Hotărârea nr. 12/2009

HCL 12 Privind reducerea cotei de impozit aferenta cladirilor gestionate de S.C. Energomur S.A. pe baza contractului de delegare de gestiune, precum ¦i a cladirilor aflate in proprietatea acesteia, pentru anul fiscal 2009.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A Nr. 12

din 29 ianuarie 2009

Privind reducerea cotei de impozit aferenta clădirilor gestionate de S.C. Energomur S.A. pe baza contractului de delegare de gestiune, precum si a cladirilor aflate în proprietatea acesteia, pentru anul fiscal 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr._____

din___________2009 prin Directia economica,

Având în vedere:

  • -  prevederile art.253 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

  • -  prevedereile art. 286, alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata prin O.G nr. 106/ 2007;

  • -   prevederile art. 36, alin. 4, lit.(c), alin.5, lit.(a), alin.6, lit.(a) pct.14, din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a Administratiei publice locale, republicata;

În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1), (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 14, alin. (9) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba pentru anul fiscal 2009 reducerea cotei de impozit aferenta cladirilor gestionate de S.C. Energomur S.A. pe baza contractului de delegare de gestiune, precum si a cladirilor aflate în proprietatea acesteia, cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, astfel: de la 1,6 - la 0,25% din valoarea de inventar a cladirilor reevaluate si de la 7,6% - la 5% din valoarea de inventar a cladirilor nereevaluate.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica -Serviciul impozite si taxe si S.C. Energomur S.A.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

I. Situatia clădirilor din patrimoniul S.C. Energomur S.A.

Nr.c

rt.

Adresa clădire

V a lo a r e a d e in tr a r e /în r e g . în co n ta b ilita te

( L E I)

A m o r t iz a ta in te g r a l: D A / N U

1

Atelier Turnatorie, Kos Karoly nr.1/B

249,359.00

Nu

2

Cladire Industriala: Atelier, Kos Karoly nr.1/B

499,138.00

Nu

3

Sopron Metalic, Kos Karoly nr.1/B

1,727.00

Da

4

Depozit Materiale (carburanți), Kos Karoly nr.1/B

11,341.00

Nu

5

Post de Transformare de Incinta, Kos Karoly nr.1/B

9,480.00

Nu

6

Atelier Bobinaj si Reparatii Auto corp H, Kos Karoly nr.1/B

388,868.00

Nu

7

Atelier Confectii Metalice, vopsitorie auto birouri, Kos Karoly nr.1/B

2,766,563.00

Nu

8

Cantina Sala Festiva atelier prelucrari turnatorie, Kos Karoly nr.1/B

2,551,319.00

Nu

9

Depozit pentru tuburi de oxigen, Kos Karoly nr.1/B

5,292.00

Nu

10

Sopron Materiale, Kos Karoly nr.1/B

3,841.00

Da

11

Cabina Poarta, Kos Karoly nr.1/B

141,446.00

Nu

12

Garaj sub scara corp D, Kos Karoly nr.1/B

923.00

Da

13

Garaj Auto, Kos Karoly nr.1/B

118,988.00

Nu

14

CT Caramidarie, str.Marinescu nr.41

881,228.00

Nu

15

CT Secuilor Martiri, str.Sec. Martiri nr.5B

345,681.00

Nu

16

CT Pacii, str.Constructorilor nr.5

1,010,029.00

Nu

17

CT Republicii, str.Marasti nr.37

559,357.00

Nu

18

CT Cornisa, Aleea Cornisa nr.14

383,903.00

Nu

19

CT Mihai Viteazu, str.Mihai Viteazu nr.27A

399,286.00

Nu

20

CT Aleea Carpati 1, Aleea Carpati nr.31

411,053.00

Nu

21

CT Aleea Carpati 2, Aleea Carpati nr.47

375,174.00

Nu

22

CT Aleea Carpati 3, Aleea Carpati nr.5

95,748.00

Nu

23

CT Mureseni 1, str.Cugir nr.5

438,031.00

Nu

24

CT Mureseni 2, str.Resita nr.10

314,556.00

Nu

25

CT Mureseni 3, str.Acarului nr.1

407,127.00

Nu

26

CT Cisnadiei, str.Cisnadiei nr.1

70,363.00

Nu

27

CT Libertatii, str.Libertatii nr.60A

37,882.00

Nu

28

CT Budai Nagy Antal, str.Narciselor nr.2

304,565.00

Nu

29

CT Dambul Pietros 1, str.Parangului nr.25

796,143.00

Nu

30

CT Dambul Pietros 2, B.-dul 1848 nr.49

876,336.00

Nu

31

CT Dambul Pietros 3, str.Godeanu nr.15A

780,842.00

Nu

32

CT Dambul Pietros 4, str.Ceahlau nr.26

780,842.00

Nu

33

CT Savinesti, str.Savinesti nr.6

154,618.00

Nu

34

CT Bodor Peter, str.Bodor Peter nr.10

107,756.00

Nu

35

CT Libertatii 1, str.Libertatii nr.105

361,920.00

Nu

36

CT Garii, P.-ta Garii nr.2

295,221.00

Nu

37

CT Nicolae Balcescu, str.Nicolae Balcescu nr.10

181,451.00

Nu

Total

17,117,397.00

II. Situatia clădirilor gestionate de S.C. Energomur S.A.

<D

Nr.c

rt.


Adresa clădire

rt.

Adresa clădire

V a lo a r e in tr a r e /în c o n ta b i ( L E I

A m o r ti in t e g r D A /N

1

Cladire-bloc C, Kos Karoly nr.1/B

95.00

Da

2

CT Liceul Economic, str.Vulcan nr.6

1,968.00

Nu

3

CT Tudor V. 11, B.-dul 1 Dec. 1918 nr.33

699,670.00

Nu

4

Constructii suplimentare CT1, PT2, PT3

61,775.00

Nu

5

CT Palatul Culturii, str.Horea nr.1

281,371.00

Nu

6

CT Arta, P.-ta Trandafirilor nr.33

366,320.00

Nu

7

PT Grand, (Eroilor Sovietici) P.-ta Victoriei nr.25

534.00

Nu

8

CT Tudor V. 10, B.-dul Pandurilor nr.3

977,202.00

Nu

9

CT Sc. Gen. nr.12, Cladire str.Libertatii nr.36

558.00

Nu

10

CT Tudor V. 3, B.-dul 1 Dec 1918 nr.233

1,277,217.00

Nu

11

CT Tudor V. 5, str.Prieteniei nr.7

1,307,777.77

Nu

12

CT Tudor V. 6, str.Rodniciei nr.8 (si clad. solar)

1,323,679.21

Nu

13

CT Tudor V. 7, str.Pomicultorilor nr.8

833,997.45

Nu

14

CT Tudor V. 8, str.Banat nr.23

606,387.00

Nu

15

CT Tudor V. 1, str.Brasovului nr.5

571,665.00

Nu

16

CT Tudor V. 2, str.Moldovei nr.18

479,595.00

Nu

17

CT Tudor V. 4, B.-dul 1 Dec. 1918 nr.195

1,360,786.30

Nu

18

CT Tudor V. 9, Aleea Covasna nr.1

687,751.00

Nu

19

PT Filimon, str.Aurel Filimon nr.15

9,059.00

Nu

Total

10,847,407.73

Anexa 1

l S.C. Energomur S.A.

D a ta d e la c a r e e s t e înregistrata val. d e in tra re

D a ta u ltim e i reevaluări

<D

O

E

o

O

Im p o z it c a lc u la t ( le i)

31/06/2006

2006

0.25%

623.40

31/06/2006

2006

0.25%

1,247.85

31/06/2006

2000

0.25%

4.32

31/06/2006

2000

5.00%

567.05

31/06/2006

2000

0.00%

0.00

31/06/2006

2006

0.25%

972.17

31/06/2006

2006

0.25%

6,916.41

31/06/2006

2006

0.25%

6,378.30

31/06/2006

2000

5.00%

264.60

31/06/2006

2000

0.25%

9.60

31/06/2006

2006

0.25%

353.62

31/06/2006

1999

0.25%

2.31

31/06/2006

2005

0.25%

297.47

5/31/2006

2006

0.25%

2,203.07

5/31/2006

2006

0.25%

864.20

5/31/2006

2006

0.25%

2,525.07

5/31/2006

2006

0.25%

1,398.39

5/31/2006

2006

0.25%

959.76

5/31/2006

2006

0.25%

998.22

5/31/2006

2006

0.25%

1,027.63

5/31/2006

2006

0.25%

937.94

5/31/2006

2006

0.25%

239.37

5/31/2006

2006

0.25%

1,095.08

5/31/2006

2006

0.25%

786.39

5/31/2006

2006

0.25%

1,017.82

5/31/2006

2006

0.25%

175.91

5/31/2006

2006

0.25%

94.71

5/31/2006

2006

0.25%

761.41

5/31/2006

2006

0.25%

1,990.36

5/31/2006

2006

0.25%

2,190.84

5/31/2006

2006

0.25%

1,952.11

5/31/2006

2006

0.25%

1,952.11

5/31/2006

2006

0.25%

386.55

5/31/2006

2006

0.25%

269.39

5/31/2006

2006

0.25%

904.80

5/31/2006

2006

0.25%

738.05

5/31/2006

2006

0.25%

453.63

43,559.86

S.C. Energomur S.A.

D a ta d e la c a r e e s te înregistrata val. d e in tra re

D a ta u ltim e i reevaluări

<D

O

E

o

O

Im p o z it c a lc u la t ( le i)

31/06/2006

2000

0.25%

0.24

5/31/2006

2000

5.00%

98.40

5/31/2006

2006

0.25%

1,749.18

12/31/2006

2006

0.25%

154.44

5/31/2006

2006

0.25%

703.43

5/31/2006

2006

0.25%

915.80

5/31/2006

2000

5.00%

26.70

5/31/2006

2006

0.25%

2,443.01

5/31/2006

2000

5.00%

27.90

12/31/2006

2006

0.25%

3,193.04

12/31/2006

2006

0.25%

3,269.44

12/31/2006

2006

0.25%

3,309.20

12/31/2006

2006

0.25%

2,084.99

5/31/2006

2006

0.25%

1,515.97

5/31/2006

2006

0.25%

1,429.16

5/31/2006

2006

0.25%

1,198.99

5/31/2006

2006

0.25%

3,401.97

5/31/2006

2006

0.25%

1,719.38

5/31/2006

2000

5.00%

452.95

27,694.17