Hotărârea nr. 104/2009

HCL 104 Privind aprobarea sprijinului financiar pentru aciiuni ale instituiiilor de invaiamint in baza concursului de proiecte pe semestrul I 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 104

din 26 martie 2009

privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de învatamânt în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, nr. 21.057 din 02.02.2009, prin Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni ale unitatilor de învatamânt în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2009, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 14, alin. (1) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, si art. 1 si art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul art. 36, alin. (6), lit. „a”(1), art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba sprijinirea actiunilor unitatilor de învatamânt în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2008, conform tabelului prezentat în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale, Serviciul Activitati Culturale, Sportive si Tineret.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA

CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor din sem.I -2009

Nr

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea totala a proiectului -Lei-

Suma solicitata -lei-

Suma eligibila -lei-

Punctaj propus

Suma propusa de comisie Conf. pctaj

Acordat

Aniversari, zile ale instituțiilor de învatamânt

1

Liceul Pedagogic “Mihai Eminescu”

Zilele Liceului

12-16 ianuarie

3.307

1.640

1.640

96

1.640

2

Colegiul National “Unirea”

Zilele Colegiului

19-24 ianuarie

14.000

7.000

7.000

84

6.300

3

Grup Scolar “Gheorghe Marinescu”

Zilele Grupului Scolar

21-24 aprilie

5.577

2.500

2.500

78

2.000

4

Grupul Scolar “Emil Dandea”

Zilele Grupului Scolar

6-8 mai

13.120

6.440

4.440

75

3.080

5

Gradinita cu Pr. Prelungit “Dumbrava Minunata”

Zilele gradinitei

11-22 mai

4.000

2.000

2.000

85

1.800

6

Grup Scolar “Traian Vuia”

Zilele Grupului Scolar

15-18 mai

12.000

6.000

6.000

93

6.000

Concursuri interscolare, judetene, nationale si internationale (altele decât O

impiadele)

7

Liceul Pedagogic “Mihai Eminescu”

Concursuri internat.- teatru-

22- 27 martie

23.600

15.600

15.600

72

10.920

8

Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”

Concurs Internat. de chimie

16-19 aprilie

43.225

17.730

17.730

78

14.184

9

Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”

Concurs interjud. de geografie

8-10 mai

12.452

6.205

6.205

79

4.964

10

Gradinita cu Prog. Prelungit “Licurici”

Concurs interj udetean

4 mai-1 iunie

4.500

3.000

3.000

76

2.400

Schimb de experienta (relatii cu institutii similare din strainatat

e)

11

Grup Scolar “Gheorghe Sincai”

Schimb de experienta Colegiul “Ganz”-Zalaegerszeg-Ungaria 30 martie- 4 aprilie

10.318,4

6.500

6.500

82

5.850

12

Colegiul National “Alexandru Papiu Ilarian”

Schimb de experienta

2- 9 aprilie

24.957

13.105

13.105

69

7.863

13

Scoala Generala nr.7

Schimb de experienta -Liceul Miguel Cervantes -Chisinau 27-30 aprilie

6.350

2.650

2.650

83

2.385

14

Grup Scolar “Electromures”

Schimb de experienta Grup Scolar Leowey Klara -Budapesta

16-21 mai

19.976

8.947

8.947

82

8.052

15

Colegiul National “Unirea”

Schimb de experienta Gimnaziul “Zrinyi Miklos” Zalaegerszeg 3-30 mai

16.092

8.000

8.000

92

8.000

16

Liceul de Arta

Schimb de experienta Liceul de muzica-Suedia 21-27 aprilie

8.700

5.200

5.200

83

4.680

17

Liceul de Arta

Schimb de experienta Liceul de Arta-Zalaegerszeg 16-22 iunie

8.800

6.000

5.600

83

5.040

18

Clubul Sportiv Scolar

Nu se încadreaza în ghid

TOTAL

210.974,4

118.517

116.117

95.158

Dr. Dorin Florea- președinte____________________

Csegzi Sandor- membru______________________

Bâlint Istvan-membru_________________________

Georgescu Maria- membru____________________

Todoran Liviu-membru________________________

Sita Ioan-membru____________________________

Kiss Imola -membru__________________________

Bako Laszlo Attila-membru____________________

Ciugudean Marina- membru____