Hotărârea nr. 115/2009

HCL 115 Privind modificarea art. 15 din anexa la Hotarirea Consiliului local municipal nr. 74/26.02.2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de exploatare in regim de autotaxare a parcarilor ¦i zonelor de staiionare cu plata aflate pe domeniul public al Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 115

din 26 martie 2009

privind modificarea art. 15 din anexa la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 74/26.02.2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de exploatare în regim de autotaxare a parcarilor si zonelor de stationare cu plata aflate pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 104 din 12.03.2009 a Secretarului Municipiului Tîrgu Mures referitoare la modificarea art. 15 din anexa la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 74/26 februarie 2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de exploatare în regim de autotaxare a parcarilor publice si zonelor de stationare cu plata aflate pe domeniul public al municipiului Tîrgu Mures.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (2), lit. “c”, alin. (6), lit. ”a” pct. 10, 13, 14 si 19, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (l), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se modifica art. 15 din anexa la Hotarârea Consiliului local municipal nr. 74/26 februarie 2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de exploatare în regim de autotaxare a parcarilor publice si zonelor de stationare cu plata aflate pe domeniul public al municipiului Tîrgu Mures, acesta urmând a avea urmatorul continut:

„Deblocarea se va face în maxim 60 de minute dupa ce posesorul face dovada achitarii tarifului de deblocare, a platii amenzii contraventionale sau a depunerii dovezii înregistrării plângerii împotriva procesului-verbal de contraventie”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public, Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul” si Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban