Hotărârea nr. 111/2009

HCL 111 Privind aprobarea scoaterii din funciiune in vederea casarii ¦i valorificarii mijloacelor fixe devenite disponibile prin dezafectarea centralei termice Grand.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 111

Din 26 martie 2009

privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casarii si valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile prin dezafectarea centralei termice Grand

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru

Având în vedere prevederile :

- Contractului de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006;

  • -  Legii nr. 15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale - art. 17, 21 - 23;

  • -  Ordonantei Guvernului nr. 112/31 august 2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrative;

  • -  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

  • -   Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, art. 36, alin. (2), pct. a, c si d, alin. (6), lit. „a”, pct. 14;

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului nr. ________ din

______________ 2009 prin Administratia Domeniului Public - Biroul energetic, cât si avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba scoaterea din functiune a mijlocelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1 la referatul nr. 1341/09.02.2009, care face parte integranta din prezenta hotarâre, cu o valoare de inventar de 5.969 lei, din care amortizata la data de 31.12.2008 - 4.648,13 lei, aflate în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures si în gestiunea S.C. Energomur S.A., în vederea valorificarii acestora.

Art. 2. Se aproba casarea si valorificarea, în conditiile legii, a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 2 la referatul nr. 1341/09.02.2009, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, dupa deducerea cheltuielilor aferente cu casarea (respectiv demontarea, dezmembrarea, transportul, etc.) se fac venit la bugetul local.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administrarea Domeniului Public si Conducerea S.C. Energomur S.A..

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Anexa nr. 1 la referatul nr. 1341/09.02.2009

SC. ENERGOMUR S.A..

COMPARTIMENTUL GESTIONARE ACTIVE VIZAT DIRECTOR TEHNIC ing. Bota Zoltan

L I S T A

mijloacelor fixe amortizate integral si parțial propuse a fi scoase din funcțiune domeniul privat al CONSILIULUI LOCAL

Nr crt.

Denumirea mijlocului fix

Cod clasificare

Numar inventar

Anul punerii in funct.

Sectia/ gestiunea

Valoare de inventar

Valoare amortizata 31/12/08

Locul unde se afla

1

Constructii la cladiri

1.6.5.

212063

1983

C35

534.00

176.76

CT.Grand

2

Instalatii electrice

1.7.2.1.

22718

1983

C35

3,030.00

2,689.92

CT.Grand

3

Instalatii gaz interioare

1.9.3.

22719

1983

C35

520.00

411.81

CT.Grand

4

Cazan PAG 25

2.1.16.1.

3921

1985

C35

511.00

253.32

CT.Grand

5

Cazan PAG 25

2.1.16.1.

3922

1985

C35

511.00

253.32

CT.Grand

6

Electropompa Cerna 65

2.1.17.1.1.1.

342866

1985

C35

182.00

182.00

CT.Grand

7

Electropompa Cerna 65

2.1.17.1.1.1.

342867

1985

C35

182.00

182.00

CT.Grand

8

Pompa Cerna 150

2.1.17.1.1.1.

342688

1984

C35

35.00

35.00

CT.Grand

9

Boiler

2.1.6.1.1.a.

342938

1985

C35

44.00

44.00

CT.Grand

10

Pompa AN 65

2.1.17.1.1.1.

343170

1987

C35

21.00

21.00

CT.Grand

11

Pompa

2.1.17.1.1.1.

30162/E

1996

C35

4.00

4.00

CT.Grand

12

Vas expansiune

2.1.17.4.a.

30310

1997

C35

358.00

358.00

CT.Grand

13

Pompa CR

2.1.17.1.1.1.

24238

1988

C35

37.00

37.00

CT.Grand

TOTAL

5,969

4,648.13

SEF COMPARTIMENT G.A.,

sing. Racz Marioara

Anexa nr. 2 la referatul nr. 1341/09.02.2009 SC. ENERGOMUR S.A..

COMPARTIMENTUL GESTIONARE ACTIVE                                                 VIZAT

DIRECTOR TEHNIC ing. Bota Zoltan

L I S T A

mijloacelor fixe amortizate integral si parțial propuse a fi scoase din funcțiune domeniul privat al CONSILIULUI LOCAL

Nr crt.

Denumirea mijlocului fix

Cod clasificare

Numar inventar

Anul punerii in funct.

Sectia/ gestiunea

Valoare de inventar

Valoare amortizata 31/12/08

Cantitatea si tipul deseului

1

Construcții la cladiri

1.6.5.

212063

1983

C35

534.00

176.76

CT.Grand

deseu irecuperabil

2

Instalații electrice

1.7.2.1.

22718

1983

C35

3,030.00

2,689.92

CT.Grand

deseu irecuperabil

3

Instalatii gaz interioare teava Dn 57 - 3 ml

1.9.3.

22719

1983

C35

520.00

411.81

CT.Grand

deseu de fier - 18 kg.

4

Cazan PAG 25 capacitate 1 Gcal/h

2.1.16.1.

3921

1985

C35

511.00

253.32

CT.Grand

deseu de fier - 3.960 kg.

5

Cazan PAG 25 capacitate 1 Gcal/h

2.1.16.1.

3922

1985

C35

511.00

253.32

CT.Grand

deseu de fier - 3.960 kg.

6

Electropompa Cerna 65

Cerna 65

2.1.17.1.1.1.

342866

1985

C35

182.00

182.00

CT.Grand deseu fonta - 18 kg.

7

Electropompa Cerna 65

Cerna 65

2.1.17.1.1.1.

342867

1985

C35

182.00

182.00

CT.Grand deseu fonta - 18 kg.

8

Pompa Cerna 150

Cerna 150

2.1.17.1.1.1.

342688

1984

C35

35.00

35.00

CT.Grand deseu fonta - 22 kg.

9

Boiler capacitate 2000 l

2.1.6.1.1.a.

342938

1985

C35

44.00

44.00

CT.Grand

deseu de fier - 320 kg.

10

Pompa AN 65

AN 65

2.1.17.1.1.1.

343170

1987

C35

21.00

21.00

CT.Grand deseu fonta - 18 kg.

11

Pompa Cerna 150

2.1.17.1.1.1.

30162/E

1996

C35

4.00

4.00

CT.Grand deseu fonta - 22 kg.

12

Vas expansiune Varem - 500 l

2.1.17.4.a.

30310

1997

C35

358.00

358.00

CT.Grand

deseu de fier - 100 kg.

13

Pompa CR

Cris 65

2.1.17.1.1.1.

24238

1988

C35

37.00

37.00

CT.Grand deseu fonta - 18 kg.

TOTAL

5,969

4,648.13

SEF COMPARTIMENT G.A., sing. Racz Marioara