Hotărârea nr. 109/2009

HCL 109 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local nr. 190 din 13 noiembrie 2008 referitoare la susiinerea proiectului "Dezvoltarea ¦i cre¦terea eficieniei serviciilor publice electronice in Municipiul Tirgu Mure¦".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 109

din 26 martie 2009

privind modificarea Hotarârii Consiliului local nr. 190 din 13 noiembrie 2008 referitoare la sustinerea proiectului „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice în Municipiul Tîrgu Mures ”

Consiliul Local -Municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 83 din 18.03.2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte de Finanțare Internaționala si Resurse Umane privind sustinerea cererii de finanțare pentru „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice în Municipiul Tîrgu -Mures ”, de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures,

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” si „c”, alin. (4), lit. „d” si „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea art. 1 din Hotarârea Consiliului Local Municipal nr. 190 din 13 noiembrie 2008, acesta urmând a avea urmatorul cuprins:

„Se aproba aplicarea de catre Municipiul Tîrgu Mures la proiectul „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice în Municipiul Tîrgu Mures ” în valoare totala de 9.597.005 lei, în vederea contractarii unei finantarii nerambursabile acordate prin Programul OperationalSectorial Cresterea CompetitivitatiiEconomice”2007-2013.”

Art. 2. Se aproba modificarea art. 2 din Hotarârea Consiliului Local Municipal nr. 190 din 13 noiembrie 2008, acesta urmând a avea urmatorul cuprins:

„Se aproba contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de minim 191.940 lei, reprezentând minim 2%, precum si a cheltuielilor neeligibile în procent de 100%”.

Art. 3. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala si Resurse Umane.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban