Hotărârea nr. 110/2009

HCL 110 Privind completarea unor poziiii din Hotarirea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea ¦i completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tirgu Mure¦, aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 213/1999.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 110

Din 26 martie 2009

privind completarea unor poziții din Hotărârea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea si completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mures, aprobat prin Hotarârea Consiliului local nr. 213/1999

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 120 din 18.03.2009 a Secretarului municipiului Tîrgu Mures, privind completarea unor pozitii din Hotarârea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea si completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mures, aprobat prin Hotarârea Consiliului local nr. 213/1999,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit “c”, alin. (4), lit. “c”, alin. (5), lit. „a”, art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se completeaza Pozitia 4008 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 125/31.05.2001 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Tîrgu Mures aprobat prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 213/1999 în sensul completarii corespunzatoare a rubricilor din inventar la pozitia de mai sus, cu urmatoarele date:

„Imobilul constând din Gradinita cu program prelungit nr. 12 si Cresa nr. 1, situat în Tîrgu Mures, str. Hunedoara, nr. 29, având o suprafata construita de 959,16 mp, cu terenul aferent de 4036 mp, construite în 1970, cu numar de inventar 15990600, proprietatea Municipiului Tîrgu Mures, în conditiile legii, identificat în C.F. 1012 Mureseni, nr. top 545/1/1/8/1/2/3/1/1.”

Art. 2. Se completeaza Hotarârea Consiliului local municipal nr. 125/31.05.2001 cu o noua pozitie 4271, rubricile din inventar la pozitia nou creata urmând a se completa cu urmatoarele date:

  • - la rubrica „„Denumirea bunului ”: „Cladire cu teren aferent - Palatul Apollo”;

  • - la rubrica „Elemente de identificare”: „Tîrgu Mures, Piata Trandafirilor, nr. 5corp 1 (cladire S+P+3E, foste corpuri A si B), corp 2 (cladire P fost corp C construita cu zidarie de caramida acoperita cu tigla), corp 3 (cladire P fost corp D construita cu zidarie si caramida)”.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Administratia domeniului public, Directia Economica si Directia juridica, contencios administrativ si administratie publica locala.

Presedinte de sedinta

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban