucrarilor respective pe întreaga perioada de derulare a contractului.

 • (2) Concesionarul îsi asuma riscul de responsabilitate, constând în nerespectarea parametrilor de performanta si calitate ai constructie pe întreaga durata de viata a proiectului.

 • (3) Concesionarul îsi asuma riscul de piata, constând în neîntrebuintarea de catre utilizatorii finali ai rezultatului lucrarilor executate/serviciilor puse la dispozitia acestora, în conditiile în care parametrii de performanta si calitate au fost integral respectati.

 • (4) Concesionarul îsi asuma alte riscuri legate de proiectare, construire si exploatarea parcarii, care se pot ivi pe parcursul derularii contractului.

 • (5) Concedentul nu are dreptul ca, pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune de lucrari publice, sa accepte sau sa solicite modificari ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilitatilor concesionarului în asemenea masura încât cea mai mare parte a riscurilor sa fie redistribuita concedentului.

V. Termenul

Art. 4.(1) Durata concesiunii este de 40 de ani, de la încheierea contractului de concesiune.

 • (2) Durata concesiunii nu se va confunda cu durata de proiectare si de executie a lucrarilor, care va fi de 3 ani (maxim 36 de luni) de la predarea amplasamentului.

VI. Redeventa

Art. 5. (1) Pentru primii 20 ani ai concesiunii redeventa este de 10% din venitul rezultat prin exploatarea investitiei pe perioada unui an fiscal. Pentru urmatorii 20 de ani ai concesiunii redeventa este de......% venitul rezultat prin exploatarea investitiei pe

perioada unui an fiscal, conform ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului.

VII. Plata redeventei

Art. 6. (1) Plata redeventei se va face anual în termen de 10 zile de la depunerea bilantului spre avizare la Directia Generala a Finantelor Publice.

 • (2) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantumul prevazut înlegislatia fiscala de la daa perceperii acestora. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (3)Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei neachitate la scadenta atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

VIII. Executarea contractului

Art.7. Conditii precedente începerii si executarii lucrarilor publice

 • (1) Concesionarul se obliga sa prezinte scrisoarea de garantie pentru buna executie sau dovada constituirii garantiei de executie prin virament bancar în contul concedentului în termen de 90 de zile de la data semnarii contractului .

Art.8. Începerea si executia lucrarilor publice.

 • (1) Concesionarul are obligatia de a începe lucrarile în termenele stabilite prin caietul de sarcini al concesiunii si prin autorizatia de construire. .

 • (2) Din motive întemeiate si justificate, termenul de începere a lucrarilor de construire a parcarii se poate prelungi cu acordul scris al concedentului, dar fara ca aceasta masura sa duca la modificarea termenului de finalizare a acestor lucrari.

 • (3) Nerespectarea termenului de începere a lucrarilor de construire a parcarii, determina rezilierea de drept a contractului de concesiune si pierderea garantiei de buna executie a contractului.

 • (4) Concesionarul trebuie sa notifice concedentului si Inspectiei de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrarilor, conform prevederilor legale.

 • (5) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute în graficele de executie, se considera date contractuale.

 • (6) Concesionarul va prezenta, la cererea concedentului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit în ordinea tehnologica de executie. În cazul în care, dupa opinia concedentului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea concedentului, concesionarul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe concesionar de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

 • (7) În cazul în care concesionarul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu îsi îndeplineste îndatoririle prevazute la art. 14, alin.(1) concedentul este îndreptatit sa-i fixeze concesionarului un termen pâna la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

 • (8) Concedentul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini. Partile contractante au obligatia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea concedentului.

 • (9) Concesionarul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului concedentului la locul de munca, în ateliere, depozite si oriunde îsi desfasoara activitatile legate de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

 • (10) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta în documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt în conformitate cu programul calitatii din documentatia de executie, conform prevederilor legale.

 • (11) Concesionarul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si încercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

 • (12) Probele neprevazute si comandate de concedent pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse în opera vor fi suportate de concesionar daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului, în caz contrar, concedentul va suporta aceste cheltuieli.

 • (13) Concesionarul este obligat sa execute obiectul contractului la nivelul de performanta si de calitate prevazute în caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.

 • (14) Concesionarul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea concedentului.

 • (15) Concesionarul are obligatia de a notifica concedentului, ori de câte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

 • (16) Concesionarul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia concedentului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

 • (17) În cazul în care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre concedent, iar în caz contrar, de catre concesionar.

 • (18) Pe parcursul execuției lucrărilor si a remedierii viciilor ascunse, concesionarul are obligația, în masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate în posesia concedentului sau a oricarei alte persoane

 • (19) Concesionarul are obligatia ca în timpul executiei sa respecte toate prescriptiile tehnice referitoare la protejarea structurii de rezistenta si de stabilitate a cladirilor aflate în vecinatatea amplasamentului (cladirile afectate pe Corso). Lucrarile de reparatii necesare la cladirile susmentionate, datorate nerespectarii masurilor de protectie la executia obiectivului parcaj subteran, vor fi executate pe cheltuiala concesionarului.

Art.9. Finalizarea lucrarilor.

 • (1) Concesionarul se obliga sa realizeze investitia pâna la termenele prevazute la art.4 alin.(2). In situatia in care volumul sau natura lucrarilor neprevazute, conditiile climaterice exceptional de nefavorabile sau oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreaza concesionarului si nu a survenit prin încalcarea contractului de catre acesta, îndreptatesc concesionarul de a solicita prelungirea termenului de finalizare a executiei lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care concesionarul are dreptul.

 • (2)  La finalizarea lucrarilor, concesionarul are obligatia de a notifica, în scris, concedentului ca sunt finalizate lucrarile de construire, solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie.

 • (3) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, concedentul va aprecia daca sunt întrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. În cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate concesionarului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a concesionarului, concedentul va convoca comisia de receptie.

 • (4) Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile în vigoare. În functie de constatarile facute, concedentul are dreptul de a accepta sau de a respinge receptia.

 • (5) Dupa constatarea si receptia constatarii finalizarii lucrarilor de catre concedent, concesionarul are dreptul sa înceapa exploatarea parcarii.

Art.10. Remedierea drumurilor de acces

 • (1) Concesionarul va realiza toate lucrările de consolidare aferente drumurilor de acces la momentul si în maniera care sa-i permita acestuia sa realizeze lucrarile de construcție.

 • (2) Anterior finalizarii lucrarilor de constructie, remedierea tuturor prejudiciilor cauzate de concesionar si care au afectat drumurile de acces va cadea în sarcina concesionarului.

 • (3) în cazul în care concesionarul nu executa remedierea drumurilor de acces, ci concedentul, concesionarul va plati concedentului costul lucrarilor de remediere efectuate de acesta din urma.

IX. Protecția patrimoniului cultural național

Art.11. (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite în cadrul lucrarilor precum si cele descoperite întâmplator pe santier, fac obiectul proprietatii publice a statului sau a unitatilor administrativ - teritoriale, în raport de dispozitiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil.

 • (2) Concesionarul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu îndeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la alin.(1), iar imediat dupa descoperirea si înainte de îndepartarea lor, de a înstiinta concedentul despre aceasta descoperire si de a îndeplini dispozitiile primite de la concedent privind îndepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, concesionarul sufera întârzieri atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care concesionarul are dreptul.

 • (3) Concedentul are obligatia, de îndata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la alin.(1), de a înstiinta în acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

X. Drepturile partilor

Art.12. Drepturile concesionarului

 • (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în tot, pe riscul si pe raspunderea sa, rezultatul lucrarilor executate care fac obiectul prezentului contract potrivit obiectivelor si standardelor de calitate stabilite de concedent prin caietul de sarcini.

 • (2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de parti prin contractul de concesiune.

 • (3) Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu tertii pentru proiectarea, operarea, întretinerea, asigurarea si valorificarea exploatarii bunurilor, activitatilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii.

 • (4) în situatia subcontractarii în condițiile aliniatului precedent, concesionarul va prezenta concedentului lista cu subcontractantii, anexa la prezentul contract.

 • (5) Concesionarul are dreptul de a primi despagubiri la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen pentru investitiile realizate (bunuri imobile) ramase neamortizate, reevaluate, urmare a unei expertize tehnico-economice.

Art. 13. Drepturile concedentului

 • (1) Concedentul are dreptul sa urmareasca stadiul de realizare a investitiilor, precum si de a verifica îndeplinirea cerintelor de performanta si calitate a activitatilor realizate de concesionar, asigurându-se in acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte.

 • (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si în conformitate cu prevederile programului calitatii din proiectul tehnic.

 • (3) Concedentul are dreptul sa modifice în mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local. În cazul în care modificarea unilaterala a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca fara întârziere o justa despagubire. În caz de dezacord între concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Acest dezacord nu poate în niciun caz sa permita concesionarului sa nu îsi execute obligatiile contractuale.

XI. Obligatiile pârtilor - clauze stabilite în condițiile caietului de sarcini

Art. 14. Obligatiile concesionarului

 • (1) Concesionarul are obligatia de a realiza proiectul investitional si de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor si începerea lucrarilor conform graficului convenit.

 • (2) În situatia în care concesionarul este o asociere formata din mai multe persoane juridice distincte, atunci acesta va prezenta contractul de asociere legalizat, în termen de 5 zile de la semnarea contractului.

 • (3) Concesionarul este obligat sa prezinte concedentului rapoarte lunare privind etapele de realizare a investitiei si sa permita accesul reprezentantilor concedentului la locul de munca, în ateliere, depozite si oriunde îsi desfasoara activitatile legate de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract.

 • (5) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de permanenta a lucrarilor care fac obiectul concesiunii, în conformitate cu cerintele si destinatia impuse de concedent.

 • (6) Concesionarul este obligat sa exploateze în mod direct obiectivul care face obiectul concesiunii.

 • (7) Concesionarul nu poate subconcesiona în tot sau în parte bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (8) Concesionarul nu poate cesiona drepturile si obligatiile ce decurg din prezentul contract.

 • (9) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa la termenele convenite în prezentul contract.

 • (10) Concesionarul este obligat sa realizeze urmatoarele investitiile la care s-a obligat prin oferta depusa în cadrul procedurii de atribuire a contractului.

 • (11) Efortul investitional pentru proiectarea, avizarea, executia, operarea si întretinerea”

Parcarii supraterane din cartierul Tudor ,str. Sârguintei „ este de cca_____________Euro.

 • (12) Concesionarul se obliga sa respecte conditiile de exploatare a concesiunii stabilite de autoritatile de protectie a mediului, sau de alte institutii abilitate în domeniul de activitate ce are legatura cu obiectul prezentului contract.

 • (13) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor cum ar fi: conditii de siguranta în exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului .

 • (14) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, în deplina proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit si libere de orice sarcini.

 • (15) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului în noile conditii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 13 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fara a putea solicita încetarea acestuia..

Art. 15. Obligatiile concedentului

 • (1) Concedentul are obligatia de a preda concesionarului amplasamentul lucrarii. În acest sens, concedentul va depune toate diligentele sa dobândeasca în numele unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta dreptul de proprietate asupra terenului ce constituie amplasamentul lucrarii, nu mai tarziu de data stabilita în vederea transmiterii catre concesionar sau a partii corespunzatoare sectorului unde vor începe lucrarile.

 • (2) Concedentul garanteaza ca partea contractanta va beneficia de folosinta netulburata în legatura cu amplasamentul, începând de la predarea acestuia catre concesionar pâna la sfârsitul duratei contractului si ca va detine toate acele drepturi de folosinta ale amplasamentului necesare pentru a-i permite acestuia îndeplinirea obligatiilor care decurg din Contract.

 • (3) Concedentul nu are dreptul sa modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afara de cazurile prevazute expres de lege si de situatia prevazuta de art. 13, alin. (3) din Contract.

 • (4) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului, cazurile prevazute expres de lege si de art. 13 , alin (3) din contract.

 • (5) a).Concedentul va proteja pe concesionar impotriva tuturor pretentiilor legitime, costurilor, actiunilor, obligatiilor si cheltuielilor generate ca urmare a pretentiilor oricaror persoane in legatura cu sau referitoare la expropriere, posesie, proprietate sau orice alte drepturi sau drepturi pretinse asupra pricarei parti din amplasament.

 • b). Concesionarul va beneficia de drepturile stipulate anterior numai în situatia în care va notifica în timp util de la primirea citatiei/ somatiei/ notificare cu privire la oricare dintre actiunile la care se face referire mai sus.

XII. Perioada de garanție acordata lucrărilor.

Art.16. (1) Perioada de garantie a lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pâna la receptia finala a acestora, adica 24 de luni.

 • (2) În perioada de garantie, concesionarul are obligatia, în urma dispozitiei date de concedent, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

 • (3) Concesionarul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(2), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorita:

 • a. utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

 • b. unui viciu de conceptie, acolo unde concesionarul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

 • c. neglijentei sau neîndeplinirii de catre concesionar a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

 • (4) În cazul în care defectiunile nu se datoreaza concesionarului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

 • (5) În cazul în care concesionarul nu executa lucrarile prevazute la alin.(2), concedentul este îndreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre concedent de la concesionar.

XIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 17. (1) Contractul de concesiune înceteaza de drept în urmatoarele cazuri:

 • a. la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b. în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata de despagubiri juste si prealabile în sarcina concedentului;

 • c. în cazuri de forta majora sau caz fortuit, când concesionarul se afla în imposibilitatea de a continua contractul, prin renuntare fara plata unei despagubiri.

Art.18. (1) Contractul de concesiune înceteaza de plin drept fara alte formalitati si fara interventia vreunei instante judecatoresti în urmatoarele cazuri:

 • a. în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar cu privire la termenul de finalizare a obiectivului, potrivit prevederilor art.21 alin.(3);

 • b. neplata redeventei de catre concesionar potrivit prevederilor art.6 ;

 • c. în cazul constatarii unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligatiilor contractuale, prin rezilierea unilaterala de catre concedent si cu plata unei despagubiri în sarcina concesionarului;

 • d. în cazul constatarii unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligatiilor contractuale, prin rezilierea unilaterala de catre concesionar si cu plata unei despagubiri în sarcina concedentului;

 • e. în cazul în care concesionarul este declarat in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura falimentului;

 • f. in cazul in care concesionarul subconcesioneaza în tot sau in parte bunul ce face obiectul concesiunii.

 • g. in cazul in care concesionarul cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract.

Art.19. - La încetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

 • a. bunurile de retur vor fi transferate de la concesionar la concedent pe baza de proces verbal de predare - primire;

 • b. bunurile proprii vor ramâne in proprietatea concesionarului.

XIV. Răspunderea contractuala

Art.20. (1) Nerespectarea de catre partile contractante a celorlalte obligatiil cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii în culpa.

 • XV. Clauze de penalizare

Art.21. (1) Nerealizarea obiectivului prevăzut la art. 2 in termenul stipulat la art. 4, alin.(1) din contract, atrage plata de majorari de întârziere de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere calculata la valoarea investitiei nerealizate, fara TVA pâna la data îndeplinirii obligatiei de finalizare a investitiei sau pâna la data rezilierii de plin drept a contractului de concesiune pentru neexecutarea obligatiei de realizare a investitiei.

 • (2) În cazul în care termenul de finalizare al obiectivului stabilit la art.4 alin.(2) este depasit cu mai mult de 90 de zile, concedentul va notifica concesionarul cu privire la rezilierea contractului de concesiune.

 • (3) Rezilierea contractului în cazul neîndeplinirii obligatiei de realizare a obiectivului în termenul convenit în prezentul contract va opera de plin drept în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificarii de catre concesionar transmisa în conditiile prevazute la art.21 alin.(2) fara a mai fi necesara alta formalitate prealabila si fara interventia instantei judecatoresti. În acest caz, concesionarul va fi obligat si la plata unor despagubiri, a caror cuantum este egal cu suma necesara finalizarii si punerii în functiune a obiectivului.

 • (4) În situatia neîndeplinirii cerintelor de performanta si de calitate stabilite în caietul de sarcini, anexa la contract, concesionarului i se va notifica ca într-un anumit termen sa rezolve neconformitatile în îndeplinirea acestor cerinte. În cazul în care concesionarul nu rezolva neconformitatile notificate în termenul stabilit, acestuia i se vor aplica majorari de întârziere, conform aliniatuluil., pentru fiecare zi de întârziere calculate la valoarea investitiei nerealizate pâna la data îndeplinirii obligatiei de rezolvare a neconformitatilor în îndeplinirea cerintelor de performanta si calitate sau pâna la data rezilierii de plin drept a contractului de concesiune pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

XVI. Asigurări

Art.22. (1) Concesionarul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

 • (2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare-reasigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre concesionar din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

 • (3) Concesionarul are obligatia de a prezenta concedentului, ori de câte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (4) Concesionarul are obligația de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte concedentului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (5) Concedentul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de concesionar, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei concedentului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

XVII.Litigii

Art. 23.(1) Partile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului.

 • (2) Daca dupa 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale partile nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din România.

 • (3) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

XVIII.Forta majora.

Art. 24. (1) Prin forta majora, în sensul prezentului contract de concesiune, se întelege o împrejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila.

 • (2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile fortei majore.

 • (3) Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea corespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

 • (4) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de cinci zile, urmate de o scrisoare recomandata cu mentiunea constatarii evenimentului de catre organele competente, în prezenta partilor, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.

 • XIX. Comunicări

Art.25. (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât si în momentul primirii.

(3) Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

XX. Clauze finale

Art.26. (1). Modificarea clauzelor prezentului Contract, se face de comun acord de catre parti, prin act aditional.

(2) Prezentul contract de concesiune împreuna cu anexele fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor si înlatura orice alta întelegere verbala dintre aceastea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

(3) Anexele care fac parte integranta din contract sunt:

 • a) Anexa nr.1 - Caietul de sarcini;

 • b) Anexa nr.2 - Oferta tehnica si economica a concesionarului;

 • c) Anexa nr.3 - Graficul de executie al lucrarilor;

 • d) Anexa nr.4 - Procesele - verbale de predare primire a terenului;

 • e) Anexa nr.5 - Lista cu subcontractanti.

XXI. Legea aplicabila contractului

Art.27. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în............exemplare în limba româna

si contine..................si................anexe.

Concedent,                                      Concesionar,

43