Hotărârea nr. 108/2009

HCL 108 Privind susiinerea implementarii proiectului interregional "My Generation - Strategii eficiente in promovarea poteniialului pozitiv al tinerei generaiii - program Urbact II" de catre Consiliul Local Municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 108

din 26 martie 2009

privind susținerea implementării proiectului interregional “My Generation - Strategii eficiente în promovarea potențialului pozitiv al tinerei generații - program Urbact II” de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures

Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 76 din 12.03.2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internaționala si Resurse Umane privind susținerea implementarii proiectului interregional “My Generation - Strategii eficiente în promovarea potentialului pozitiv al tinerei generatii - program Urbact II” de catre Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures.

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba sustinerea implementarii de catre Municipiul Tîrgu Mures a proiectului „My Generation - Strategii eficiente în promovarea potentialului pozitiv al tinerei generatii -program operational Urbact II” în valoare totala de 45.000 Euro.

Art. 2. Se aproba contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de minim 3150 Euro, reprezentând 7%.

Art. 3. Se aproba cofinantarea pentru toate categoriile de costuri din cadrul bugetului proiectului, conform Anexei nr. 1, inclusiv cheltuielile conexe si a resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului, în conditiile rambursarii-decontarii ulterioare a cheltuielilor de catre secretariatul Urbact II al Comisiei Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Art. 4. Se aproba implementarea proiectului de catre Grupul Local de Lucru, având structura si modul de functionare conform Anexei nr. 2.

Art. 5. Cu aducerea spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica, Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala si Resurse Umane.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban