Hotărârea nr. 117/2009

HCL 117 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre Farkas Judita a cotei de 94/138 teren aferent casei de locuit situate in Tirgu Mure¦, str. Marton Aron nr. 19 ap. 1.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Â R Â R E A nr. 117 din 26 martie 2009

privind aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzării si vânzarea catre

Farkas Judita a cotei de 94/138 teren aferent casei de locuit situate în

Tîrgu Mures, str. Marton Aron nr. 19 ap. 1

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 403/ DII/IV din 13.03.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Directia Economica, Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fisei de evaluare în vederea vânzarii catre Farkas Judita a cotei de 94/138 teren aferent apartamentului nr. 1, situat în Tîrgu Mures, str. Marton Aron nr. 19.

Vazând Hotarârea Consiliului local nr. 435 din 18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzarii unor categorii de terenuri,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” si art. 123, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba vânzarea catre Farkas Judita a cotei de 94/138 teren aferent apartamentului nr. 1, evidentiat în CF individuala nr. 90269/I nr. top 1420/1/I, 1371/3/I, 1372/2/I) situat în Tîrgu Mures, str. Marton Aron nr. 19.

Art. 2. Pretul de vânzare al terenului este de 127,4 euro/mp (conform fisei de evaluare).

Art. 3. Cumparatorul va încheia contractul de vânzare-cumparare si va achita integral pretul terenului în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotar âri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale si Serviciul taxe si impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect sef.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban