Hotărârea nr. 107/2009

HCL 107 Privind modificarea art. 1 din Hotarirea Consiliului local municipal nr. 29 din 31 iulie 2008, referitoare la vinzarea spaiiului situat in str. Viitorului nr. 5 - 7, pentru medicii titulari ai cabinetelor medicale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 107 din 26 martie 2009

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 29 din 31 iulie 2008, referitoare la vânzarea spațiului situat in str. Viitorului nr. 5 - 7, pentru medicii titulari ai cabinetelor medicale

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 778B din 17.03.2009, pentru modificarea art. 1 din Hotarârea Consiliului local nr. 29 din 31 iulie 2008, privind vânzarea spatiului situat în str. Viitorului, nr. 5 - 7, pentru medicii titulari ai cabinetelor medicale, elaborata de Biroul locativ si administrare patrimoniu scoli si având avizul comisiei instituita prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 54/2004, reactualizata prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 23/31.07.2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. “a” si “b”, art. 45, alin. (3), precum si a art. 115, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba modificarea art. 1 al Hotarârii Consiliului local nr. 29 din 31 iulie 2008 privind vânzarea spatiului situat in str. Viitorului, nr. 5 - 7, pentru medicii titulari ai cabinetelor medicale de la aceeasi adresa, acesta urmând a avea urmatorul continut:

“Se aproba vânzarea spatiului în suprafața de 7,42 mp si 1/8 parte asupra partilor comune (35,35 mp) având cota de participare de 6,52/108 metru patrat fata de întreg dispensarul, cat re medicii titulari ai cabinetelor medicale situate la aceeasi adresa”.

Restul dispozitiilor prevazute în Hotarârea Consiliului local municipal nr. 29/31 iulie 2008, ramân nemodificate.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia activitati social-culturale si patrimoniale -Biroul Locativ.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban