Hotărârea nr. 119/2009

HCL 119 Privind revocarea Hotaririi Consiliului local nr. 357/2007 pentru concesionarea directa catre Asociaiia Eleos Rominia a terenului in suprafaia de 223 mp apariinind municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 119

Din 26 martie 2009

privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 357/2007 pentru concesionarea directa catre Asociația Eleos România a terenului în suprafata de 223 mp apartinând municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 399 din 12.03.2009, referitoare la revocarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 357/2007 pentru concesionarea directa catre Asociatia Eleos România a terenului în suprafata de 223 mp apartinând municipiului Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se revoca Hotarârea Consiliului local nr. 357/25 octombrie 2007 privind concesionarea directa catre Asociatia Eleos România a terenului în suprafata de 233 mp apartinând municipiului Tîrgu Mures, deoarece concesionarul nu a demarat procedurile legale în vederea realizarii obiectivului pentru care s-a aprobat concesionarea terenului.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban