Hotărârea nr. 113/2009

HCL 113 Privind aprobarea incheierii unui act adiiional la contractul nr. 155/24.04.2004.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 113 din 26 martie 2009

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 155/24.04.2004

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 1251 din 17.03.2009, referitoare la aprobarea încheierii unui act aditional la contractul nr.155/24.04.2004,

Având în vedere prevederilor art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45 alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba încheierea unui act aditional pentru prelungirea termenului de executie la contractul nr. 155/24.04.2004, privind lucrarile de siguranta a circulatiei rutiere, pâna la adjudecarea definitiva a lucrarilor prin licitatie publica, dar nu mai mult de 3 luni.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Domeniului Public - Serviciul Coordonare a Transportului Public Rutier.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban