Hotărârea nr. 105/2009

HCL 105 Privind metodologia acordarii finaniarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tirgu Mure¦ pentru programe/proiecte culturale.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 105

din 26 martie 2009

privind metodologia acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pentru programe/proiecte culturale

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive a Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret nr.21.058/02.02.2009 privind metodologia acordarii finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pentru programe/proiecte culturale,

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale si a Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea OG nr. 2/2008.

În temeiul art. 36, aliniatul (6), litera „a/4”, art. 45, aliniatul (1) si art. 115, aliniatul (1), litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala. republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba metodologia acordarii finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pentru programe/proiecte culturale, prezentata în anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba Contractul tip de acordare de finantare nerambursabila, prezentat în anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3. Se aproba numirea Comisiei de selectie a ofertelor culturale precum si a Comisiei de solutionare a contestatiilor prin Dispozitie a Primarului, cu avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, de învatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala sportive si de agrement si integrare europeana a Consiliului Local Municipal, continutul respectivelor Dispozitii urmând a fi aduse la cunostinta terteor persoane doar dupa încheierea selectiei de oferte, respective a contestatiilor.

Art. 4. Se aproba ca termenul limita de depunere a solicitarilor de finantare data de 18 mai 2009.

Art. 5. Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga HCL nr.70/2008.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale .

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban


MUNICIPIUL TÎRGU-MURESROMÂNIA - 560540 Tîrgu-Mures, Piata Victoriei nr. 3

?el: 00-40-265-268.3304 Fax: 00-40-265-267.7724 e-mail: ong@tirgumures.ro

Serviciul Activitati Culturale, Sportive si Tineret

ANEXA 1

GHID DE FINANTARE

pentru proiecte/programe culturale

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A PROIECTELOR ESTE : 18 mai 2009

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Scop si definitii

 • 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Tîrgu-Mures pentru programe/proiecte culturale de interes local.

 • 2. In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

 • a) autoritate finantatoare -Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mures;

 • b) finantare nerambursabila - alocare de fonduri, prevazute distinct în bugetele autoritatilor finantatoare, pentru acoperirea partiala a cheltuielilor necesare producerii si/sau exploatarii de bunuri culturale;

 • c) bun cultural - materializarea unei actiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmareste, în functie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivelul Municipiului Tîrgu-Mures, judetean, euroregional, nasional, sau de reprezentare internationala ;

 • d) actiune culturala - prezentarea publica a rezultatului unei activitati având caracter irepetabil în timp, în urma careia rezulta un bun cultural de tip eveniment;

 • e) proiect cultural - suma activitatilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, dupa caz, ansamblul de actiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioada de timp determinata, care nu excedeaza, de regula, durata unui exercitiu financiar în urma caruia rezulta un bun cultural;

 • f) ) program cultural - ansamblul de proiecte culturale sau, dupa caz, ansamblul de proiecte si actiuni culturale, subsumat unei teme/conceptii, realizat pe durata unui exercitiu financiar, în urma caruia rezulta unul sau mai multe bunuri culturale;;

 • g) oferta culturala - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborata de solicitant sub forma unui program, proiect sau a unei actiuni culturale;

 • h) solicitant - persoana fizica sau persoana juridica de drept public sau privat, româna sau straina, autorizata, respectiv înfiintata în conditiile legii române sau straine, dupa caz, care depune o oferta culturala;

 • i) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila în urma aplicarii procedurilor prevazute de prezentul regulament (în conformitate cu prevederile OG. Nr.2/2008 aprobata cu modificari de L.199/2008), devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;

 • j) nevoie culturala de urgenta - cerinta de produse sau servicii culturale, exprimata explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a carei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunitati."

 • k) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana juridica;

 • l)  cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila.

 • m) contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre Consiliul Local al Municipiului Tirgu-Mures, in calitate de autoritate finantatoare si beneficiar;

 • g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de catre Consiliul Local al Municipiului Tirgu-Mures;

 • 3. Prezentul regulament stabileste procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila .

4 . Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public initiate si organizate de solicitant.

Domeniu de aplicare

 • 6. Prevederile prezentului regulament se aplica pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pentru domeniul cultural de la bugetul local al municipiului Tirgu-Mures.

 • 7. Prezentul regulament nu se aplica fondurilor speciale de interventie in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

 • 8. Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.

 • 9. Potrivit dispozitiilor prezentului regulament, nu se acorda finantari nerambursabile pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

 • 10. Domeniile pentru care se aplica prezentul regulament sunt::

Programe/proiecte culturale :

 • > festivaluri organizate pe teritoriul municipiului

 • > variate expozitii (inclusiv vernisaje) - pictura, sculptura, foto, etc organizate pe teritoriul municipiului

 • > aniversari/comemorari organizate pe teritoriul municipiului

 • > recitaluri organizate pe teritoriul municipiului

 • > concursuri pe teme artistice organizate pe teritoriul municipiului

 • > tabere de creatie organizate pe teritoriul municipiului

 • > congrese, simpozioane, etc desfasurate în municipiu

 • > participari la festivaluri, expozitii, congrese, concursuri nationale si internationale de amploare.

Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila

 • 11. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt::

 • a) libera concurenta - asigurarea conditiilor pentru ca oricare solicitant sa aiba dreptul de a deveni beneficiar;

 • b) transparenta - punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de finantare nerambursabila a ofertelor culturale;

 • c) diversitatea culturala si pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitantilor reprezentanti ai diferitelor comunitati sau domenii culturale, precum si promovarea diversitatii bunurilor culturale, a abordarilor multidisciplinare;

 • d) neretroactivitatea - excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja începuta sau finalizata la data încheierii contractului de finantare;

 • e) sustinerea debutului - încurajarea initiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat recent autorizate, respectiv înfiintate, pentru a desfasura activitati culturale.

 • 12. Criteriile de selectie si criteriile pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, vor fi aplicate in mod nediscriminatoriu, astfel incat orice solicitant sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • 13. Aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an;

14. Acordarea finanțărilor nerambursabile este conditionata de existenta contribuției proprii din partea beneficiarului de 50% din valoarea totala a proiectului.

 • 15. Finantarea se acorda pentru acoperirea partiala a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între parti.

 • 16. Beneficiarii vor identifica posibilitatile de atragere a altor surse de finantare, încheind contracte în conditiile legii.

 • 17. Pentru acelasi program/proiect, un beneficiar nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila de la aceasi autoritate finantatoare.

 • 18. Producerea si/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinantata, în conditiile OG 2/2008, aprobata cu modificari si completari de L 199/2008, de mai multe autoritati finantatoare.

Prevederi bugetare

 • 19. Programele si proiectele culturale de interes public vor fi selectionate pentru finantare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul local al municipiului Tirgu-Mures, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local. Suma aprobata pentru anul 2009 pentru Concurs de proiecte culturale este de 300.000 lei.

Informarea publica si transparenta decizionalâ

 • 20. Procedurile de planificare si executare a plafoanelor de cheltuieli privind finantarile nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de selectionare si ai comisiei de contestatii , procedurile de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabila semnate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara privind finantarile nerambursabile, constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

 • 1. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila se face pe baza selecției de oferte culturale, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la primul capitol.

 • 2. Sesiunea de selectie de oferte culturale se desfasoara în urmatoarele etape:

 • a) publicarea anuntului privind sesiunea de selectie;

 • b) verificarea îndeplinirii conditiilor de participare la selectie;

 • c) selectia ofertelor culturale;

 • d) comunicarea publica a rezultatului selectiei;

 • e) solutionarea contestatiilor.

 • 3. Pentru a putea participa la selectie, solicitantul trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiții:

 • a) este persoana fizica autorizata, respectiv persoana juridica înfiintata în conformitate cu prevederile legale;

 • b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

 • c) a respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare.

 • 4. Documentatia de solicitare a finantârii se va depune in doua exemplare(original si copie) la registratura Municipiului Targu-Mures - Piata Victoriei nr.3

 • 5. Formularele de solicitare a finantarii nerambursabile, precum si documentatia vor fi completate prin dactilografiere.

 • 6. Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.

7. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.

 • 8. În vederea organizarii competitiei de selectionare, pentru a primi finantare, documentatiile prevazute la pct. 9 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de catre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.

 • 9. Documentatia solicitantilor va contine actele prevazute mai jos:

 • a) formularul de solicitare a finantârii conform anexei 1;

 • b) bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 2;

 • c) descrierea detaliata a proiectului (inclusiv graficul de derulare al activitatilor).

 • d) bugetul detaliat

 • e) documentatia privind fundamentarea tuturor categoriilor de cheltuieli prevazute.

 • f) dovada existentei surselor de finantare proprii sau oferite de terti:

 • - scrisori de intentie din partea tertilor;

 • - contracte de sponsorizare;

 • - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti;

 • - declaratie pe proprie raspundere, autentificata la notariat, privind existenta contributiei proprii, etc.

 • g) dovada personalitatii juridice sau Autorizatia de persoana fizica în baza L.300/2004 cu modificarile si completarile ulterioare (în cazul persoanelor fizice autorizate)

 • h) actul constitutiv, statutul si certificatul de inregistrare fiscala, si actele aditionale, dupa caz (persoane juridice).

 • i) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administratia finantelor publice a municipiului Tîrgu-Mures; in cazul in care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situatiile aferente exercitiului financiar anterior.

 • j) balanta contabila de verificare pentru luna anterioara depunerii solicitarii persoane juridice.

 • k) ultimul extras de cont bancar;

 • l) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizații guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul;

 • m) CV-ul coordonatorului de proiect

 • n) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre stat ( Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice/fizice autorizate eliberat de catre Administratia Finantelor Publice Tîrgu-Mures în luna în care se depune solicitarea pentru obtinerea finantarii).

 • o) certificat fiscal din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii catre bugetul local (Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice/fizice autorizate eliberat de Municipiul Tîrgu-Mures în luna în care se depune solicitarea pentru obtinerea finantarii)

 • p) declaratia de impartilitate, conform anexei 3

 • q) declaratia conform anexei 4

 • r) declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu a beneficiat decât de o singura finantare de la Municipiul Tîrgu-Mures pentru aceeasi activitate

 • s) copie legalizata dupa actul de identitate (în cazul persoanelor fizice autorizate).

 • t) alte documente considerate relevante de catre aplicant.

10 . Documentatia se depune in plic inchis, in ordinea prezentata la punctul 9, fiecare pagina va fi

numerotata, semnata si stampilata de catre solicitant,însotite de un opis (cuprins) .

CAPITOLUL III - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

 • 1. Toate solicitarile primite vor fi examinate. Dintre acestea, vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care întrunesc urmatoarele criterii de selecționare:

 • a) programele/ proiectele sunt de interes public local;

 • b) programele/proiectele sunt din domeniul cultural;

 • c) documentatia care insoteste cererea contine toate elementele prevazute la punctele 9 ;

 • d) justificarea programului /proiectului in raport cu necesitatile, prioritatile si strategia Consilului Local Municipal

e )este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin:

 • - experienta în domeniul administrarii altor programe/ proiecte culturale;

 • -   caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor ;

 • -   capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului / proiectului la nivelul propus;

 • - experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz.

 • 2. Nu sunt selectionati solicitantii aflati in una din urmatoarele situatii :

 • a) documentatia prezentata este incompleta si nu respecta prevederile pct. 9 din capitolul II;

 • b) au conturile bancare blocate;

 • c) solicitantii nu au respectat un contract de finantare anterior (in acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finantare pe o perioada de 2 ani de zile) ;

 • d) solicitantii au prezentat declaratii inexacte la o participare anterioara.

 • e) solicitantii nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul stat, bugetul local, precum si bugetul asigurarilor sociale de stat.

 • f) solicitantii care nu fac dovada contribuției proprii de 50% din valoarea totala a proiectului.

 • g) solicitarile nu respecta principiul neretroactivitatii (excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja începuta sau finalizata la data încheierii contractului de finantare, implicit la data solicitarii finantarii nerambursabile);

 • 3. Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării.

 • 4. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la cap.V, pct.3;

CAPITOLUL IV - Organizarea si funcționarea comisiilor de selecționare

 • 1. Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de catre comisia de selectionare stabilita.

 • 2. Componenta nominala a comisiei va fi adusa la cunostinta publica numai dupa încheierea sesiunii de selectie.

 • 3. Sedintele fiecarei comisii sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

 • 4. Presedintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Serviciului Activitati culturale, sportive si tineret, prin hotararea Consiliului Local. Secretarul nu are drept de vot.

 • 5. Fiecare membru al comisiei va semna o declaratie de impartialitate, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 8

 • 6. Comisiile hotarasc prin votul majoritatii membrilor.

CAPITOLUL V - Procedura evaluarii si a selectionarii proiectelor

 • 1. Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate de urgenta, pe masura inregistrarii, secretariatului comisiei de evaluare si selectionare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentatiile înregistrate dupa termenul limita corespunzator sesiunii de finantare. Acestea vor fi returnate solicitantului nedeschise.

 • 2. Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii comisiei de evaluare si selectionare în termenul stabilit prin anuntul de participare si va fi notata potrivit criteriilor de evaluare.

 • 3. Toate cererile selectionate în urma trierii sunt supuse evaluarii pe baza urmatoarei grile de evaluare:

  4. Algoritmul de calcul aplicat este urmatorul :


  • > punctaj între 40-45

  • > punctaj între 46-50

  • > punctaj între 51-55


  • - 10% din suma eligibila

  • - 20 % din suma eligibila

  • - 30 % din suma eligibila


  criteriu

  pondere (%)

  - capacitate de realizare

  20

  - consistenta tehnica

  15

  - participarea partilor

  15

  - soliditate financiara

  15

  - rezultate asteptate

  10

  - durabilitatea programului sau proiectului cultural

  25

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  5.


  • - 40 % din suma eligibila

  • - 50 % din suma eligibila

  • - 60 % din suma eligibila

  • - 70 % din suma eligibila

  • - 80 % din suma eligibila

  • - 90 % din suma eligibila

  • - 100 % din suma eligibila


punctaj între 56-60

punctaj între 61-65

punctaj între 66-70

punctaj între 71-75

punctaj între 76-80

punctaj între 81-85

punctaj între 86-100

proiectele care întrunesc un punctaj mai mic de 40 de puncte sunt respinse

Comisia de evaluare si selecționare înainteaza procesul verbal de stabilire a proiectelor castigatoare a procedurii de selecție Serviciului Activitati culturale, sportive si tineret din cadrul consiliului local în vederea întocmirii proiectului de hotarâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.

 • 6. Rezultatele selectiei se publica si pe site-ul Municipiului Tirgu-Mures.

 • 7. Solicitantii au dreptul sa formuleze contestatii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea si desfasurarea selectiei si sa le depuna la sediul autoritatii finantatoare în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aducerii la cunostinta acestora a rezultatului selectiei. Contestatiile se depun la registratura Municipiului Tîrgu-Mures.

 • 8. Contestatiile se solutioneaza în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului pentru depunerea contestatiilor.

 • 9. În vederea solutionarii contestatiilor depuse de candidati, la nivelul autoritatii se înfiinteaza comisii de solutionare a contestatiilor.

În componenta comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot fi numiti membrii care au facut parte din comisiile de selectie.

CAPITOLUL VI - Încheierea contractului de finanțare

 • 1. Finantarile nerambursabile se acorda pe baza de contracte încheiate cu beneficiarii, în conditiile legii.

 • 2. Contractul se încheie între Municipiul Tîrgu-Mures si solicitantul selectionat, in termen de maxim 60 de zile de la data comunicarii rezultatului sesiunii de selectie a ofertelor in presa locala si pe site-ul Municipiului Tîrgu-Mures.

 • 3. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finantârii, prevazut în anexa 1, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului întocmit conform anexei 2.

CAPITOLUL VII - Procedura privind derularea contractului de finanțare

 • 1. Cheltuielile eligibile vor putea fi finantate in baza unui contract de finantare nerambursabila numai in masura in care sunt justificate si oportune si au fost contractate in perioada executarii contractului.

 • 2. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt cuprinse in anexa nr.5 la prezentul regulament

 • 3. Finantarile nerambursabile se acorda în transe, prin virament bancar, din bugetul autoritatii finantatoare în contul beneficiarului, pe baza de factura emisa de acesta pentru fiecare transa.

Cuantumul si esalonarea transelor se fac în baza unui grafic de finantare, în functie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice si/sau durata si evolutia în timp a activitatilor cuprinse în oferta culturala evaluata, si se prevad în contractul de finantare.

Prima transa se acorda la semnarea contractului de finantare, în baza unei solicitari scrise. Urmatoarele transe se acorda în baza documentelor justificative privind transa anterioara, prezentate de beneficiarul finantarii nerambursabile.

Ultima transa nu poate fi mai mica de 15% din totalul finantarii.

Justificarea unei transe acordate în baza unui contract de finantare nerambursabila se accepta numai în masura în care cheltuielile sunt eligibile si au fost efectuate în perioada executarii contractului.

Decontarea cheltuielilor se face cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finantarii nerambursabile cu terte persoane si a prevederilor dreptului comun în materie.

 • 4. Finantarea pentru o transa aferenta unei etape urmatoare a programului sau proiectului se acorda numai dupa justificarea utilizarii transei anterioare prin depunerea raportelor intermediare si a documentelor justificative.

 • 5.  În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea actiunii, proiectului sau programului cultural, beneficiarul este obligat sa depuna la sediul autoritatii finantatoare documentele justificative pentru ultima transa si raportul final de activitate.

 • 6. Nerespectarea de catre beneficiari a obligatiilor asumate prin contractele de acordare a finantarilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea partiala sau integrala a sumelor primite, la care se adauga dobânda legala calculata la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în conditiile legii.

 • 7. În urma verificarii documentelor justificative pentru fiecare transa si a raportului final de activitate, autoritatea finantatoare are obligatia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile..

 • 8.  Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finantarilor nerambursabile este supus controlului autoritatii finantatoare, precum si celor cu atributii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

 • 9.  Atunci când, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achizitie este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, modificata si completata ulterior prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 94/2007,cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII: Procedura de raportare si control

 • 1. Pe parcursul derularii contractului, solicitantii care au primit finantare au obligatia sa prezinte urmatoarele raportari:

 • -  raportari intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricarei transe intermediare, în vederea justificarii transei anterioare

 • - raportare finala: depusa în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea activitatii si va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizand atat finantarea proprie cat si contributia Municipiului Tîrgu-Mures.

Raportarile vor fi întocmite în conformitate cu anexa 4 la regulament, vor fi depuse la registratura Municipiului împreuna cu adresa de inaintare întocmita conform anexei 7 la regulament si vor fi însotite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

 • 2. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale in termenul stabilit prin contract nu vor obtine decontarea transei finale si vor urma procedurile specifice.

 • 3. Comisia de Selectie va stabili duratele contractelor de finantare astfel încât sa asigure derularea procedeului de finantare a contractului si de decontare a ultimei transe in anul calendaristic in care s-a acordat finantarea.

 • 4. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmatoarele documente justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfasurarii actiunii.

 • 5. Autoritatea finanțatoare isi rezerva dreptul de a face verificîri, atât în perioada derulării contractului de finantare nerambursabila, cât si ulterior validarii raportului final..

 • 6. Contractele de finantare nerambursabila vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantata din fondurile publice.

 • 7. Regimul de gestionare a sumelor finantate si controlul financiar se realizeaza în conditiile

legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de catre compartimentele de specialitate/auditori independenti/comisii de evaluare. Dosarul complet continând raportul final al proiectului trebuie pastrat timp de cinci ani in arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.________

___________________________CAPITOLUL IX: Sancțiuni___________________________

 • 1. Contractele de finantare pot fi reziliate de plin drept, fara a fi necesara interventia instantei de judecata, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prin care partii în culpa i s-a adus la cunostinta ca nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicata în termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligatii contractuale.

 • 2. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantârii este obligat in termen de 15 zile sa returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finantarii altor programe si proiecte de interes public.

 • 3. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finantârii datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere, conform legislatiei privind colectarea creantelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

 • 4. Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea transei finale

precum si la interzicerea participarii pentru obtinerea finantarii pe viitor (pentru urmatorii 2 ani)._____________________________________________________________________________________________________________

CAPITOLUL X: Dispoziții finale

 • 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea determinate de aplicarea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta se fac sub forma de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii/transmiterii si al primirii. Documentele scrise vor fi transmise prin oricare dintre urmatoarele forme:

 • a) electronica;

 • b) scrisoare prin posta;

 • c) telefax.

Documentele scrise, transmise prin formele prevazute mai sus trebuie confirmate de primire.

 • 2. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.

 • 3. Anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul regulament.

 • a)  Anexa 1 - formular cerere de finantare

 • b)  Anexa 2 - bugetul de venituri si cheltuieli

 • c)  Anexa 3 - declaratie de impartialitate

 • d)  Anexa 4 - declaratie persoane juridice

 • e)  Anexa 5 - cheltuieli eligibile si neeligibile

 • f)  Anexa 6 - formular pentru raportari intermediare si finale

 • g)  Anexa 7 - adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

CERERE DE FINANȚARE

 • I. Date despre solicitant

 • 1. Denumirea si sediul:

Asociatia/Fundatia/Organizatia..........................................., localitatea.............................., str.

..............................nr........., sectorul/judetul...................., codul postal............, telefon..................... fax .....................

 • 2. Numarul si data înscrierii legale:

Dosarul nr......................

Sentinta civila nr.....................din data de....................., eliberata de................................

 • 3. Structura de conducere a asociatiei/fundatiei/organizatiei:

 • a) Date personale ale presedintelui:

Numele............................prenumele............................, data nasterii..............., actul de identitate

.............. seria ......, nr....................., codul numeric personal ............................., profesia ......................, functia............................, locul de munca......................, domiciliul: localitatea ........................, str....................nr......., sectorul/judetul........................, codul postal.....................;

 • b) Date personale ale responsabilului financiar:

Numele............................prenumele............................, data nasterii.............., actul de identitate

.............. seria ......., nr....................., codul numeric personal ............................., profesia ......................, functia............................, locul de munca......................, domiciliul: localitatea ........................, str.....................nr......., sectorul/judetul......................., codul postal.....................

 • 4. Membrii asociatiei/fundatiei/organizatiei, respectiv personalul acesteia:

Numarul total

din care:

 • - salariati

 • - colaboratori

 • - voluntari ...............................................................

 • 5. Filialele/sucursalele asociatiei/fundatiei/organizatiei:

(Precizati daca asociatia/fundatia/organizatia are filiale, temeiul juridic în baza caruia au fost înfiintate acestea, numarul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)

 • 6. Specificati obiectivele asociatiei/fundatiei/organizatiei în domeniul cultural, în conformitate cu statutul:

 • 7. Codul fiscal nr..................... din data de ....................., emis de .....................

 • 8. Numarul contului bancar.............................., deschis la banca.............................................

sucursala/filiala/agentia.....................

Numele persoanelor cu drept de semnatura:

 • 9. Bugetul anual de venituri si cheltuieli al asociatiei/fundatiei/organizatiei, pe durata ultimilor 3 ani financiari:

 • 10. Patrimoniul de care dispune asociatia/fundatia/organizatia (mijloace fixe, dotari, echipamente, imobile):........................................................................

II. Experiența solicitantului în domeniul cultural

 • 1. Experiența anterioara în domeniul cultural:

(Menționați, dupa caz: DA sau NU. Daca DA, precizați programele si proiectele culturale desfasurate în anul calendaristic precedent si în anul curent, precum si grupul-tinta, dimensiunea acestuia.)

 • 2. Asociatia/fundatia/organizatia desfasoara programe si proiecte culturale:

- la nivel local DA/NU

(Daca DA, precizați localitatea.)

 • - la nivel de județ/județe                  DA/NU

(Daca DA, precizați judetul/judetele.)

 • - la nivel zonal, national                   DA/NU

(Daca DA, precizati care sunt aceste programe sau proiecte si datele privind anvergura nationala a acestora.)

 • - la nivel international                    DA/NU

(Daca DA, precizati care sunt aceste programe sau proiecte si partenerii internationali implicati în organizarea acestora.)

 • 3. Serviciile oferite sunt contra cost:

DA/NU

(Daca DA, specificati metodologia de stabilire a pretului.)

 • 4. Modalitatile de selectionare a beneficiarilor:

 • 5. Calificarea personalului angajat în organizarea proiectului sau programului cultural: Numarul persoanelor:

cu studii superioare ..............., cu studii medii ..............., cu alte forme de calificare ..............

 • 6. A mai primit asociatia/fundatia/organizatia sprijin financiar din partea altor organizatii/institutii pentru programe si proiecte culturale pâna în prezent?

DA/NU

(Daca DA, va rugam sa precizati, în ordinea importantei, programele/proiectele relevante, indicând urmatoarele elemente pentru fiecare.)

Titlul programului/proiectului ............................................

Anul ......................................................................

Organizatia/institutia care v-a sprijinit.................................

Suma acordata.....................sau, respectiv, tipul sprijinului acordat..........................................

Descrieti pe scurt programul/proiectul....................................

Parteneri în program/proiect ..............................................

Denumiti o persoana care poate da referinte despre program/proiect................................

III. Date tehnice privind programul sau proiectul cultural pentru care se solicita finanțarea nerambursabila

În cazul în care se solicita finantari pentru mai multe programe sau proiecte culturale, prezenta sectiune a formularului se va completa pentru fiecare program/proiect.

 • 1. Tipul de program/proiect

 • 2. Localitatea/localitatile în care se deruleaza programul/proiectul:

 • 3. Oportunitatea programului/proiectului în raport cu prioritățile comunitatii:

(Precizați temeiul initiativei si necesitatile la nivel local, zonal, national sau international carora le raspunde programul/proiectul propus.)

 • 4. Beneficiari

 • a) Beneficiarii sunt rezidenti în:

(Precizați

localitatea/localitatile.)

 • b) Grupul-tinta:

 • - vârsta medie;

 • - numarul de persoane;

 • - modalitatile de selectionare a beneficiarilor

 • 5. Durata în timp:

 • a) În cazul programelor:

 • - Se deruleaza din data de..............................pâna în data de.............................

 • - Urmeaza sa se deruleze din data de.........................pâna în data de...........................

 • b) În cazul proiectelor:

 • - din data de.....................pâna în data de.....................

 • 6. Descrierea programului/proiectului(max.150 de cuvinte).Descrierea detaliata se va prezenta in

anexa.

 • 7. Resurse umane implicate în organizarea programului/proiectului:

- Numarul total....................., din care:

 • - personal de conducere

 • - personal de executie

 • - salariati

 • - colaboratori

 • - voluntari ...........................................................

 • 8. Date privind coordonatorul programului/proiectului:

(Daca este cazul, specificati daca acesta mai are un alt contract de munca sau o conventie civila de prestari de servicii, precum si locul de munca.)

Numele.....................prenumele....................., profesia....................., functia....................., locul

de munca....................., domiciliul: localitatea....................., str.......................nr

sectorul/judetul........................, telefonul de acasa....................., codul postal........................

 • 9. Patrimoniul asociatiei/fundatiei/organizatiei (numai acea parte a patrimoniului angajata în derularea programului/proiectului):

 • a) patrimoniul mobil

 • b) patrimoniul imobil

(Specificati situatia juridica si tehnica a acestora, anexând acte doveditoare si planuri ale spatiilor, cu precizarea utilitatilor.)

 • c) alte mijloace fixe din dotare ..........................................

 • 10. Modalitati concrete de colaborare si parteneriat:

a) parteneri la nivel local, judetean, national:

b) parteneri externi:

(Precizati statutul juridic, precum si responsabilitatile partenerilor. Prezentati în copie conventiile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastra.)

 • 12. Rezultate preconizate:

 • 13. Posibilități privind continuarea programului/proiectului dupa încetarea perioadei de subvenționare:

 • 14. Alte surse de finantare:

(Mentionati numele finantatorilor si contributia acestora.)

IV. Suma solicitata de la bugetul local:

..................... lei.

Presedinte

Responsabil financiar


(numele, prenumele si semnatura)


(numele, prenumele si semnatura) Data .......................

Stampila

Solicitant..................

Programul/proiectul cultural ..................

Data si locul desfasurarii....................

BUGET cumulat

al programului/proiectului cultural

RON

Nr          Categorie de cheltuieli           Contribuție            Suma               Total

.c                                                proprie          solicitata

rt                                                                                          Pe cat. de

rt                                                                                             chelt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

TOTAL GENERAL

NOTA:

Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare. Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de profit.

Președinte


Responsabil financiar

(numele, prenumele si semnătura)


(numele, prenumele si semnătură)


Data .......................

Stampila

DECLARATIA DE IMPARTIALITATE

Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.

Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele si prenumele:

Functia:

Semnatura si stampila:

DECLARAȚIE

Subsemnatul ...................................................., domiciliat în localitatea ........................., str.

....................nr........, bl......., ap......., sectorul/judetul..........................., codul postai ..............................., posesor al actului de identitate .............. seria ........ nr. ..................., codul numeric personal.............................., în calitate de reprezentant al asociatiei/fundatiei/organizatiei

..........................., declar ca am luat cunostinta de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale,

Declar pe propria raspundere ca nu ma aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla în nici una dintre urmatoarele situatii:

 • a) în incapacitate de plata;

 • b) cu platile/conturile blocate conform unei hotarâri judecatoresti definitive;

 • c) nu am încalcat/a încalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economica;

 • e) nu am/are restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasa, înselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

Cunoscând pedeapsa prevazuta de art. 292 din Codul penal pentru infractiunea de fals în declaratii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completa si corecta.

Semnătura,

Data


CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 • a) cheltuielile de realizare a actiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri materiale si servicii, costuri de productie, închirieri de spatii si aparatura, onorarii, prestari servicii, premii si altele asemenea;

 • b) achizitionarea de dotari necesare derularii programului sau proiectului cultural - în limita unui procent de 20 % din totalul finantarii nerambursabile acordate

 • c) cheltuieli ocazionate de cazarea si transportul intern si international ale participantilor/invitatilor;

 • d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii si cercetari, consultanta de specialitate, tiparituri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru, actiuni promotionale si de publicitate;

 • e) cheltuieli de masa ale participantilor si/sau invitatilor;

 • f) diurna, acordata în conditiile legii;

 • g) cheltuieli de personal si cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a actiunii/proiectului/programului cultural.

Cheltuielile de la literele e si g se acopera cumulat, în limita unui procent de 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate.

Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.

Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de profit.

FORMULAR pentru raportări intermediare si finale

Contract nr. ...........................................................................

Data încheierii contractului ....................................................

Asociatia/Fundatia/Organizatia/cultul..................................................................

 • - adresa.................................................................................

 • - telefon/fax .........................................................................

Denumirea programului/proiectuluii......................................

Data înaintarii raportului..........................................................

I.Raport de activitate

 • 1. Descrierea pe scurt a activitatilor desfasurate pâna la data întocmirii raportului:

(Descrierea nu va depasi o pagina si va cuprinde datele necesare unei evaluari de ansamblu a derularii programului/proiectului si verificarii realitatii prestatiilor: beneficiari, ecouri de presa, colaborarea cu alti parteneri etc.)

 • 2. Realizarea activitatilor propuse:

(Au putut fi desfasurate aceste activitati în timpul planificat? DA/NU

Daca NU, propuneti masurile ce urmeaza a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activitatilor prevazute în contract)

 • 3. Rezultate obtinute si rezultate asteptate:

(Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfasurata, în concepte masurabile, indicatori de eficienta. Anexati documente relevante, dupa caz.)

II.Raport financiar

1.Da

te despre finant

are:

Nr. crt.

Categoria de buget

Buget

Total buget

Executie

Total executie

Contr ibutia

Contrib utia aplican tului

Alte surse(dona tii,sponsori zari,etc.)

Co ntri buti a

Contrib utia aplican tului

Alte surse (donatii, sponsoriza ri,etc.)

1.

Închirieri

2.

Onorarii /

fond premiere/

Consultanta

3.

Transport

4.

Cazare si masa

5.

Consumabile

6.

Echipamente

7.

Servicii

8.

Administrative

9.

Tiparituri

1(

). Publicitate

1

. Alte costuri

TOTAL

%

100

2.Se anexeaza în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate:

facturi, chitante fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine si dispoziții de plata.

3.Situatia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupa modelul prezentat mai jos):

Categoria

Nr.si data

Unitatea

Data

Suma

cheltuieli

document

emitenta

Total (lei):

Presedinte

(numele, prenumele si semnatura)......................................

Coordonatorulprogramului/proiectului

(numele, prenumele si semnatura)......................................

Responsabil financiar

(numele, prenumele si semnatura).......................................

Data ...................

Stampila

!! Antet aplicant !!

Catre,

Municipiul Tîrgu-Mures

Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar

Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul inregistrat cu nr. _______________, avand titlul ________________________________

___ care a valoare de


avut loc in ________________, in perioada _______________ in

Data

Reprezentant legal

Coordonator proiect

Numele si prenumele____

Semnatura _____________


Numele si prenumele____________

Semnatura ____________

Stampila

ANEXA 2

CONTRACT

Nr. ................ din data de .........................

Încheiat în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata prin L.199/2008 si în baza hotarârii comisiei de selectionare din data de

Între:

Cap.I. Partile contractului

ART. 1

 • (1)   Municipiul Tîrgu-Mures , cu sediul în localitatea Tîrgu-Mures, Piata Victoriei nr 3, judetulMures , codul fiscal 4322823, cont virament RO 06 TREZ 47624670259XXXXX., deschis la Trezoreria Tîrgu - Mures, reprezentat de dr. Dorin Florea, în calitate de Primar si de ec. Kiss Imola în calitate de Director economic, denumit în continuare finantator,

si

 • (2) Asociatia/Fundatia/Organizatia/Institutia ........................................,  cu sediul în localitatea

......................................., str...................... nr......, bl........., sc......, et......, ap......., sectorul/judetul ........................, înregistrata în Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr.........din.............. a Tribunalului ............................., codul fiscal nr.................. din ....................., având contul nr.

......................., deschis la ................................, reprezentata de ............................., cu functia de ......................., având calitatea de coordonator de program, si .............................,  contabil-sef/responsabil financiar, denumita în continuare beneficiar.

Cap.II. Obiectul si valoarea contractului

ART. 2

Obiectul prezentului contract îl constituie finantarea proiectului, respectiv a actiunilor/activitatilor din cadrul programului cultural _____________________.

ART. 3

Finantatorul repartizeaza beneficiarului suma de _______________ lei pentru finantarea

actiunilor/activitatilor prevazute la art. 2.

Cap.III. Durata contractului

ART. 4 Prezentul contract intra în vigoare la data semnarii acestuia si este valabil pâna la

Cap.IV. Drepturile si obligatiile partilor

ART. 5

Beneficiarul are urmatoarele drepturi si obligatii:

 • a) sa utilizeze suma prevazuta la art.3 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente actiunilor/activitatilor prevazute în anexa nr.1, potrivit destinatiei stabilite prin contract în anexa nr. 2 si în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

 • b) sa realizeze actiunile/activitatile prevăzute la art.2;

 • c) sa promoveze denumirea finantatorului în cadrul actiunilor/activitatilor finantate pe afise, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cartilor si altor bunuri similare;

 • d) sa permita persoanelor delegate de institutia finantatoare sa efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevazute la art.3;

 • e) sa prezinte decontul privind suma primita, înaintea solicitarii urmatoarei transe din contract;

 • f) sa întocmeasca si sa transmita institutiei finantatoare, în termen de 30 zile calendaristice de la data încheierii actiunilor/activitatilor, urmatoarele documente:

 • - raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, dupa caz, si a indicatorilor prevazuti în contract (raport narativ);

 • - raport financiar însotit de documentele justificative de cheltuieli;

 • g) sa restituie în termen de 30 zile de la finalizarea proiectului/programului, sumele necheltuite din suma alocata;

 • h) sa restituie, în situatia nerespectarii dispozitiilor legale si a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicarii somatiei de plata din partea organului de control sau a institutiei finantatoare, sumele primite, precum si penalitatile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

ART. 6

Finantatorul are urmatoarele drepturi si obligatii:

 • a) sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum si modul de respectare a dispozitiilor legale;

 • b) sa plateasca suma prevazuta la art.3, astfel:

 • - transa a I-a

 • - transa a II-a,

 • - transa a III-a

 • - transa a IV-a

 • c) în cazul în care beneficiarul nu respecta prevederile prezentului contract, finantatorul are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum si sistarea virarii sau diminuarea sumei repartizate, dupa caz;

 • d) sa solicite remedierea, în termen de 15 zile de la notificare, a situatiei prin care beneficiarul nu si-a respectat obligatiile contractuale, iar în caz de neconformare sa suspende sau sa rezilieze contractul, dupa caz.

CAP.V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

ART. 7

 • (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa raspunde în conditiile prezentului contract si ale dispozitiilor legale în vigoare.

 • (2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevazute la art.5 lit.f), institutiile finantatoare au dreptul sa perceapa penalitati de întârziere conform legii, pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorata.

ART. 8

 • (1) Este exonerata de raspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor ce-i revin partea care a fost împiedicata de interventia unui caz de forta majora.

 • (2) Este forta majora evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat si independent de vointa partilor, care le opreste sa-si execute obligatiile ce le revin potrivit prezentului contract.

 • (3) Interventia fortei majore trebuie comunicata de partea care o invoca în termen de doua zile calendaristice de la data aparitiei acesteia.

CAP.VI. LITIGII

ART. 9

Divergentele care pot aparea între parti pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabila. În situatia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemultumita se poate adresa instantei din raza teritoriala unde îsi are sediul finantatorul, în conditiile legii.

CAP.VII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 10

 • (1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de institutia finantatoare si controlul financiar se realizeaza în conditiile legii, Curtea de Conturi având calitatea de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.

 • (2) Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finantele publice.

ART. 11

Prevederile prezentului contract au putere deplina pentru parti si se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ, fiind aplicabile prevederile Codului Civil.

ART. 12

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul partilor numai pentru actiuni viitoare si se consemneaza într-un act aditional.

ART. 13

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul contract.

ART. 14

Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legale în materie.

Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care doua exemplare pentru finantator si un exemplar pentru beneficiar.

Finantator:

Consiliul Local Tîrgu-Mures


Beneficiar:

Fundatia/Organizatia/Asociatia/Institutia

Primar

Coordonatorul

Dr. Dorin Florea

programului/proiectului cultural

Directia Economica

Contabil-sef/Responsabil financiar


Director

Kiss Imola