Hotărârea nr. 114/2009

HCL 114 Privind aprobarea incheierii unui act adiiional la contractul nr. 319/15.08.2007.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 114

din 26 martie 2009

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 319/15.08.2007

Consiliul local mMunicipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 410 din 13.03.2009, referitoare la aprobarea reevaluarii terenului concesionat în baza Hotarârii Consiliului local municipal nr. 231/05.07.2007,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se ia act de încetarea efectelor contractului de concesiune, pentru terenul situat în str. Prieteniei, nr. 5/3 în suprafata de 21,54 mp, concesionat în favoarea d-lui Muresan Emil si sotia Ioana, urmare a vânzarii spatiului comercial catre Timar Horea Mircea si sotia Gabriela.

Art. 2. În vederea încheierii unui act aditional la contractul de concesiune si aprobarii cesiunii dreptului de concesiune, se stabileste o redeventa de 376 euro/an, conform fisei de evaluare a terenului.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria