Hotărârea nr. 112/2009

HCL 112 Privind aprobarea contractului de prestari servicii pentru fondul forestier, proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 112

Din 26 martie 2009

privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru fondul forestier, proprietatea Municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 24/24.02.2009, privind aprobarea proiectului de contract de prestari servicii silvice, pentru fondului forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mures, initiata de Primarul Municipiului Tîrgu Mures si prezentata de Administratia Serelor, Parcurilor si Zonelor Verzi,

În baza prevederilor Codului Silvic, a O.U.G. nr. 46/2008 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; a O.U.G. nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din România, cu modificarile si completarile ulterioare; a H.G.R. nr. 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale celor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, în vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din România,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, „c”, „d” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba proiectul Contractului de prestari servicii silvice pentru fondul forestier, proprietatea municipiului Tîrgu Mures precum si bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii din domeniul silvic, prezentate în anexa nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Contractul se va încheia pe termen de un an cu posibilitate de prelungire.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia Serelor Parcurilor si Zonelor Verzi, Serviciul de administrare si gospodarire a spatiilor verzi.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

PROPRIETAR

MUNICIPIUL TIRGU MURES


REGIA NATIONALA A PADURILOR DIRECTIA SILVICA TG-MURES OCOLUL SILVIC TG-MURES

PROIECT DE CONTRACT PENTRU PRESTARI SERVICII SILVICE ÎN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE A MUNICIPIULUI TIRGU MURES

Nr._______ din

I.


PARTILE CONTRACTANTE


Între

Ocolul Silvic Tg-Mures, cu sediul in Tg-Mures str. Enescu nr.6 , telefon 0265-250073, 250074, 250039, fax 0265-264447, inmatriculat in Registrul Comertului cu nr.J 40-450-1991, cod fiscal R 159 0120, titular al contului RO88BRDE 270SV03038612700 deschis la BRD Tg-Mures, reprezentat de ing.Herlea Tudor Valeriu in calitate de sef de ocol si ec. Cioba Lucia in calitate de contabil sef, în calitate de prestator

Primaria Municipiul Tirgu Mures, cu sediul in Tirgu Mures, str. Piata Victoriei nr.3, jud. Mures, telefon 0265/268330   , cod fiscal 4322823, cont bancar

RO27TREZ4765069XXX000569 deschis la Trezoreria Tirgu Mures, reprezentata prin primar Dr. Dorin Florea si secretar Maria Cioban, în calitate de proprietar,

au convenit încheierea prezentului contract de prestari servicii avînd urmatoarele clauze:

II.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1. Ocolul Silvic Tîrgu Mures, se obliga sa presteze servicii silvice, în baza Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, O.G. 96/1998 republicata, O.U.G. nr. 139/2005 si a altor reglementari în vigoare, pentru fondul forestier cu suprafata de 848,47 ha, proprietatea municipiului Tîrgu Mures, identificat în teren conform hartii la scara 1/20000 anexata, din amenajamentul întocmit în anul 2007, unitatea de baza U.B. 1 Municipiul Tîrgu Mures, unitatile amenajistice anexate.

III.  TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract are o valabilitate de 4 ani intrînd în vigoare la data de 1.01.2009 si expira la data de 31.12.2012

IV. OBLIGATILE PRESTATORULUI

Art. 3 Prestatorul se obliga sa asigure serviciile silvice prin personalul de specialitate propriu astfel:

 • I)  - Paza pădurilor - Pentru a constata eventualele pagube, Ocolul Silvic va efectua doua inspecții de fond pe an, una primavara si celalta toamna, întocmind un act de control care va fi trimis proprietarului, în termen de 10 zile de la aprobarea lui.

Datele în care se fac inspectiile de fond vor fi anuntate în scris cu cel putin 3 zile înainte de începere. Proprietarul, sau un împuternicit al acestuia, trebuie sa participe la inspectia de fond.

În cazul în care se constata eventuale pagube, proprietarul va fi despagubit conform legislatiei silvice în vigoare.

 • II) - Marcarea si inventarierea arborilor, întocmirea documentelor de evaluare a volumului de masa lemnoasa, autorizarea, controlul, reprimirea parchetelor, inventarierea volumelor, eliberarea documentelor de provenienta si de transport, controlul anual etapa I-a si a Il-a , tinerea evidentelor necesare, asistenta tehnico-inginereasca pentru verificarea, controlul si receptia tuturor lucrarilor silvice facute de terti pe baza de licitatie publica, asistenta financiar contabila, corespondenta, informarea cu privire la orice modificare in domeniul legislatiei silvice, a normelor si instructiunilor ce definesc regimul silvic si nu numai, care atrage dupa sine obligatia partilor la adaptarea clauzelor contractuale în conformitate cu aceste modificari.

 • III) - Sa asigure executarea si altor lucrari silvice prin unitati specializate, pe baza de licitatii publice, pe care le organizeaza, în urmatoarele conditii:

 • a) - Dupa ce a prezentat beneficiarului întreaga documentatie tehnico-economica, care sajustifice necesitatea, oportunitatea, eficienta si graficul trimestrial al lucrarilor. Aceasta documentatie se trimite, pe intreaga durata a contractului, cu cel putin 30 de zile înaintea începerii fiecarui an.

 • b) Dupa ce documentatia a fost însusita de beneficiar.

V. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art. 4 Beneficiarul se obliga:

 • I)     Sa primeasca, sa verifice si sa comunice în scris în termen de maxuimum 30 zile, pozitia sa fata de documentatia primita în conditiile art. 4, aliniatul 2.

 • II)     Sa participe direct sau printr-un reprezentant legal la receptia lucrarilor silvice. Receptia lucrarilor se va face pe baza documentelor prevazute de lege pîna la data de 25 ale flecarei luni, data dupa care serviciile se considera acceptate cantitativ si valoric.

Art. 5 Sa nu taie arbori din padurea în proprietate decît cu autorizarea ocolului silvic.

Art. 6 Sa nu pasuneze animale domestice în padure decit cu aprobarea ocolului silvic.

Art. 7 Sa acorde sprijin prestatorului în depistarea si sanctionarea persoanelor care încalca legislatia silvica, la solicitarea prestatorului.

Art. 8 Sa se constituie parte civila pentru recuperarea pagubelor constatate conform legii.

Art. 9. Sa nu demoleze, deterioreze, schimbe, înlocuiasca constructiile si amenajarile silvice existente din padurea aflata în proprietate.

Art. 10. Sa nu execute constructii si alte amenajari in fondul forestier aflat in proprietate decît cu aprobarile prevazute de legislatia în vigoare.

Art. 11.


Sa nu deterioreze sau sa blocheze drumurile forestiere ce trec prin proprietate.

Art. 12.


Sa anunte orice modificare privind proprietarul, domiciliul sau sediul.

Art. 13. Sa constituie în conformitate cu O.G. 96/1996 un fond de conservare si regenerare a padurilor, purtator de dobînda, aflat la dispozitia si în contul prestatorului din resursele prevazute la art. 63 din legea 26/1996-Codul silvic, precum si un fond extrabugetar pentru constructia si întretinerea drumurilor forestiere conform H.G. nr. 295/2001 art. 3 aliniat nr. 4

Art. 14. Sa asigure, în limita posibilitatilor, forta de munca pentru lucrarile de punere în valoare.

VI. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA

Art. 15. Tarifele, exprimate în valori fara TVA, pentru principalele activitati, pentru anul 2009 sînt:

 • 1) Pentru paza padurii, conform art. 3 aliniatul I , 6,25 lei/luna /ha

 • 2) Pentru punerea în valoare, întocmirea documentelor de evaluare, autorizarea, controlul, reprimirea si tinerea evidentelor:

  • 2.1. - taieri principale si asimilate ....................................1,30 lei/arbore

  • 2.2. - taieri secundare si asimilate.......................................1,45 lei/arbore

  • 2.3. - taieri de igiena..........................................................2,15 lei/arbore

  • 2.4. - executarea pietelor de proba la curatiri......................1,45 lei/ar piata

2.1. - taxa de eliberare documente

de provenienta si de însotire a materialului lemnos....................................3,60 lei/bon de vînzare

sau aviz de însotire si.....................................................................1,80 lei/mc inventariat

 • 3) Tarif pentru inspectii de fond la solicitarea proprietarului..........0,9 lei/ha

 • 4) Taxa pentru utilizarea drumurilor forestiere proprietatea statului.. 5,05 lei/mc

 • 5) Pentru lucrarile silvice mentionate la art. 3 pct. III, valorile lucrarilor sînt cele care vor rezulta în urma adjudecarii lor prin licitatii publice, valori la care se vor adauga cheltuielile cu:

 • - asistenta tehnico-inginereasca............................................24%

 • - asistenta economico-administrativa....................................10%

 • - cheltuieli cu salariile.............................................................29,699%

 • - cheltuieli indirecte.................................................................9% , toate calculate la valoarea manoperei lucrarilor efectuate de catre terti în urma adjudecarii lor prin licitatii publice.

Art. 16. Beneficiarul va achita contravaloarea lucrarilor silvice, pe baza facturilor emise cu 30 de zile anterior scadentei, trimestrial, în data de 15.02, 15.05, 15.08 si 15.11, pentru trimestrele I, II, III si IV.

Art. 17. Beneficiarul va achita contravaloarea celorlalte servicii silvice (art. 3, pct.III) în termen de 30 de zile de la data emiterii facturilor.

 • VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

  Art. 18.


Orice modificare a clauzelor contractuale se poate face doar cu acordul partilor.

Art.19. Orice incalcare a clauzelor contractuale atrage dupa sine raspunderea partilor conform prevederilor Codului Comercial, Codului Civil si a legislatiei silvice in vigoare.

Art.20. Pentru neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator o obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza una alteia urmatoarele penalitati:

 • a.   Prestatorul 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere a executării prestațiilor, penalitati calculate la valoarea lucrarilor neexecutate.

 • b.  Beneficiarul 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere a platii lucrarilor silvice de orice natura, penalitati calculate la valoarea facurilor neachitate.

 • c. Calculele penalitatilor nu pot depasi cuantumul valoric a 60 de zile.

VIII. LITIGII

Art.21.       Eventualele litigii in legatura cu respectarea clauzelor prezentului contract, care

nu pot fi solutionate pe cale amiabila, se solutioneaza de instantele de judecata competente.

IX. FORTA MAJORA

Art.22.       Forta majora exonereaza de obligatii partea care o invoca in cazul in care, in

termen de 5 zile, aceasta este adusa la cunostinta celeilalte parti.

Forta majora este dovedita cu acte prin organele abilitate de lege.

X. ALTE CLAUZE

Art.23.       Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul partilor.

Art.24.       Pîna în data de 31 octombrie 2009 se va intocmi un act aditional sau contract care

va cuprinde toate modificarile tarifare si costurile pentru întreaga gama de lucrari silvice mentionate la art. 3, lucrari care urmeaza a fi executate în cursul anului urmator.

Art.25. Contractul se poate rezilia astfel:

 • a.  In cazul infiintarii de structuri proprii sau asigurarii serviciilor silvice cu alta structura silvica, cu un preaviz de 60 de zile.

 • b. In cazul instrainarii proprietatii sau la cererea unei parti, cu un preaviz de 60 de zile.

 • c. In cazul depasirii termenelor prevazute la art.20 pct. c.

Art.26.        In situatia rezilierii contractului, predarea - primirea suprafetei se va face pe baza

unei inspectii de fond, cu respectarea prevederilor legale.

Art.27. Orice modificare in domeniul legislatiei silvice, a normelor si instructiunilor ce definesc regimul silvic si nu numai, atrage dupa sine obligatia partilor la adaptarea clauzelor contractuale in conformitate cu aceste modificari.

Art.28 Prezentul contract s-a incheiat azi_____________in 4 exemplare, cite unul pentru:

proprietar, Directia Silvica Tg-Mures, Ocolul Silvic Tg-Mures si Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare Brasov.

PROPRIETAR Municipiul Tîrgu Mures

Primar,

Dr. Dorin Florea


Director economic,

Ec. Kiss Imola


PRESTATOR

Ocolul Silvic Tîrgu Mures

Sef Ocol Silvic,

Îng. Tudor Valeriu Herlea

Contabil Sef,

Ec. Cioba Lucia


Director ASPZV

Ing. Muresan Gheorghe

Sef serv AGSV

Ing. Melca Lucian

Viza juridica,