Hotărârea nr. 106/2009

HCL 106 Privind aprobarea cererii d-nei Florea Alexandrina, in vederea acordarii subveniiei prevazute de OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naiional privind sprijinirea construirii de locuinia proprietate personala.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 106 Din 26 martie 2009

privind aprobarea cererii d-nei Florea Alexandrina, în vederea acordării subvenției prevăzute de OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuință proprietate personală

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 7517B/2009 prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale privind aprobarea cererii d-nei Florea Alexandrina, în vederea acordării subvenției prevăzute de O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuință proprietate personală, elaborată de Compartimentul locativ,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și (2), lit. „c” și „d”, alin. (5), lit. „a”, „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă cererea d-nei Florea Alexandrina, domiciliată în Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 116 și pe cale de consecință se acordă subvenția de 15.000 euro prevăzută de O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuință proprietate personală.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș, prin Comisia numită prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 27/31.07.2008.

Președinte de ședință ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban