Hotărârea nr. 11/2009

HCL 11 Privind aprobarea bugetului de venituri ¦i cheltuieli pentru anul 2009 a S.C. ENERGOMUR S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 11 din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 a S.C. ENERGOMUR S.A.

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Direcției Economice nr.___________din

______________ 2009 precum si Hotărârea nr. 1/2009 a Consiliului de Administrație a S.C. Energomur S.A. privind avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Energomur S.A. pentru anul 2009.

Având în vedere prevederile din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata;

În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (2), lit.„a”, alin. (3), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art.115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Energomur S.A. pe anul 2009, conform anexelor nr 1-3, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si conducerea S.C. ENERGOMUR S.A.

Președinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria