Hotărârea nr. 118/2009

HCL 118 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre S.C. Agroimpex Nicu¦an S.R.L. a terenului in suprafaia de 96,15 mp situat in TirguMure¦, str. Gheorghe Doja, nr. 187.

R O M Â N I A JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Â R Â R E A nr. 118 din 26 martie 2009

privind aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzării si vânzarea catre S.C. Agroimpex Nicusan S.R.L. a terenului în suprafața de 96,15 mp situat în TîrguMures, str. Gheorghe Doja, nr. 187

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 404/DII/IV din 13.03.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, privind vânzarea terenului situat în Tîrgu Mures, str. Gh. Doja, nr. 187, catre S.C. Agroimpex Nicusan S.R.L.

Vazând prevederile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. “b” si art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba vânzarea directa a terenului în suprafata de 96,15 mp (din suprafata totala de 63.237 mp), situat în Tîrgu Mures, str. Gh. Doja, nr. 187, identificat în CF nr. 1012 Mureseni, nr. top 545/1/1/8/1/2/3/1/1 catre S.C. Agroimpex Nicusan S.R.L., teren aflat sub constructii si care face obiectul contractului de concesiune nr. 106 din 10.03.2008.

Art. 2. Pretul de vânzare al terenului este de 75,2 euro/mp (conform fisei de evaluare).

Art. 3. Documentatia topografica de dezmembrare si evidentiere în Cartea funciara a terenului se va realiza prin grija Administratiei Domeniului Public, pe cheltuiala cumparatorului, urmând ca eventualele diferente rezultate în urma efectuarii documentatiei topografice, sa fie reglementate prin act aditional.

Art. 4. Pretul terenului se va achita integral în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Administratia Domeniului Public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban