Hotărârea nr. 116/2009

HCL 116 Privind reglementarea inchirierii terenurilor pentru terase de alimentaiie publica in Complexul de Agrement ¦i Sport ,,Mure¦ul".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

COSILIUL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 116

din 26 martie 2009

privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentație publica în Complexul de Agrement si Sport „Mureșul”

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 435 din 16.03.2009 prezentata de Administratia Complexului de Agrement si Sport ,,Muresul”, cu privire la modul de închiriere a terenurilor pentru terase în Complexul de Agrement si Sport „Muresul” .

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c”, alin. (4), lit. „c”, alin. (5), lit. „a”, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba închirierea terenurilor pentru terase de alimentatie publica în Complexul de Agrement si Sport „Muresul” conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Termenul pentru închirierea teraselor se stabileste pentru perioada de sezon + câte o luna înainte si dupa acesta necesar edificarii si dezafectarii teraselor .

Art. 3. Terasele se vor amplasa numai în sistem de terase deschise, construite din dale înierbate, pe acestea putându-se amplasa numai mobilier mobil: mese, scaune, umbrele,etc.

Art. 4. Pentru suprafata de terasa egala cu suprafata la sol a constructiei se va plati taxa actuala, iar pentru suprafetele suplimentare de 5 (cinci) ori taxa actuala.

Art. 5. Nivelul taxelor pentru închirierea teraselor este cel prevazut în Hotarârile anuale ale Consiliului Local, pe anul 2009 - Hotarârea Consiliului local nr. 236/2008.

Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea , prin Directia Economica si Administratia Complexului de Agrement si Sport „Muresul”.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA 1

TABEL NOMINAL PRIVIND TERENURILE PENTRU TERASE DE

ALIMENTAȚIE PUBLICA ÎN COMPLEXUL DE AGREMENT SI SPORT „MUREȘUL”

Nr.

Crt

Denumirea agentului economic

Sediul

Suprafata ocupata la sol mp.

Suprafata pentru terasa propusa mp.

Observatii

1

SC Acvamarin SRL

B-dul 1848, nr. 71/14, Tg-Mures

205 mp Conc.

228 mp

2

SC Alex Com Impex

SRL

B-dul 22 Dec. 1989, nr. 51/14, Tg-Mures

130 mp Conc.

133 mp

3

Avram Matei

Monalisa

Str. Evreilor Martiri, nr. 27, Tg-Mures

65 mp Conc.

112 mp

4

SC Brain Plus SRL

B-dul 22 Dec. 1989, nr.10/10, Tg-Mures

179,37 mp Conc.

92 mp pe luciu de apa Conc.

155,60 mp

5

Cozos Ioan Andrei

Str. Sârguintei nr.21/3 Tg. Mures

93 mp Conc

61 mp

6

SC Davalex SRL

B-dul 1 Dec. 1918, nr.3/20, Tg-Mures

100 mp Conc.

80,50 mp

7

SC Delia Com SRL

Str. Cornesti nr.2,

Tg-Mures

80 mp Conc.

134 mp

8

SC Emmedi SRL

Str. Bradului nr. 17/7

Tg-Mures

628 mp Conc.

130 mp

9

SC Euroglobal SRL

P-ta Trandafirilor, nr. 25, Tg-Mures

83,20 mp Conc.

69,90 mp

10

SC Harex SRL

B-dul 1 Dec 1918, nr. 107, Tg-Mures

80 mp Conc.

142 mp

11

Oltean Carmen

Str. Aleea Vrancea nr.2/11, Tg-Mures

60 mp Conc.

113,04 mp

12

Oltean Ana

Str. Tofalau nr.650 Sângeorgiu de Mures

164 mp. Conc.

83 mp

13

SC Raul si Sanda SRL

Str. L. Rebreanu, nr. 35/4, Tg-Mures

122,25 mp Conc.

121,50 mp

14

SC Roger Nico SRL

B-dul Independentei

nr.16, Bistrita

50 mp Conc.

38 mp

15

SC Siletina Impex SRL

Str. Bega, nr. 2,

Tg-Mures

135 mp Conc.

88 mp

16

Sind. Liber MC

CFR

Str. Liviu Rebreanu

Nr.56 Tg. Mures

253 mp Conc.

152 mp

17

Universitatea de Medicina si Farmacie

Str. Gh. Marinescu

Nr.38 Tg.Mures

202 mp Conc.

151,50